Kommissionen bör anta ovannämnda beslut, fattat av Europaparlamentet.
The Commission should adopt this resolution by the European Parliament.
Budgetutskottet kan därmed anta resultatet av trepartsdiskussionerna.
The Committee on Budgets can thus adopt the outcome of the trilogue discussions.
Rådet skall dessutom anta en gemensam strategi för Medelhavsregionen.
The Council should also adopt the common strategy for the Mediterranean region.
Kommissionens förslag motsvarar skyddskommissionens förslag och parlamentet bör anta dem.
The Commission's recommendations echo those of ICCAT, and Parliament must accept them.
Kommissionen var beredd att anta den gemensamma ståndpunkten av två skäl.
The Commission was prepared to accept the common position for two reasons.
Därför vill jag uppmana kommissionen att anta detta ändringsförslag.
I would therefore urge the Commission to accept this amendment.
Vi kan således anta att problemet inte är bristande kunskap om EU:s lagstiftning.
Therefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
Anta att du har infogat ett fält för kopplad utskrift, FÖRETAG, i ett dokument.
Assume you have inserted the COMPANY form letter field in a document.
Vi bör inte från början anta att medlemsstaten har en dålig inställning.
We should not assume from the outset that the Member States have a bad attitude.
Om Storbritannien någonsin skall ta till sig euron, måste ECB därför också anta en större öppenhet.
Therefore, if Britain is ever going to embrace the euro, the ECB must be seen also to embrace greater openness.
Det är en fråga om vår attityd och vilja att anta en samordnad strategi för att uppnå resultat.
It is a matter of our attitude and willingness to embrace a coherent strategy in order to achieve results.
Jag skulle anta tillfället att spöa upp honom.
I'd embrace the opportunity to maim his white ass up.
Europeiska unionen kommer inte att lyckas anta en dynamisk utrikespolitik med enhällighetsförfarandet.
The European Union will not be able to engage in a dynamic foreign policy with the unanimity procedure.
Medlemsstaterna var tvungna att anta de åtgärder som var nödvändiga för att uppfylla rambeslutet före den 27 januari 2005.
The debate is one in which we must engage with the Member States, the governments and the political parties.
Vi har ännu inte lärt oss alla läxor av detta, och vi har alla åtagit oss att anta denna viktiga lagstiftande uppgift.
We have not yet learned all the lessons from this, and we are all engaged in an important legislative task.
Därefter kommer vi att utarbeta ett förslag, som vi hoppas kunna anta i början av 2012.
We will then prepare a proposal, which we expect to adopt at the beginning of 2012.
4.När planerar kommissionsledamöterna anta de slutliga lagstiftningsförslagen?
3.When the Commission expects the Parliament to exercise their right of scrutiny;
Ansökarländerna förväntas anta vår acquis communautaire.
The applicant countries are expected to adopt our acquis communautaire.
Det var vad som tvingade fram att vi i vår egen arbetsordning ändrade den absoluta majoritet som föreskrevs för att anta förvaltningen, till enkel majoritet.
This was what forced us to replace in our own Rules the absolute majority, which was used to grant discharge, with a simple majority instead.
    Rådet får på förslag av kommissionen anta en europeisk förordning eller ett europeiskt beslut där stöd tillåts
The Council, on a proposal from the Commission, may adopt a European regulation or decision authorising the granting of aid:
De nya rättsakter som vi har antagit, eller som vi kommer att uppmanas att anta, innehåller en stor mängd befogenheter i fråga om tillsyn, analys och utvärdering.
The recent legislative acts we have adopted, or will be called to adopt, grant a huge range of powers in terms of supervision, analysis and evaluation.
Tror vi då att kostnaden försvinner, om vi inte skulle anta detta direktiv?
Do we imagine, then, that the cost would disappear if we were not to adopt this directive?
Ni förstår att rådet inte har någon möjlighet att tvinga Turkiet att anta några lagar.
The Council has no means, as you can imagine, of obliging Turkey to adopt any legislation.
Anta att du är en mamma i Udaipur-distriktet i Rajasthan.
Imagine you are a mother in Udaipur District, Rajasthan.
Jag anser inte att vi kan eller bör anta lagar på sådana premisser.
I do not think we can or should pass laws on that kind of basis.
Till sist vill jag betona att kammaren inte bör anta lagstiftning som inte kan följas.
Finally, I would stress that this House should not pass legislation that cannot be complied with.
Därför är det bråttom att anta förordningen.
It is therefore urgent to pass this regulation.
Det är mycket att anta om en kille som Nagel...
That's a lot to presume from a guy like Nagel.
Låt oss anta att ni har goda avsikter och att det ni nämnt för oss är intressant.
Commissioner, let us presume that your intentions are good and what you have told us is interesting.
Tillåt mig avslutningsvis att anta att ingen skulle komma på idén att planera att förstöra exempelvis en katedral eller ett k-märkt monument för att dra fram en motorväg.
To sum up, allow me, Mr President, to presume that no one would even think of planning to destroy a cathedral, for example, or a listed monument to build a motorway.
Vi skall faktiskt inte anta en resolution, utan ta emot information.
We will, after all, not be adopting a resolution, but receiving information.
Parlamentet förkastade tidigare ett liknande förslag som inte fick den enhällighet i rådet som hade behövts för att anta beslutet.
It should be noted that a similar proposal was previously rejected by Parliament and did not receive the unanimous decision in the Council that it would have needed in order to be adopted.
Från sammanhållningssynpunkt är det mycket viktigt att anta klara och tydliga kriterier som gör det möjligt för eftersatta regioner att få finansiellt stöd.
From the standpoint of cohesion, it is very important to adopt transparent criteria that allow all disadvantaged regions to receive financial aid.
Låt oss anta att ni har rätt i er bedömning att koldioxid kostar cirka 30 euro per ton.
Let us suppose that your estimates are right and that CO2 costs about EUR 30 a tonne.
Låt oss anta att man utgår från den franska lagstiftningen.
Suppose we were to take French legislation as our basis.
Anta att vi har 100 dollar att spendera på olika insatser.
Suppose you have 100 dollars to spend on various interventions.
Det måste sedan anta eller förkasta rekommendationen utan ändringar.
It will then take a single collective vote on the recommendations with no amendments.
Anta att en region med allvarlig arbetslöshet måste upphandla ett arbete.
Take a region with serious unemployment that has to put a project out to tender.
Det räcker inte bara med att anta lagstiftningen, man måste också kunna tillämpa den.
It is not enough to take on the legislation, you have to be able to enforce it.
Detta är den stora utmaning vi måste anta och förverkliga.
This is a great challenge which all of us must take up and try to meet.
Frågan om integrering av romerna är en stor utmaning som EU måste anta.
The issue of Roma inclusion is a major challenge that the European Union must take up.
Kommissionen och jag själv är redo att anta utmaningen.
The Commission and I myself are ready to take up the challenge.
Det är en rekommendation, och om detta inte går igenom nu anser jag att vi ändå bör anta samtliga tre ändringsförslag.
It is simply a recommendation, and if that does not go through, then I am in favour of us still adopting all three amendments.
Att döma av det som Jacques Barrot precis har berättat för oss är det mer behövligt än någonsin att anta denna resolution i dag, för att sända en tydlig signal från Europaparlamentet.
Judging by what Mr Barrot has just told us, it is more imperative than ever to adopt this resolution today, to send out a clear signal from the European Parliament.
anta (även: antaga)
anta (även: ana, förmoda, gissa)

