SV

ansvarigt {adverb}

volume_up
Jag vill börja med att säga att länderna i området har reagerat lugnt och ansvarigt.
I would like to begin by saying that countries in the area have reacted calmly and responsibly.
Herr rådsordförande, jag tror er, men det skulle vara något nytt om rådet handlar öppet och på ett ansvarigt sätt.
Mr President, I believe that it would be something new if the Council were to act decisively and responsibly.
Smittan, visserligen mindre allvarlig än i Belgien, är återigen en uppmaning till producenter och statsmakter att agera på ett ansvarigt sätt.
The contamination, though less serious than in Belgium, is another appeal to producers and governments to act responsibly.

Användningsexempel för "ansvarigt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropaparlamentet är ansvarigt för att övervaka den gemensamma handelspolitiken.
The European Parliament is responsible for monitoring the common trade policy.
SwedishEnligt min mening är varje land ansvarigt för sin egen ekonomi.
(FI) Mr President, in my opinion, each country is responsible for its own economy.
SwedishJag instämmer med Gay Mitchell, som sa att parlamentet är ansvarigt för övervakning.
I agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
SwedishVi fortsatte sedan till omröstning och ordalydelsen var: " Att göra ECB ansvarigt" .
We then proceeded to the vote and the words were: ' To hold the ECB to account' .
SwedishVi fortsatte sedan till omröstning och ordalydelsen var: " Att göra ECB ansvarigt ".
We then proceeded to the vote and the words were: ' To hold the ECB to account '.
SwedishNär det gäller folkmord: Turkiet är inte ansvarigt för den armeniska massakern.
As regards genocide: Turkey is not responsible for the Armenian massacre.
SwedishDet är inte presidiet utan kvestorskollegiet som är ansvarigt för dessa frågor.
It is not the Bureau but the College of Quaestors that is responsible for these issues.
SwedishOm svaret är ja, har ni då redan vidarebefordrat detta material till ansvarigt utskott?
If so, have you already forwarded this documentation to the committee responsible?
SwedishOm denna situation går förlorad, inför vem är då detta externa utredningsorgan ansvarigt?
If that situation is lost, to whom is this external inquiry office responsible?
SwedishDärför skickas förslaget inte tillbaka automatiskt till ansvarigt utskott.
Therefore, the proposal is not automatically sent back to the responsible committee.
SwedishOrganet är ansvarigt för anslag motsvarande 25 miljoner euro under de kommande åren.
This body has responsibility to spend EUR 25 million in the coming years.
SwedishHerr McMillan-Scott, denna fråga har behandlats av ansvarigt utskott.
Mr McMillan-Scott, this matter has been dealt with by the committee responsible.
SwedishDet är därför fel att säga att ECB på något sätt är ansvarigt inför parlamentet.
It is wrong therefore to suggest that the ECB is in some fashion responsible to Parliament.
SwedishKontoret blir ansvarigt för förvaltningen av alla steg i projektcykeln.
The office will be responsible for the management of all steps of the project cycle.
SwedishVad är då det befintliga EU som medborgarna här håller ansvarigt?
What is then the existing Europe that the citizens are holding responsible here?
SwedishRådet är ansvarigt för att det tappar intresset: det är inte närvarande.
The Council is responsible because it is losing interest: it is not here.
SwedishPeking skulle fortsätta att vara ansvarigt för utövandet av utrikes- och försvarsfrågor.
Beijing would continue to be responsible for the conduct of foreign and defence affairs.
SwedishVia Eulex-uppdraget är EU ansvarigt för situationen ute på fältet.
Via the EULEX mission, Europe is responsible for the situation on the ground.
SwedishFöretaget som är ansvarigt för servern har kontaktats för att hitta en lösning på problemet.
The company responsible for the server has been brought in to help find the solution.
SwedishInom de områden där EU är direkt ansvarigt för budgeten är felen små.
In the areas where the EU is directly responsible for the budget, the errors are small.

Synonymer (svenska) till "ansvarig":

ansvarig
Swedish