"antal närvarande" - Engelsk översättning

SV

"antal närvarande" på engelska

SV

antal närvarande {neutrum}

volume_up
Jag vill tillägga att vissa av oss, som faktiskt har begärt beslutsmässigt antal närvarande för att sammanträdena skall äga rum på helt rätt sätt, var närvarande under hela omröstningen.
I should like to add that some of us who, quite rightly, requested that that quorum be checked so that the sittings could be conducted in due order, remained in attendance throughout the votes.

Användningsexempel för "antal närvarande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEtt stort antal utskott är för närvarande involverade på detta område.
There are currently a large number of committees involved in this area.
SwedishDe utarbetar för närvarande ett antal gemensamma förslag som kommer att tillkännages i sinom tid.
They are now finalising a number of common proposals which they will announce in due course.
SwedishDomstolens beslut skall vara giltiga endast om ett ojämnt antal domare är närvarande.
Decisions of the Court of Justice shall be valid only when an uneven number of its members is sitting in the deliberations.
SwedishJag var själv, tillsammans med ett antal journalister, närvarande vid Europeiska energistiftelsens middag.
I was myself present at the European Energy Foundation dinner together with a number of other journalists.
SwedishTrots det ringa antal parlamentsledamöter som är närvarande här i kväll är detta ett mycket viktigt lagverk.
Despite the small number of MEPs who are present tonight, this is a very important piece of legislation.
SwedishUtgående från detta vädjar jag till er, till det stora antal ledamöter som är närvarande i dag att bifalla betänkandet.
I would therefore ask the many Members who are present here to give this report their backing.
SwedishEtt oförsvarligt stort antal direktiv får för närvarande vänta alldeles för länge på att införlivas på nationell nivå.
At present, an inexcusably large number of directives are waiting too long to be implemented nationally.
SwedishAlltför ofta är inte ett tillräckligt antal ledamöter närvarande under plenarsammanträdena, vilket inte är fallet i dag, och det säger jag med belåtenhet.
Very often in its plenary sessions not enough Members are present – not the case today, I am very pleased to say.
SwedishJag tror att den rumänska regeringen har problem med att uppskatta det antal föräldralösa som för närvarande finns i landets barnhemssystem.
I believe that the Romanian Government has problems in estimating the number of orphans who are presently in the orphanage system in that country.
SwedishSom ni vet finns det alltid ett stort antal ledamöter närvarande i Europaparlamentet för att debattera föredragningslistan och godkänna protokollet.
As you know there are always large numbers in Parliament to debate its agenda and adopt the minutes, so in that case no quorum is required.
SwedishAlltför ofta är inte ett tillräckligt antal ledamöter närvarande under plenarsammanträdena, vilket inte är fallet i dag, och det säger jag med belåtenhet.
It is a great Parliament, which has no reason to keep a low profile, which has its legitimacy and which carries the hopes of the people of Europe.
SwedishEIOPA utarbetar för närvarande ett antal tester i denna sektor, precis som EBA gjorde för bankerna.
Earlier you mentioned the tests in the insurance sector; the EIOPA is currently preparing a series of tests in that sector, as the EBA did for the banks.
SwedishMed andra ord finns det för närvarande ett antal länder där fordonsindustrin behöver denna ytterligare inkomst som alstras genom immateriella rättigheter.
In other words, at present there are a number of countries where the car industry needs this additional income generated by intellectual property rights.
SwedishÄven om dessa grupper kunde ha lagt fram sin begäran då debatten inleddes anser jag att det är korrektare att vi behandlar den nu, med större antal närvarande i kammaren.
Although they could have put their request when the debate began, I thought it more correct to consider it now, as there are more members present.
SwedishJag kan tillägga att omröstningen utföll som den gjorde tack vare en majoritet som var mycket större än det antal ledamöter som är närvarande nu, vilket är demokratiskt.
I might add that the vote went the way it did thanks to a majority far in excess of the number of Members present at the moment, and that makes it democratic.
SwedishMihail Papayannakis vill att omröstningen genomförs på onsdag i stället för på tisdag, då det skulle vara rimligt att anta att det finns ett erforderligt antal ledamöter närvarande.
Mr Papayannakis wants the vote to be taken on Wednesday instead of Tuesday, in which case it would be reasonable to assume that the requisite number of Members would be present.
SwedishMihail Papayannakis vill att omröstningen genomförs på onsdag i stället för på tisdag, då det skulle vara rimligt att anta att det finns ett erforderligt antal ledamöter närvarande.
Mr Papayannakis wants the vote to be taken on Wednesday instead of Tuesday, in which case it would be reasonable to assume that the requisite number of Members would be present.
SwedishEuropeiska unionens åtagande med konkreta åtgärder inom området för lätta vapen åskådliggörs av ett antal projekt som för närvarande pågår eller som övervägs i olika delar av världen.
The European Union's commitment to concrete action in the field of small arms is illustrated by a number of projects currently under way or under consideration in different parts of the world.
SwedishJag vill tillägga att vissa av oss, som faktiskt har begärt beslutsmässigt antal närvarande för att sammanträdena skall äga rum på helt rätt sätt, var närvarande under hela omröstningen.
I should like to add that some of us who, quite rightly, requested that that quorum be checked so that the sittings could be conducted in due order, remained in attendance throughout the votes.

Liknande översättningar för "antal närvarande" på engelska

närvarande adjektiv
antal substantiv
här närvarande adverb
English
antal deltagare substantiv
English
antal intagna substantiv
English
vara närvarande verb
English
antal anmälda substantiv
English
överallt närvarande substantiv
överallt närvarande adjektiv
för närvarande adverb
antal döda kroppar
English
alla närvarande