"antågande" - Engelsk översättning

SV

"antågande" på engelska

SV

antågande {neutrum}

volume_up
antågande

Användningsexempel för "antågande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishValet är i antågande och då är vi inne i en annan mandatperiod.
The elections are coming and we will then be in another parliamentary term.
SwedishLiberala värderingar är i antågande i samband med ert ordförandeskap.
Liberal values will be on the march with your Presidency.
SwedishI Etiopien har vi nu en situation där vi de senaste tre åren har vetat att en svältkatastrof var i antågande.
We have a situation in Ethiopia where we knew for the past three years that there was a famine coming.
SwedishVad som också behövs är hjälp till återuppbyggnad, en snabb hjälp eftersom regntiden är i antågande.
What is also required, is aid for the reconstruction. This is needed quickly as the rainy season is on its way.
SwedishDen har inte satts upp på dagordningen, bara för att den efterfrågade östutvidgningen är i antågande.
It has not been put on the agenda because of the imminent advent of the enlargement eastward that we hope to see.
SwedishDet är logiskt att koldioxidpolitiken åter står i centrum nu när parternas nästa konferens i Buenos Aires är i antågande.
The focus is naturally on the CO2 policy, as the next Conference of the Parties in Buenos Aires is imminent.
SwedishEuron står för dörren och det definitiva mervärdesskattesystemet grundat på ursprungsprincipen är i antågande.
The euro is just around the corner and the definitive VAT system based on the country of origin principle is in the pipeline.
SwedishDet kan hända att Airbus är i kris, men det har funnits tecken på att en kris var i antågande förut.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (FR) Mr President, Airbus may be in crisis, but it is a crisis of which there has been prior warning.
SwedishNär samma val nu är i antågande liksom parlamentsval har många i Serbien börjat förmoda att Milosevicregimen redan har inlett sin egen kampanj.
With the same elections round the corner and parliamentary elections not too far off either, many in Serbia suspect that the Milosevic regime has already launched its own campaign.
SwedishMen herr ordförande, med väderförändringar och våren i antågande verkar det som om vår kollega Duhamel har fått detta på hjärnan, om han nu inte har ätit brittiskt nötkött.
This being the case, the arrival of spring together with the climate changes must have affected Mr Duhamel's brain, unless he has been eating British beef.
SwedishFör någon tid sedan när krisen var i antågande var det några mycket betydande politiker som inte kunde förlika sig med tanken på en europeisk plan, och än mindre med tanken på samordning.
Some time ago, when this crisis was coming, some very important politicians rejected the very idea of a European plan, still less coordination.
SwedishDet kommer att vara ett värdefullt verktyg, och vi måste först och främst använda det för att se till att vi mobiliserar väljarna nu när valet till Europaparlamentet är i antågande.
This will be a valuable tool and we have to use it first and foremost to make sure we mobilise the voters now that the European elections are coming up.
SwedishDen befintliga generationen bränslen och biomassor finns tillgängliga, men vi ser också nya generationer som är i antågande, och vi kommer att få uppleva när bioplasten införs.
We have the present generation of fuels and biomass available, but we are also seeing new generations coming on and we will see bioplastics coming into place.
SwedishNär vi träffade er och Joseph Daul sade vi med en gång att det inte skulle bli lätt eftersom valet till Europaparlamentet är i antågande, vilket oundvikligen är en påfrestning.
When we met with you and with Mr Daul, we said at the beginning that it was not going to be easy, because there is the prospect of the European elections and that inevitably puts a strain on things.
SwedishVi är inte beredda att fortsätta denna parodi med desinformation, vi är inte beredda att göra det rent principiellt och vi är definitivt inte beredda att göra det med den 13 juni i antågande.
We are not prepared to play along with this charade of disinformation; we are not prepared to do so as a matter of principle, and we are certainly not prepared to do so with 13 June in the offing.

Synonymer (svenska) till "antågande":

antågande
Swedish