SV

ansträngningar {pluralis}

volume_up
ansträngningar

Användningsexempel för "ansträngningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFramför allt vill jag gratulera de nya medlemsländerna till deras ansträngningar.
More importantly, I want to compliment the new Member States for their efforts.
SwedishJag har anledning att tro att detta inte skulle ha skett utan dina ansträngningar.
I have reason to believe that, without your efforts, it would not have happened.
SwedishVi bör tvärtom stödja Indien i dess ansträngningar med denna viktiga uppgift.
On the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
SwedishEuropeiska unionen har gjort stora ansträngningar för att försöka hitta en lösning.
The European Union has put a great deal of effort into searching for a solution.
SwedishAtt berömma Bulgariens ansträngningar står i strid med EU:s ofta förkunnade syften.
Applauding Bulgaria’s efforts is at variance with the EU’s much-trumpeted aims.
SwedishTyvärr måste vi konstatera att dessa ansträngningar ännu inte krönts med framgång.
However, I regret that I have to say that such efforts have still not borne fruit.
SwedishDessa diplomatiska ansträngningar måste dock gå hand i hand med insatser i området.
However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
SwedishDen som betraktar våra ansträngningar utifrån, kan inte vara särskilt begeistrad.
Anyone watching our efforts from the outside would hardly be impressed by all this.
SwedishEU och medlemsstaterna har gjort gemensamma ansträngningar för att lösa problemet.
The EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
SwedishJag gratulerar dem till deras ansträngningar och de viktiga resultat som nåtts.
I congratulate them for the efforts made and the important results achieved.
SwedishVi bör inrikta våra ansträngningar, vårt tänkesätt, program och kampanjer på detta.
We should direct our efforts, thinking, programmes and campaigns towards this.
SwedishLåt mig avslutningsvis tacka utskottet och föredraganden för deras ansträngningar.
Allow me, as I finish, to thank the Committee and the rapporteur for their efforts.
SwedishEU:s ansträngningar för att nå ekonomisk och social sammanhållning bör fördubblas.
The EU's efforts to achieve economic and social cohesion should be redoubled.
SwedishKina och Ryssland blockerar mycket cyniskt våra ansträngningar i Förenta nationerna.
China and Russia are very cynically blocking our efforts in the United Nations.
SwedishVår enhet som europeisk union bör utnyttjas som stöd för dessa ansträngningar.
Our unity as a European Union should be deployed in support of their efforts.
SwedishJag gratulerar alla föredragande för deras ansträngningar och arbete i denna fråga.
I commend all of the rapporteurs for their efforts and their work on this dossier.
SwedishI betänkandet görs stora ansträngningar för att sopa dessa slags faror under mattan.
The report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
SwedishAlla ansträngningar bör därför göras för att bekämpa den på internationell nivå.
Every effort should therefore be made to combat it at international level.
SwedishAnsträngningar har gjorts i rådet och på bilateral nivå att lösa dessa frågor.
Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points.
SwedishAlla EU-medlemsstater ställs inför enorma finansiella ansträngningar och besparingar.
All the EU Member States face having to make huge fiscal efforts and economies.

Synonymer (svenska) till "ansträngning":

ansträngning