"ansvarsfullt" - Engelsk översättning

SV

"ansvarsfullt" på engelska

SV

ansvarsfullt {adverb}

volume_up
Produktansvar för råvaror stimulerar ett ansvarsfullt beteende hos lantbrukarna.
Product liability for primary products encourages farmers to act responsibly.
Europaparlamentet har handlat snabbt, effektivt och ansvarsfullt.
The European Parliament has acted quickly, effectively and responsibly.
Vi trodde att parlamentet i detta förfarande skulle uppträda professionellt och ansvarsfullt.
We thought that Parliament should approach this professionally and responsibly.

Användningsexempel för "ansvarsfullt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishProduktansvar för råvaror stimulerar ett ansvarsfullt beteende hos lantbrukarna.
Product liability for primary products encourages farmers to act responsibly.
SwedishMedlemsstaterna måste föra sin politik på ett ansvarsfullt och självständigt sätt.
Member States must conduct their policy in a responsible and autonomous manner.
SwedishVi förväntar oss att Ryssland agerar ansvarsfullt och fullgör alla sina åtaganden.
We expect Russia to behave in a responsible manner, honouring all its commitments.
SwedishAlla mina kolleger har dock inte förhållit sig lika ansvarsfullt till frågan.
Not all my colleagues, however, have taken such a responsible view of the matter.
SwedishJust därför stödde vi på ett ansvarsfullt sätt en annan mer effektiv policymix.
That is why we responsibly supported a different, more effective policy mix.
SwedishEtt kapitel, som lägger fast de fundamentala målen för ett ansvarsfullt fiske.
A chapter that sets out the fundamental objectives of a responsible fishing policy.
SwedishStyrkorna kan inte administrera den dagliga verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.
The forces there cannot responsibly administer day-to-day activities in the country.
SwedishVi uppmanar också oppositionen att agera på ett ansvarsfullt sätt och respektera valet.
We also ask the opposition forces to behave responsibly and respect the election.
SwedishDet är viktigt att exporten till tredje land sker på ett ansvarsfullt sätt.
It is important for exports to third countries to be carried out in a proper manner.
SwedishDäri finns en valfrihet kvar som politiker måste använda på ett ansvarsfullt sätt.
There still remains a freedom of choice which politicians have to exercise responsibly.
SwedishParlamentet har upprepade gånger hävdat att vi behöver ett ansvarsfullt ekonomiskt styre.
Parliament had repeatedly argued that we needed responsible economic governance.
SwedishJag tror att flertalet kvinnor känner till detta problem och beter sig ansvarsfullt.
I believe that the majority of women are aware of this problem and behave responsibly.
SwedishVi måste se till att antibiotikan används på ett ansvarsfullt sätt i alla medlemsstater.
We must ensure that antibiotics are used responsibly in all the Member States.
SwedishJag beklagar att vi inte har lyckats agera ansvarsfullt i parlamentet.
I regret that we have not managed to exercise our parliamentary responsibility.
SwedishDet viktigaste för alla medbeslutsfattare är att handla ansvarsfullt.
   . The prime concern of all joint decision-makers is to act responsibly.
SwedishLåt oss nu förhandla på ett seriöst och historiskt ansvarsfullt sätt.
Let us now negotiate seriously and with a sense of our historic responsibility.
SwedishDetta parlament förebrås ofta för att inte alltid vara så ansvarsfullt.
Mr President, this Parliament is often reproached for acting somewhat irresponsibly.
Swedish– Först av allt vill jag tacka Jo Leinen för ett mycket ansvarsfullt utarbetat betänkande.
Firstly, I would like to thank Mr Leinen for his very responsibly prepared report.
SwedishDärför måste man budgetera på ett realistiskt och ansvarsfullt sätt - också för nästa år.
That is why budgeting must be realistic and responsible - for next year too.
SwedishEuropaparlamentets budget måste behandlas effektivt, ansvarsfullt och trovärdigt.
Mr President, Parliament’s budget has to be dealt with effectively, responsibly and credibly.