"ansvarsfrågan" - Engelsk översättning

SV

"ansvarsfrågan" på engelska

SV

ansvarsfrågan {utrum}

volume_up
ansvarsfrågan
Det är av stor vikt att ansvarsfrågan utreds och att de som förorsakat katastrofen ställs till svars.
It is extremely important that the question of responsibility is investigated and that those who caused the disaster are held to account.
The most important thing, and this is something which was also often mentioned at the hearings, during yours too Commissioner Kinnock, is the question of responsibility.
The most important thing, and this is something which was also often mentioned at the hearings, during yours too Commissioner Kinnock, is the question of responsibility.

Användningsexempel för "ansvarsfrågan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen det är vår plikt att se till att allt görs för att definiera ansvarsfrågan.
It is our duty, however, to ensure that everything is done to clarify responsibilities.
SwedishKommissionen har också när det gäller att upphäva moratoriet undantagit ansvarsfrågan.
The Commission has also accepted responsibility when it comes to lifting the moratorium.
SwedishJag tror att tillverkare och säljare också äntligen måste tas med i ansvarsfrågan.
I think manufacturers and distributors need to be called to account.
SwedishVi är också mot en diskriminering av biotekniken i ansvarsfrågan.
We are also opposed to discrimination against biotechnology when it comes to liability.
SwedishÅtskilliga frågor aktualiseras här, särskilt hur ansvarsfrågan skall bedömas.
There are several questions at issue here, in particular the question of how responsibility is assumed.
SwedishDen andra grundläggande fråga som ännu inte har lösts är ansvarsfrågan.
The second fundamental question that is yet to be resolved relates to the issue of responsibility.
SwedishÄndringsförslagen 3 och 4 handlar om den känsliga ansvarsfrågan.
Amendments Nos 3 and 4 deal with the critical subject of liability.
SwedishVi får inte glömma: Ansvarsfrågan innebär inte att skulden enbart läggs på den ena parten.
We must not forget that the issue of liability is not a question of one-sided apportioning of blame.
SwedishJag är verkligen glad över att Bowe har anslutit sig till oss i fråga om ansvarsfrågan.
Mr President, I was very glad that Mr Bowe accepted our proposals regarding liability.
SwedishDet kan inte under några omständigheter bli fråga om att jordbrukarna skall behöva lösa ansvarsfrågan själva.
There is no way the question of liability should be left to the farmers to resolve.
SwedishI samband med Prestige har man tvistat om ansvarsfrågan.
In relation to the Prestige, responsibility and liability were disputed.
SwedishKonsekvenserna av detta förslag måste utvärderas noggrant, särskilt när det gäller ansvarsfrågan.
The effects of such an idea must be carefully evaluated, particularly in terms of responsibility.
SwedishDärför förespråkar jag starkt att inga nya tillstånd beviljas innan ansvarsfrågan har reglerats.
For that reason, I strongly advocate not granting new licences until that liability has been regulated.
SwedishAnsvarsfrågan då flygbolag eller leverantörer av resetjänster går i konkurs behöver också lösas.
Moreover, the question of liability must be resolved in cases where air carriers or travel service providers go bankrupt.
SwedishMen i dag talar vi om ansvarsfrågan för 1996!
Today we are discussing the discharge for the 1996 budget!
SwedishAvslutningsvis vill jag påpeka att ansvarsfrågan kommer att vara av helt avgörande betydelse för oss.
In conclusion, I would like to emphasize once again that the question of liability will be extremely important for us.
SwedishJag intresserar mig inte för ansvarsfrågan.
I am not concerned about where the responsibility lies.
SwedishFör det femte har vi ansvarsfrågan: vem garanterar att innehållet är korrekt när ett prospekt utarbetas?
Fifthly, the issue of liability: when a prospectus is drawn up, who is it that guarantees the accuracy of the contents?
SwedishSlutligen vill jag poängtera ansvarsfrågan.
Lastly, I would like to stress the issue of liability.
SwedishOm det hade funnits en tydlig reglering av ansvarsfrågan så skulle risken för att det skulle kunna ske ha varit mycket mindre.
If there had been clear rules on liability, the chances of that happening would have been far smaller.