"ansvara för" - Engelsk översättning

SV

"ansvara för" på engelska

SV

ansvara för {verb}

volume_up
Sedan år 1994 har revisionsrätten vägrat att ansvara för de underliggande transaktionernas korrekthet.
Since 1994, the Court of Auditors has refused to vouch for the correctness of the underlying transactions.

Användningsexempel för "ansvara för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHemlandets tillsynsmyndighet kommer att ansvara för den nödvändiga övervakningen.
The home country’s supervisory authority will provide such supervision as is necessary.
SwedishJag anser också att medlemsstaterna bör ansvara för den relevanta lagstiftningen.
I also believe that the Member States should be responsible for the relevant legislation.
SwedishFrån Nederländerna har vi Neelie Kroes som skall ansvara för konkurrensfrågorna.
From the Netherlands we have Mrs Kroes, who will take on competition.
SwedishKan ni tala om för oss vem som kommer att ansvara för samordningsmekanismen?
Could you tell us who will be responsible for the coordinating machinery?
SwedishVi anser inte att myndigheten bör ansvara för systemet för tidig varning.
We do not think that the authority should be responsible for the rapid alert system.
SwedishLitauen kommer att ansvara för en femtedel av Europeiska unionens yttre gräns.
Lithuania will be responsible for one-fifth of the external border of the European Union.
SwedishJag skulle vilja ha ett tydligt svar på vem som ska ansvara för samordningen.
I would like a clear answer as to who will be in charge of coordination.
SwedishVarje land skall också självt ta hand om och ansvara för sitt eget radioaktiva avfall.
It is also up to each country to take charge of its own radioactive waste.
SwedishKan ni tala om för oss vem som kommer att ansvara för samordningsmekanismen?
The Commission is working on a draft action plan on EU crime statistics.
SwedishEn myndighet med allmän behörighet i fråga om vägtransport skulle kunna ansvara för detta.
An agency with general competence for road transport could be responsible for this.
SwedishDet ska ansvara för projekt i östra Centraleuropa och i Balkanregionen.
It is to be responsible for projects in eastern Central Europe and the Balkan region.
SwedishProducenter måste ansvara för att kvaliteten är optimal under varje fas i näringskedjan.
Producers must be responsible for the highest quality at every stage of the food chain.
SwedishDet irländska ordförandeskapet kommer att ansvara för att inleda även den diskussionen.
The Irish Presidency will be responsible for launching that debate too.
SwedishSOS Alarms huvuduppgift är att på uppdrag av staten ansvara för nödnumret 112.
SOS Alarm's main task is to on behalf of the State be responsible for the emergency number 112.
SwedishEn stad borde dock ansvara för samordningen av samarbetsprogrammen.
One city should, however, bear the responsibility of coordinating the work.
Swedish    Direktionen skall ansvara för Europeiska centralbankens löpande verksamhet.7.
The Executive Board shall be responsible for the current business of the European Central Bank.7.
SwedishDet irländska ordförandeskapet kommer att ansvara för att inleda även den diskussionen.
The reform process is not incompatible with retaining the principles that made Europe great.
SwedishVarje stat bör ansvara för att reglera arbetstiden i det egna landet.
Every state should be in charge of regulating the working time in their respective country.
SwedishVem ska alltså ansvara för finansieringen av medborgarinitiativen?
Who, therefore, will be responsible for financing citizens' initiatives?
SwedishKan vi verkligen säga att Europeiska unionen skall ansvara för fartygsägarnas lönsamhet?
Can we really say that the European Union should be responsible for shipowners' profitability?

Liknande översättningar för "ansvara för" på engelska

ansvara verb
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
dra för verb
English
ha utrymme för verb
English
ge uttryck för verb
English
komma för verb
English
gå i god för verb
English
puffa för verb
English