SV

antagande {neutrum}

volume_up
1. allmänt
antagande (även: godkännande, adoption, adoptering)
Dessa överenskommelser är ett politiskt villkor för direktivets antagande.
Those agreements are a political condition for adoption of the directive.
Därefter följer kommissionens antagande av ett förslag till prioritering.
Commission adoption of a proposal for prioritisation will follow.
Därför strävar kommissionen efter ett snabbt antagande av direktivet.
Consequently, the Commission is endeavouring to ensure prompt adoption of the directive.
antagande (även: övertagande)
Att denna tanke kommer av ett felaktigt antagande behöver inte förklaras närmare.
The fact that this idea is based on an incorrect assumption is self-evident.
Det fanns ett antagande att resultatet var ett fait accompli.
There was an assumption that the outcome was a fait accompli.
Det saknas dock vetenskaplig grund för detta antagande.
However, there is no scientific basis for this assumption.
antagande
antagande (även: gissning, förmodan)
volume_up
guess {substantiv}
antagande (även: hypotes)
antagande (även: övermod)
I sin utredning har de inte lyckats fastställa tillräckliga grunder för ett sådant antagande.
In its inquiries no sufficient presumption of fraud could be established.
Det måste finnas tillräckliga grunder för ett antagande om bedrägeri och detta är UCLAF: s ansvar.
A sufficient presumption of fraud has to be established and this is the task of UCLAF.
   Det verkar finnas ett antagande i frågan som jag inte har möjlighet att ta upp i mitt svar.
There seems to be a presumption inherent in the question which I am not in a position to echo in my response.
It is mere supposition.
antagande (även: gissning, aning, förmodan)
2. "att bli antagen eller inte"
Vi är därför beredda att rekommendera antagande av budgetutskottets ändringsförslag.
We are therefore prepared to recommend acceptance of the Budget Committee amendments.
Ett antagande av denna andrabehandlingsrekommendation i dess föreliggande utformning skulle bara leda till ett nytt domstolsförfarande.
Acceptance of this recommendation for a second reading as it now stands would merely open the door to new litigation.
Det räcker inte att hoppas att ett antagande i en medlemsstat leder till automatiskt godkännande i nästa land.
It is not enough to hope that adoption in one Member State will lead to automatic acceptance in the next country.
3. juridik
antagande
Om mitt förslag följs bör det leda till ett antagande av denna viktiga text vid en första behandling.
If my suggestion is followed, it should lead to the adoption of this important text in a single reading.

Användningsexempel för "antagande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI dag kan vi ta ett viktigt steg framåt, mot ett antagande av det här direktivet.
Today, we can take an important step forward towards the adoption of this directive.
SwedishAtt denna tanke kommer av ett felaktigt antagande behöver inte förklaras närmare.
The fact that this idea is based on an incorrect assumption is self-evident.
SwedishDet är ett innovativt antagande, men jag tror att det handlar om personlighet.
That is, indeed, an innovative assumption, but I think it is a matter of character.
SwedishEtt exempel är den tidigare nämnda principen för antagande av konstitutionen.
One example is the principle mentioned earlier for adopting the constitution.
SwedishJag instämmer i formuleringarna i betänkandet och kommer att rösta för dess antagande.
I agree with the wording of the report, and I will vote in favour of its adoption.
SwedishGoogle Books kan inte rätt och slätt ignorera alla frågor på grundval av ett antagande.
Google Books cannot simply ignore all the issues on the basis of an assumption.
SwedishNästa punkt är kommissionens uttalande om antagande av ändringar till fördraget.
The next item is the Commission statement on the adoption of modifications to the Treaty.
SwedishVi är därför beredda att rekommendera antagande av budgetutskottets ändringsförslag.
We are therefore prepared to recommend acceptance of the Budget Committee amendments.
SwedishJag ser fram emot parlamentets antagande av detta direktiv av framför allt två skäl.
I look forward to Parliament adopting this directive for two main reasons.
SwedishDessutom har rådet garanterat parallellt antagande av båda lagstiftningsförslagen.
Moreover, the Council has guaranteed the parallel adoption of both legislative proposals.
SwedishDen liberala gruppen kommer att rösta mot ett antagande av denna rekommendation i morgon.
The Liberal Group will be voting against adoption of this recommendation tomorrow.
SwedishI det sammanhanget pekar jag på Kinas nyligen inträffade antagande av Kyotoavtalet.
I would, in this connection, refer to China's recent endorsement of the Kyoto Agreement.
SwedishDärför ber jag er än en gång om ett snabbt antagande för andrabehandlingen.
Therefore, for the second reading, I would like to ask you again for a rapid adoption.
SwedishDenna fråga var nyligen föremål för debatt i kammaren och antagande av en ståndpunkt.
This issue was the subject of a recent debate and statement in this House.
SwedishInom unionen måste det ske ett formellt antagande av EG-direktivet om penningtvätt.
Within the Union, there must be formal adoption of the EU directive on money laundering.
SwedishEtt snabbt antagande av denna text kommer också att garantera byråns reserv för 2007.
Rapid adoption of this text will also guarantee the Agency's reserve for the year 2007.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att ett snabbt antagande av IFRS 8 är viktigt av två skäl.
Let me conclude. The swift adoption of IFRS 8 is important for two reasons.
SwedishJag vill också framhålla behovet av att garantera ett snabbt antagande av beslutet.
I would also like to emphasise the need to ensure that its adoption is processed rapidly.
SwedishDetta betänkande skall bereda vägen för ett snabbt antagande av detta direktiv.
This report will pave the way to a speedy adoption of this directive.
Swedish.– Jag stöder detta betänkande till fullo och välkomnar parlamentets antagande av det.
   . I fully support this report and welcome its adoption by this Parliament.

Synonymer (svenska) till "antagande":

antagande
antaga