"anstiftan" - Engelsk översättning

SV

"anstiftan" på engelska

SV

anstiftan {utrum}

volume_up
anstiftan (även: anstiftelse)
I betänkandet läggs också ett förslag fram om att öka fängelsestraffen, och man anser att anstiftan och medhjälp skall bestraffas.
The report also proposes increasing prison sentences and takes the view that the instigation of, aiding or abetting such activity must also be punished.

Användningsexempel för "anstiftan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet som ska ses som brottsligt är anstiftan, inte uppmaning till terroristbrott.
What should be viewed as criminal is incitement, not provocation, to commit terrorist offences.
SwedishVi talar här om konkret anstiftan till handlingar, till våld.
Here, we are speaking of concrete incitement to act, to commit violence.
SwedishVi kriminaliserar redan helt korrekt anstiftan till terrorism.
We already properly criminalise incitement to commit terrorism.
SwedishLåt oss hålla fast vid anstiftan som grund för fällande domar.
Let us stick to getting convictions on the basis of incitement.
SwedishFörst har vi detta att man kan tala om anstiftan, som kan vara straffbart.
First of all, there is the fact that we can talk about incitement, which can be one of the punishable causes.
SwedishAnstiftan till rashat är ett brott i alla EU-medlemsstater.
Incitement to racial hatred is a crime in all EU Member States.
SwedishNi har mitt stöd för kriminalisering av anstiftan till våld på EU-nivå, men inte på detta sätt.
You have my support for criminalising incitement to violence at European level too, but not by this means.
SwedishÄven anstiftan och medhjälp undantas i ett av ändringsförslagen från detta förslags tillämpningsområde.
Incitement and complicity too are exempted from the scope of this proposal in one of the amendments.
SwedishEftersom anstiftan eller uppmaning tillåts i klausulen är båda dessa termer i värsta fall till och med en bluff.
In that the clause allows for incitement or provocation, both these terms are at worst even a bluff.
SwedishDet är inte lämpligt för vårt konstitutionella system, och termen ”anstiftan” hade otvivelaktigt varit bättre.
It is not appropriate for our constitutional system, and the term 'incitement' would certainly have been better.
SwedishAnstiftan är ett bra ord för att definiera en sådan handling, men det räcker inte att skriva in det i rambeslutet.
Incitement is a good word to define such actions, but it is not enough to write it into the framework decision.
SwedishDärför förkastar jag Europeiska kommissionens förslag om att anstiftan till terroristbrott borde utgöra ett brott.
I therefore reject the European Commission's proposal that incitement to commit a terrorist offence should be a crime.
SwedishMen ni använde termen ”offentlig anstiftan” och sa att det var ett begrepp som bättre förstås i alla medlemsstater.
However, you used the term 'public incitement', saying that it was a concept better understood by all the Member States.
SwedishNär jag talar om försvar för terrorismen betyder försvar detsamma som anstiftan, och jag anser att anstiftan är ett brott.
When I speak of apologia for terrorism, apologia means incitement and I believe that incitement is a criminal offence.
SwedishOm man jämför alla språkversioner är det inte ens klart om det är ”uppmaning” eller ”anstiftan” som diskuteras.
If one compares all the language versions, it is not even clear whether it is 'provocation' or 'incitement' that is being discussed.
SwedishAnstiftan och inte enbart bedrägeri.
SwedishHur kan en offentlig anstiftan eller uppmaning vara ett brott när den inte får några följder eller leder till någon handling?
How can public incitement or provocation constitute a crime when it does not have any consequence or lead to any action?
SwedishVi talar om ”offentlig anstiftan”, vilket stämmer bättre överens med andan i konventionen och det mål som vi vill nå.
We talk about 'public incitement', which is much more in keeping with the spirit of the Convention and the aim we wish to pursue.
SwedishAnstiftan till våld är förbjudet i alla medlemsstater, och det är rätt så - men nu kriminaliseras uppmaning också.
Incitement to violence is banned in all Member States, and that is the way it should be - but now provocation, too, is being criminalised.
SwedishOrsaken är mycket enkel: bevis för anstiftan kan inte läggas fram förrän människor redan har dött - men då är det för sent.
This is for the very simple reason that proof of incitement cannot be produced until people have already died - but then it is too late.