"ansvarsförsäkring" - Engelsk översättning

SV

"ansvarsförsäkring" på engelska

SV

ansvarsförsäkring {utrum}

volume_up
1. allmänt
ansvarsförsäkring
Denna artikel gör ansvarsförsäkring obligatorisk för alla motorfordon i gemenskapen.
That article states that all motor vehicles in the Community are required to have statutory liability insurance.
Så har kommissionen exempelvis vad gäller civil ansvarsförsäkring, lagt fram det förslag som ni bett om.
For example, in the case of public liability insurance, the Commission has presented the proposal you requested.
Jag skulle vilja uppmana mina kolleger att anta min grupps ändringsförslag om ansvarsförsäkring, kontaminering med genetiskt modifierade organismer och ett förbud mot antibiotikaresistenta gener.
I would urge colleagues to accept my group's amendments on liability insurance, GMO contamination and the ban on antibiotic-resistant genes.
2. näringsliv
ansvarsförsäkring
ansvarsförsäkring

Användningsexempel för "ansvarsförsäkring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSå har kommissionen exempelvis vad gäller civil ansvarsförsäkring, lagt fram det förslag som ni bett om.
Nevertheless, Parliament can request such a proposal because of article 138b.
SwedishAnsvarsförsäkring för motorfordon (kodifierad version) (
Civil liability in respect of the use of motor vehicles (Codified version) (
SwedishAnsvarsförsäkring (fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring)
Insurance against civil liability (Fourth Motor Insurance Directive)
SwedishDenna artikel gör ansvarsförsäkring obligatorisk för alla motorfordon i gemenskapen.
That article states that all motor vehicles in the Community are required to have statutory liability insurance.
SwedishSå har kommissionen exempelvis vad gäller civil ansvarsförsäkring, lagt fram det förslag som ni bett om.
For example, in the case of public liability insurance, the Commission has presented the proposal you requested.
SwedishKan man inte teckna en ansvarsförsäkring i samband med detta, är förmodligen risken för hög för att ge tillstånd.
If insurance cannot be taken out to cover such circumstances, then the risk in granting a licence is too great.
SwedishAnsvarsförsäkring för motorfordon
Civil liability in respect of the use of motor vehicles
SwedishAnsvarsförsäkring för motorfordon
SwedishDär vidtas åtgärder för att den skadelidande partens hemvist skall gälla som jurisdiktion vid direktanspråk när den skadelidande har civil ansvarsförsäkring.
With the Fifth Directive we are consistently continuing to protect victims of accidents following on from the Fourth Directive.
Swedish.– Jag röstade för andrabehandlingsrekommendationen av Medina Ortega (A6-0073/2004) om direktivet om ansvarsförsäkring för motorfordon.
   . I voted in favour of the Recommendation for Second Reading by Mr Medina Ortega (A6-0073/2004) on civil liability in respect of the use of motor vehicles.
SwedishHarmoniseringen av reglerna om obligatorisk försäkring när det gäller ansvarsförsäkring för motorfordon är viktig för att förverkliga den inre marknaden.
The harmonisation of the laws on compulsory insurance against civil liability in respect of the use of vehicles is important for the attainment of the common market.
SwedishFörslaget till ett femte direktiv om ansvarsförsäkring för motorfordon kommer säkerligen att leda till att EU-bestämmelserna inom denna sektor moderniseras och förbättras.
The draft fifth directive on civil liability motor insurance will certainly have the effect of modernising and improving European rules in this sector.
SwedishDär vidtas åtgärder för att den skadelidande partens hemvist skall gälla som jurisdiktion vid direktanspråk när den skadelidande har civil ansvarsförsäkring.
Provision is made there so that with civil liability insurance the domicile of the injured party can be considered a place of jurisdiction when there is a direct claim.
SwedishJag hänför mig framför allt också till medlemsstaternas krav på personer som utnyttjar rörligheten för att arbeta, t.ex. obligatorisk ansvarsförsäkring.
I am, above all, also thinking of the requirements that are prescribed in the Member State to which people move in order to work, for example compulsory liability insurance.
SwedishVi ser till att försäkringsagenten har nödvändig yrkeskompetens, ansvarsförsäkring eller annan motsvarande garanti, samt tillräcklig ekonomisk kapacitet.
We ensure that insurance intermediaries have the necessary professional competence, liability insurance or other equivalent insurance as well as adequate financial capacity.
SwedishJag kan bekräfta att jag röstade för Manuel Medina Ortegas betänkande om ansvarsförsäkring i samband med olyckor med motorfordon, något som dessvärre inträffar i hela Europa.
I confirm that I voted for the report by Mr Manuel Medina Ortega on civil liability in motor vehicle accidents, which unfortunately occur all over Europe.
SwedishJag skulle vilja uppmana mina kolleger att anta min grupps ändringsförslag om ansvarsförsäkring, kontaminering med genetiskt modifierade organismer och ett förbud mot antibiotikaresistenta gener.
I would urge colleagues to accept my group's amendments on liability insurance, GMO contamination and the ban on antibiotic-resistant genes.
SwedishÄndringsförslag 68 skulle, om det tillämpas direkt, tvinga vilken jordbrukare i bergen som helst som har boskap som kan skada miljön att teckna en civil ansvarsförsäkring.
For example, Amendment No 68, if applied directly, would oblige any mountain farmer with cattle which causes problems for the environment, to take out civil liability insurance.
SwedishUtöver detta måste det till skydd för patienten vara obligatoriskt med en ansvarsförsäkring, som inte får vara sämre än ansvarsförsäkringar för skolmedicinare.
Furthermore, in the interests of patient protection, there is a need for compulsory liability insurance which is not of a lower standard than that required for conventional medical practitioners.