"anta en lagstiftning" - Engelsk översättning

SV

"anta en lagstiftning" på engelska

SV

anta en lagstiftning {verb}

volume_up
anta en lagstiftning

Användningsexempel för "anta en lagstiftning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen betoningen på uteslutande tekniska överväganden eller den ekonomiska betydelsen av en särskild lagstiftande åtgärd får inte motsvara behovet att anta en lagstiftning.
But the emphasis on exclusively technical considerations or on the economic weight of a certain legislative measure may not correspond to the need to adopt a piece of legislation.
SwedishDärav intresset att så snabbt som möjligt anta en lagstiftning som syftar till att på europeisk nivå harmonisera bestämmelserna om sena betalningar, tidsfrister och lagstadgad räntesats.
Hence the interest in adopting legislation aimed at harmonising the provisions relating to late payment, due dates and the legal rate of interest at European level as soon as possible.
SwedishDet förefaller därför viktigt att anta en lagstiftning som gör det möjligt att hantera detta avfall mer effektivt, och förmå tillverkarna att aktivt delta i systemet med uppsamling.
I therefore believe that it is crucial to adopt legislation which will enable us to manage this waste more efficiently and to urge manufacturers to take an active part in the collection system.
SwedishÖverväger kommissionen att anta en lagstiftning som är rättsligt bindande för medlemsstaterna, med fasta regler för hur barn transporteras, oavsett om det gäller kollektiva transporter eller inte?
 Does the Commission intend to adopt legislation that will be binding on the Member States laying down norms for transporting children, whether or not in the context of collective transport?