SV antar
volume_up
{verb}

antar (även: anta, tro, förmoda, antaga)
Jag antar att det i slutändan är premiärminister Putin som kommer att fatta beslut.
In the end, I suppose that it is Prime Minister Putin who will decide.
Jag tolererar inte att ni för ett ögonblick antar att jag kan acceptera alkoholism.
I do not accept that you could suppose for one moment that I support alcoholism.
Jag antar att skälen till varför det är så är mycket komplexa och varierande.
I suppose the reasons why that is the case are very complex and varied.

Synonymer (svenska) till "antar":

antar
anta

Användningsexempel för "antar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKommissionen antar en grönbok om den gemensamma fiskeripolitiken efter år 2002.
The Commission adopts a Green Paper on the common fisheries policy after 2002.
SwedishJag anser att de regler som parlamentet antar bidrar till att uppnå detta mål.
The rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.
SwedishVi antar att kommissionen kommer att fortsätta att lägga fram konkreta förslag.
We feel sure that the Commission will continue to present concrete proposals.
SwedishVad är meningen med att vi antar lagar om de inte respekteras?
Commissioner, what is the point of our passing laws if they are not enforced?
SwedishDenna kammare litar fullkomligt på Miranda, och därför antar vi hans slutsatser.
This House has complete faith in Mr Miranda and we therefore support his conclusions.
SwedishRådet antar Werner-planen för att stärka samordningen av den ekonomiska politiken.
The Council adopts the Werner plan to strengthen coordination of economic policies.
SwedishDet betänkande som vi antar i dag får med andra ord långsiktiga konsekvenser.
In other words, the report we are adopting today will have long-term consequences.
SwedishNu antar vi en ny strategi utan att reflektera över det, vilket är ett misstag.
Now, without reflection, we are adopting a new strategy. This is a mistake.
SwedishJag vill därför uppmana till att man så snart som möjligt antar investeringspaketet.
I would therefore call for the package to be adopted as quickly as possible.
SwedishJag är inte alls positiv till att EU antar lagar på medlemsstaternas vägnar.
I am not in favour of the EU passing laws on behalf of Member States at all.
SwedishDe antar helt enkelt ett avsnitt ut konstitutionen som uttryckligen har avvisats.
They are simply adopting a section of the Constitution that has been expressly rejected.
SwedishUnder denna aspekt vill jag yrka på att vi inte antar detta ändringsförslag.
With this in mind, I should like to argue that we should not agree to this amendment.
SwedishOm vi antar de lösningar som föreslås i dag ökar ojämlikheten ännu mer.
Adopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.
SwedishKommissionen antar en grönbok om vertikala begränsningar i EG:s konkurrenspolitik.
The Commission adopts a Green Paper on vertical restraints in the EC competition policy.
SwedishKommissionen antar grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska unionen.
The Commission adopts a Green Paper on consumer protection in the European Union.
SwedishAtt dessa länder antar regelverket under press löser ingenting på sikt.
Quite the opposite. Transposal under pressure will solve nothing in the long run.
SwedishMan antar alltid att lösningen på alla politiska frågor är lagstiftning.
It is always assumed that the solution for any political issue is legislation.
SwedishVi bör i framtiden se till att vi antar färre texter i första behandlingen.
We should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements.
SwedishInnan vi antar betänkandet, bör vi emellertid uppmärksamma följande punkter.
However, before submitting the report we should pay attention to the following points.
SwedishDet kan ni strax lägga fram och då kan församlingen säga om den antar det eller inte.
You can present it later, and then the House can decide whether or not it accepts it.