SV

ansträngande {adverb}

volume_up
ansträngande (även: arbetsamt)

Användningsexempel för "ansträngande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tackar alla kolleger och kommissionen för deras ansträngande arbete och deras vänliga ord.
I thank all the colleagues and the Commission for their hard work and their kind words.
SwedishDet är de sista få metrarna som är tuffast och mest ansträngande.
The last few metres are the most difficult and the most strenuous.
SwedishDet innebär en ansträngande bussresa på två och en halv timme.
This means an exhausting two and a half hour coach trip.
SwedishHandling kommer att bli ansträngande och kräva politiska uppoffringar, men att vänta ännu längre vore oansvarigt.
Action will be hard and demand political sacrifices, but waiting longer would be irresponsible.
SwedishDen svåra och ansträngande processen med att bevilja rådet ansvarsfrihet visar vad Europaparlamentet önskar.
The difficult and laborious process of granting discharge to the Council shows what the European Parliament wants.
SwedishOch förstår ni hur ansträngande det kan vara att försöka vara perfekt när du inte är det eller att försöka vara någon du inte är?
And you know how exhausting it can be to try to be perfect when you're not, or to be somebody that you aren't?
SwedishMjölkböndernas ansträngande arbete förvärras ytterligare genom svårigheterna med att erhålla kvoter, få tag på boskap ...
The arduous job of the dairy farmer is compounded by difficulties in obtaining a quota, difficulties in obtaining cattle...
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att det för alla som deltar i budgetsamrådet nu åter stundar mycket ansträngande tider.
On a final note, it is fair to say that there are very testing times ahead again for all those involved in the budgetary discussions.
SwedishVi pensionärer reser ofta och om sanningen skall fram är det ansträngande att resa med tåg eller bil: för oss är flyget en dröm som förverkligas.
We pensioners often travel and, to tell the truth, train and car journeys are tiring: for us, aeroplanes are a dream come true.
SwedishDet var en svår och ansträngande plats att vara på, men i alla händelser ger den direkta erfarenheten oss en klarare bild av vad som sker.
It was a difficult and tough place to be, but in any event, experiencing it on the ground gives us a clearer picture of what is happening.
SwedishSom kommissionär Byrne sade är det passande att vi är här just nu när de långa och ansträngande överläggningarna pågår i Johannesburg.
It is, as Commissioner Byrne said, appropriate that we are here just as those long and arduous deliberations are taking place in Johannesburg.
SwedishAtt nu riskera att med förnyade, alltför många ändringsförslag förslösa dyrbar tid genom ansträngande resolutionsförhandlingar, det hade vi kunnat undvika.
We could have avoided the risks of having too many new amendments at this stage and wasting valuable time on laborious negotiations on resolutions.
SwedishVissa inkluderade också referenser till talarna, som Nathan Myhrvolds talarstil, eller den av Tim Ferriss, som kan anses vara ansträngande emellanåt.
Or some even included references to the speakers, such as Nathan Myhrvold's speaking style, or the one of Tim Ferriss, which might be considered a bit strenuous at times.
SwedishDet har varit ansträngande och krävt styrkan hos ett enat Europa.
I would like to thank the Luxembourg Presidency, because this issue has not been easy; it has taken a lot of effort and has required the force of a united Europe.
SwedishDet verkar förekomma en mängd omröstningar med namnupprop för tillfället, något som är lite ansträngande för personer som jag, vars apparater inte fungerar.
Madam President, we do seem to be having rather a lot of roll-call votes at the moment, which is a little irksome for people like me whose machines are not working.
SwedishAtt det råder mycket delade meningar i frågan återspeglas verkligen i det stora antalet ändringsförslag som har lagts fram och som ledde till en så lång och ansträngande omröstning.
Indeed the level of divergence on this issue is reflected by the many amendments which have been put forward and which led to such a long and arduous voting session.
SwedishSom ni vet var förra året en ansträngande tid, delvis beroende på sammansättningen av kommissionen, där somliga av ledamöterna har en dålig meritlista i fråga om mänskliga rättigheter.
As you know, last year was a trying time, due in part to the composition of the Commission, some of the members of which have a poor track record in human rights.
SwedishParlamentet fortsätter ändå det ansträngande arbetet med att försöka utarbeta den under förhållanden som parlamentet själv fastställt och som gör den praktiskt taget omöjlig.
Nevertheless, Parliament continues in its tiring attempts to bring about the creation of this policy in conditions that it set itself and which make its work virtually impossible.
SwedishDessa arbetstagare behandlas sedan som om de vore någon slags konsumtionsvara, och som om arbetet vore okvalificerat, trots att vårdarbete kräver goda egenskaper och är väldigt ansträngande.
Yet those workers are then treated as if they are some sort of disposable commodity and as if the work is unskilled, whereas care work is immensely skilled and stressful.

Synonymer (svenska) till "ansträngande":

ansträngande
anstränga
Swedish