"antagning" - Engelsk översättning

SV

"antagning" på engelska

SV

antagning {utrum}

volume_up
Det kompletterar på så vis förslaget till direktiv om antagning av arbetstagare till avlönad praktik.
It is thus designed to complement the proposal for a directive on the admission of workers that covers remunerated traineeships.
Urvalsprocesserna vid rekrytering och antagning till högre utbildning bör dock säkra könsneutralitet i möjligaste mån.
Selection procedures for recruitment and admission to higher education should, however, ensure gender neutrality as far as possible.
I universitetets antagningsordning framgår regler som tillämpas vid rekrytering och antagning till utbildning på forskarnivå.
The University's admission regulations, the applied requirements and rules are stated for recruitment and admission to third-cycle progammes.

Användningsexempel för "antagning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtbildningen Radioproduktion i nya medier vid LTU i Piteå hittade han via antagning.se.
SwedishFör antagning av studenter ansvarar universitetet i Liège.
Students will benefit from individual fellowships:
SwedishMan måste ägna mera uppmärksamhet åt kvinnornas jämställdhet vid antagning till påbyggnadsutbildning och omskolning.
There is greater need for further education and re-training to address the needs of women's equality.
SwedishDet kompletterar på så vis förslaget till direktiv om antagning av arbetstagare till avlönad praktik.
It is thus designed to complement the proposal for a directive on the admission of workers that covers remunerated traineeships.
SwedishTill de flesta kurser och program anmäler du dig via webbplatsen antagning.se.
Linköping University offers a wide range of courses and programmes taught in English that you can apply for via the general webpage universityadmissions.se.
SwedishOm ni tänker på det, hela systemet av allmän utbildning runt om i världen är en utdraget process av universitets antagning.
If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance.
SwedishUrvalsprocesserna vid rekrytering och antagning till högre utbildning bör dock säkra könsneutralitet i möjligaste mån.
Selection procedures for recruitment and admission to higher education should, however, ensure gender neutrality as far as possible.
SwedishMin fråga är därför: Kan rådet bekräfta, att kommissionen inte har favoriter i sina förberedelser för antagning av nya länder?
My question, therefore, is: can the Council confirm that the Commission has no favourites in its readiness to accept new countries?
SwedishI universitetets antagningsordning framgår regler som tillämpas vid rekrytering och antagning till utbildning på forskarnivå.
The University's admission regulations, the applied requirements and rules are stated for recruitment and admission to third-cycle progammes.
SwedishDen slutliga sammanvägningen, vilket också kan inkludera referenstagning och annat, pekar så ut någon eller några sökanden som erbjuds antagning.
The final ranking, which may include the taking of references, will indicate one or more applicants who will be offered positions.
SwedishAntagning av doktorand kan ske då allmän studieplan för forskarutbildningsämnet är fastställd av ordförande i berörd nämnd.
Admission to third-cycle studies is allowed when general syllabus in the third-cycle subject is approved by the Chairman of the Faculty Board concerned.
SwedishAntagning som doktorand görs dock inte till HELIX utan till de institutioner vid LiU som samverkar i HELIX (IBL, IHS, IEI).
Acceptance as a Graduate Student is not done at HELIX directly, but at the institutions within Linköping University that collaborates in HELIX (IBL, IHS, IEI).
SwedishMedan medlemsstaterna är bundna till exakta terminer för att fatta sina slutbeslut om antagning, anger kommissionen ingen bestämd termin för att fatta slutgiltigt beslut om antagningen.
While the Member States are required to meet specific deadlines, the Commission itself does not have any fixed time limit for reaching a final decision on authorization.
SwedishFör övergripande frågor om behörighet, antagning, utbud av kurser och program samt personlig vägledning vänder du dig till universitetets centrala studievägledning, tfn 013-28 58 05.
For general questions about eligibility, admissions, range of courses and study programmes and personal guidance, you can contact the University's Central Study Guidance on 013-28 58 05.