Användningsexempel för "anta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishResultat blir förhoppningsvis att vi snabbt kan anta och förverkliga direktivet.
As a result, I hope that the directive will be adopted and implemented very soon.
SwedishVi kommer att utvärdera förslaget och jag tror att vi kommer att anta principen.
We will assess this proposal and I am sure we will take on board the sense of it.
SwedishVi måste anta en ansvarsfull hållning när det gäller våra medborgares säkerhet.
We must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
SwedishVi kan således anta att problemet inte är bristande kunskap om EU:s lagstiftning.
Therefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
SwedishUnionen måste anta de nya utmaningarna och utforska de nya möjligheter som öppnas.
The Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
SwedishVi anser inte att det finns behov av att nu anta en gemensam skogsbruksstrategi.
) We do not see the need to adopt a joint forestry strategy at this point in time.
SwedishI detta sammanhang kommer Europeiska rådet att anta en förklaring om globalisering.
In this context, the European Council will adopt a Declaration on Globalisation.
SwedishLåt oss därför rösta ja på torsdag och anta de kompromisser som har lagts fram.
Therefore, let us vote ‘yes’ on Thursday to the compromises that are on the table.
SwedishVi kommer att kunna anta en budget inom dessa ramar, vilket är en stor framgång.
We shall be able to adopt a Budget within this framework, which is a great success.
Swedish4.När planerar kommissionsledamöterna anta de slutliga lagstiftningsförslagen?
3.When the Commission expects the Parliament to exercise their right of scrutiny;
SwedishRådet, som möts bakom låsta dörrar, klarar inte av att anta en gemensam ståndpunkt.
The Council, meeting behind closed doors, is unable to adopt a common position.
SwedishMed en sådan flexibel struktur kommer vi att kunna anta utmaningarna på EU-nivå.
This flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
SwedishResultatet har blivit att det har tagit nio månader att anta ett slutligt beslut.
The outcome has been that it has taken nine months to adopt a final decision.
SwedishJag anser att vi nu bör gå vidare till att anta direktivet och börja införliva det.
I think we should now move to adopting the Directive and start implementing it.
SwedishAtt anta ett sådant beslut skulle ha en negativ effekt på den europeiska ekonomin.
Adopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
SwedishGenom att anta ändringsförslag 28 visar parlamentet sitt sanna och blodtörstiga jag.
Adoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
SwedishDet är en sak att anta reformer, det är en annan sak att konkret genomföra dem.
It is one thing to adopt reforms and another thing to put them into practice.
SwedishI sådana fall får kommissionen också anta förslag till straffrättslig lagstiftning.
In such cases the Commission may also adopt proposals for criminal legislation.
SwedishDet vill säga att det bör vara upp till parterna att anta rekommendationerna.
That is to say, their adoption should be left to the discretion of the parties.
SwedishFöljaktligen kommer vi helt klart att rösta för rådets förslag och anta detta.
Consequently, we shall support the Council' s proposal and vote in its favour.

Synonymer (svenska) till "anta":

anta