"antal" - Engelsk översättning

SV

"antal" på engelska

SV antal
volume_up
{neutrum}

antal (även: tal, nummer, brud, häfte)
volume_up
number {substantiv}
I ett antal andra fall reagerade vi genom skrivelser och tog upp ett antal frågor.
In a number of other cases, we have reacted by letter and raised a number of issues.
De interparlamentariska delegationernas antal och antal ledamöter (omröstning)
Number and numerical strength of the interparliamentary delegations (vote)
I det aktuella fallet föreligger ett antal misstag, ett antal saker som är direkt felaktiga.
In this case, there are a number of inaccuracies, and a number of things that are frankly false.
antal (även: avdelning, ledare, moment, bestånd)
volume_up
head {substantiv}
Kommissionen måste naturligtvis instämma på denna punkt annars skulle det innebära ett antal problem.
Clearly, the Commission must be in agreement on this point, otherwise a number of problems will rear their heads.
Ett antal poster under den här rubriken ligger alltid fast.
As regards heading 3, internal policy actions, a number of items under this heading have already been laid down.
Jag vill erinra om att Europeiska unionen exporterar nära 500 000 levande kreatur till ett antal länder, bl.a. arabiska.
I would like to remind you that the European Union exports to a certain number of third countries, notably Arab countries, almost 500, 000 head of live cattle.
volume_up
quantity {substantiv}
Välj position och antal tabeller som ska infogas och klicka på OK.
Select the position and quantity of sheets to be inserted and click OK.
Jag delar också hans oro över det antal delegerade akter som kommissionen önskar.
I also share his concern about the quantity of the delegated acts the Commission wants to have.
Antal och position för de celler som ska infogas bestämmer Du genom att dessförinnan markera cellerna i tabellen.
The cell quantity and position is defined by selecting a cell range in the sheet beforehand.
volume_up
strength {substantiv}
De interparlamentariska delegationernas antal och antal ledamöter (omröstning)
Number and numerical strength of the interparliamentary delegations (vote)
Förslag till beslut om antal ledamöter i utskotten ( Dok.
Proposal for a decision on the numerical strength of the standing committees ( Doc.
Förslag till beslut om antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna ( Dok.
Proposal for a decision on the numerical strength of the interparliamentary delegations ( Doc.

Synonymer (svenska) till "antal":

antal
Swedish

Användningsexempel för "antal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag vill uppmärksamma ett antal viktiga aspekter i ert betänkande, herr Navarro.
I would like to draw attention to certain key aspects of your report, Mr Navarro.
SwedishOm Du anger värdet 567,567 och skriver 2 i fältet antal blir resultatet 567,56.
Entering the value 567.567 and the value 2 in the Count field will return 567.56.
SwedishVi har dessutom behandlat ett antal rapporter som ägnats stål- och skogsindustrin.
We have also examined some reports devoted to the steel and forestry industries.
SwedishUnder 2010 inträffade ett antal humanitära kriser, bl.a. i Haiti och Pakistan.
There were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.
SwedishHan gjorde ett antal ansökningar, varav en var för ett arbete i kommissionen.
He made a couple of applications, one of which was for a job in the Commission.
SwedishTill termin två väljer studenterna bland ett antal kurser inom materialområdet.
In the second term, students choose from several courses in the field of materials.
SwedishDet är bättre att varna nu än att ställas inför ett antal skadestånd om tio år.
Better to warn people now than face a whole lot of damage claims in ten years' time.
SwedishEn partnerskapsdag hölls den 23 november 1999 med ett stort antal deltagare.
A partnership day was held on 23 November 1999, in which many of us participated.
SwedishVår produktion av elektricitet baseras som bekant på ett antal olika energikällor.
We rely on different energy sources for producing electricity to our national grid.
SwedishJag har dock ett antal randanmärkningar om den nya transatlantiska marknaden.
But I have a few cautionary comments to make on the new transatlantic marketplace.
SwedishResultatet borde bli ett mindre antal indikatorer som i gengäld är desto bättre.
We should like to achieve a situation in which we have fewer, but better, indicators.
SwedishVi kommer därför att stödja ett antal av de ändringsförslag som PPE har lagt fram.
That is why we intend to support some of the amendments submitted by the PPE.
SwedishVarje land skall också tillverka det antal sedlar som krävs för dess marknad.
Each country must also produce the stock of notes required for its own market.
SwedishKontaktgruppen fattade i måndags beslut om ett antal halvhjärtade och svaga åtgärder.
On Monday, the contact group decided to take a few half-baked and weak measures.
SwedishJag vill kommentera ett antal punkter.
Madam President, ladies and gentlemen, I should like to comment on a few points.
SwedishLåt mig byta spår och uppmärksamma er på ett antal verkliga fakta.
Mr President, let me change tack and bring to your attention some real-life facts.
SwedishDet finns ett antal problematiska frågor, men jag kommer bara att nämna några av dem.
Although there are several problematic issues, I will only mention one of them.
SwedishVi får inte låta Europatanken krympa till ett antal innehållslösa förklaringar.
European integration cannot be confined to declarations without any tangible content.
SwedishValförfarandena präglades av ett stort antal brott mot de demokratiska reglerna.
The electoral process was marked by numerous failures to comply with democratic rules.
SwedishTillåt mig, i likhet med ledamöterna i min grupp, att framföra ett antal synpunkter.
I should just like to make, as would the Members of my group, a few comments.