"Antarktis" - Engelsk översättning

SV

"Antarktis" på engelska

SV

Antarktis {egennamn}

volume_up
1. geografi
Antarktis
På planetens andra ände, Antarktis. ~~~ Den största ismassan på planeten.
At the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
(RO) Den arktiska regionen är i likhet med Antarktis särskilt sårbar för klimatförändringar.
(RO) The Arctic region, just like Antarctica, is particularly vulnerable to climate change.
Västra Antarktis, som ligger på några öar under vattnet, smälter särskilt snabbt.
And west Antarctica cropped up on top some under-sea islands, is particularly rapid in its melting.
Antarktis
Det är som om Antarktis skulle vara varmare än tropikerna.
That's as bizarre as finding that the Antarctic on the Earth is hotter than the tropics.
Som ni redan har sagt är det människorna som skiljer Arktis från Antarktis.
It is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
Kontroll av fiskeriverksamheten i Antarktis (omröstning)
Fishing activities in the Antarctic (vote)

Användningsexempel för "Antarktis" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå planetens andra ände, Antarktis. ~~~ Den största ismassan på planeten.
At the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
SwedishSom ni redan har sagt är det människorna som skiljer Arktis från Antarktis.
It is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
SwedishFörsta gången jag åkte till Antarktis var för snart 10 år sedan, där såg jag mina första isberg.
I first went to Antarctica almost 10 years ago, where I saw my first icebergs.
SwedishVästra Antarktis, som ligger på några öar under vattnet, smälter särskilt snabbt.
And west Antarctica cropped up on top some under-sea islands, is particularly rapid in its melting.
Swedish(RO) Den arktiska regionen är i likhet med Antarktis särskilt sårbar för klimatförändringar.
(RO) The Arctic region, just like Antarctica, is particularly vulnerable to climate change.
SwedishDet är som om Antarktis skulle vara varmare än tropikerna.
That's as bizarre as finding that the Antarctic on the Earth is hotter than the tropics.
SwedishI oktober i år uppmättes det största hålet någonsin i ozonskiktet över Antarktis.
Mr President, in October the largest hole in the ozone layer over the Antarctic was recorded.
SwedishVi måste inleda förhandlingarna om ett skyddsavtal för Arktis i dag, samma typ av avtal som det finns för Antarktis.
We need to begin negotiations now for an Arctic protection treaty, as there is for Antarctica.
SwedishEtt av de hemskaste exemplen på detta är förändringar av könsorganen som iakttagits hos björnar i Antarktis.
One of the more unpleasant examples of this is sexual abnormalities observed in bears in the Antarctic.
SwedishGemenskapen är en avtalsslutande part i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis.
The Community is a contracting party to this Convention.
SwedishVi vill understryka betydelsen av ytterligare regleringar för att förhindra illegal fiskeriverksamhet i Antarktis.
We would stress the paramount need for further regulation to prevent illegal fisheries in Antarctica.
SwedishDet är inte en oreglerad landmassa som Antarktis.
It is not an unregulated landmass like the Antarctic.
SwedishKontroll av fiskeriverksamheten i Antarktis (omröstning)
SwedishÄmnet har också hittats i Antarktis och vid Rhens källa där det inte finns någon industri över huvud taget.
This substance has even been found in Antarctica and at the source of the Rhine, where there is no industry whatsoever.
SwedishVi ska ta oss till Antarktis vida slätter.
We're going to the wide-open spaces of Antarctica.
SwedishEller Antarktis, där själva kontinenten är skyddad men de omgivande haven länsas på krill, val och fisk.
Or the Antarctic, where the continent is protected, but the surrounding ocean is being stripped of its krill, whales and fish.
SwedishDet finns fortfarande en del krill i Antarktis.
SwedishFör fyrtio år sedan när jag tog isprover på forskningsstationen i Antarktis var vi fortfarande omedvetna om detta faktum.
Forty years ago, when I took ice samples at the Antarctic research station, we were as yet unaware of that fact.
SwedishEller ska Arktis, i likhet med Antarktis, vara en demilitariserad zon?
Obviously, there is a difference between the North Pole and the South Pole, the Arctic and the Antarctic.
SwedishHon framhäver detta organs betydelse för hanteringen av fiskebestånden i Antarktis och att det tagit på sig ett ekologiskt mandat.
She highlights this body's role in managing fish stocks in the Antarctic and setting itself an ecological mandate.