"ansvarsfrihet" - Engelsk översättning

SV

"ansvarsfrihet" på engelska

SV

ansvarsfrihet {utrum}

volume_up
Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust's budget.
" Beslutar, i ljuset av dessa beaktanden, att bevilja kommissionen ansvarsfrihet "
'In the light of these considerations, decides to give a discharge to the Commission '.
Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
Naturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.

Användningsexempel för "ansvarsfrihet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
Naturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
SwedishTrots det kommer min grupp att ansluta sig till dem som vill bevilja ansvarsfrihet.
Nevertheless, my group will align itself with those who wish to grant discharge.
SwedishDe sju förslagen om ansvarsfrihet rör sju mycket viktiga europeiska institutioner.
The seven discharge proposals concern seven very important European institutions.
SwedishParlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust's budget.
SwedishDet är ju tråkigt att vi skall ha denna debatt om uppskjutande av ansvarsfrihet.
It saddens me that we have to have this debate on postponement of discharge at all.
SwedishJag läser upp den för er: ”Skäl till uppskjutande av beslutet om ansvarsfrihet.”
I will read it to you: 'Reasons for postponement of the discharge decision'.
SwedishGemensamt resolutionsförslag om konsekvenserna av vägran att bevilja ansvarsfrihet
Joint motion for a resolution on the consequences of the refusal to give discharge
SwedishParlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust' s budget.
SwedishAnsvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (omröstning)
Discharge 2005: Translation Centre for the Bodies of the European Union (vote)
SwedishJag lyckönskar alla föredragande inför beviljandena om ansvarsfrihet denna morgon.
I congratulate all the rapporteurs on the discharges before the House this morning.
SwedishDet finns inget skäl till att vi mot denna bakgrund skulle bevilja ansvarsfrihet.
There is no reason why, against this background, we should agree to grant discharge.
SwedishEtt av Crescenzio Rivellinis förslag handlar om ansvarsfrihet för Europeiska rådet.
One of Mr Rivellni's proposals concerns the discharge of the European Council.
Swedish(FR) Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
Naturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
SwedishVarför röstade jag då i utskottet för att inte bevilja kommissionen ansvarsfrihet?
Why, then, did I vote in committee not to grant discharge to the Commission?
SwedishI dag frågar man oss om vårt samvete tillåter oss att bevilja ansvarsfrihet.
We are currently being asked whether we can give discharge with a good conscience.
SwedishDet är den centrala punkten i förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet för 2000.
That is the crucial point about this discharge procedure for the year 2000.
SwedishBlak nämnde att parlamentet tjänat mycket på att denna ansvarsfrihet har fördröjts.
Mr Blak mentioned that Parliament has gained much by having this discharge delayed.
SwedishAnsvarsfrihet 2007: sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (
2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (
SwedishMin slutsats för partigruppens räkning är att vi kommer att bevilja ansvarsfrihet.
My conclusion on behalf of the group is that we will be granting discharge.
Swedish" Beslutar, i ljuset av dessa beaktanden, att bevilja kommissionen ansvarsfrihet"
'In the light of these considerations, decides to give a discharge to the Commission'.