SV

ansvarighet {utrum}

volume_up
Medlemsstaterna måste hävda sig och visa ansvarighet för sina infrastrukturer.
Member States need to stand up and take responsibility for their respective infrastructures.
Spårbarhet, ansvarighet, ansvar och försiktighet är grundläggande principer.
Traceability, liability, responsibility, precaution; they are all essential principles.
Man måste etablera en kultur av ansvarighet och rättstillämpning.
It is necessary to create a culture in which responsibility is accepted and laws applied.

Användningsexempel för "ansvarighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMan har också vidtagit åtgärder när det rör ansvarighet, spårbarhet och märkning.
Steps have also been taken on the issues of liability, traceability and labelling.
SwedishDet är en skymf mot frihet, demokrati, ansvarighet och naturliga mänskliga rättigheter.
It is an affront to liberty, democracy, accountability and natural human rights.
SwedishJag anser att vi bör fråga oss vad ekonomisk ansvarighet egentligen innebär.
I believe that we should ask ourselves what economic responsibility actually means.
SwedishPrincipen om att förorenaren ska betala och allmän ansvarighet måste fortsätta att gälla.
The ‘ polluter pays’ principle and third party liability must continue to apply.
SwedishVi har emellertid hittills inte stött på problem som har att göra med ansvarighet.
However, so far we have not run into problems relating to accountability.
SwedishPrincipen om att förorenaren ska betala och allmän ansvarighet måste fortsätta att gälla.
The ‘polluter pays’ principle and third party liability must continue to apply.
SwedishSpårbarhet, ansvarighet, ansvar och försiktighet är grundläggande principer.
Traceability, liability, responsibility, precaution; they are all essential principles.
SwedishJag skulle mer allmänt vilja tala om den bredare frågan om demokrati och ansvarighet.
I would like to focus on the wider issue of democracy and accountability more generally.
SwedishFörst och främst bristen på demokratisk ansvarighet och tillgång till information.
Firstly, lack of democratic accountability and access to information.
SwedishMedlemsstaterna måste hävda sig och visa ansvarighet för sina infrastrukturer.
Member States need to stand up and take responsibility for their respective infrastructures.
SwedishNi vägrar ansvarighet genom att under sex års tid hindra oss med ett horisontellt direktiv.
You refuse liability by stalling us for six years with a horizontal directive
SwedishÖppenhet garanterar trovärdighet och ansvarighet, det är alla överens om.
Transparency does indeed ensure credibility and accountability; everyone agrees on that.
SwedishKommissionen känner emellertid till att vi hela tiden kräver ökad ansvarighet.
However, the Commission will know that we are increasingly calling for greater accountability.
SwedishJag beundrar också det sätt på vilket ansvarighet kommer först i den här föreslagna förordningen.
I also admire the way that accountability is uppermost in this proposed regulation.
SwedishDet handlar alltså om trovärdighet och ansvarighet även från vår sida.
So it is question of credibility and accountability, also on our side.
SwedishFrågor som märkning, spårbarhet och ansvarighet är av avgörande betydelse för bönderna.
The questions of labelling, traceability and liability are of crucial importance for farmers.
SwedishNär det gäller ansvarighet skulle jag vilja hänvisa till punkt 18.
With regard to the imposition of liability, I would refer to section 18.
SwedishVi lägger också stor vikt vid frågan om demokratisk ansvarighet.
We also place great emphasis on the question of democratic accountability.
SwedishDemokrati, öppenhet och ansvarighet är viktiga vägledande principer för dagens union.
Democracy, transparency and accountability are important guiding principles for the Union of today.
SwedishMan måste etablera en kultur av ansvarighet och rättstillämpning.
It is necessary to create a culture in which responsibility is accepted and laws applied.

Synonymer (svenska) till "ansvarig":

ansvarig
Swedish