SV

anstånd {neutrum}

volume_up
1. allmänt
anstånd (även: uppskjutande)
anstånd (även: uppskjutande)
anstånd (även: uppskov, frist, benådning)
Anstånd på jordbruksområdet, till att börja med.
First of all there was the agricultural reprieve.
In addition, Europe obtained a reprieve.
anstånd (även: uppskov, andrum, frist, respit)
volume_up
respite {substantiv} (postponement)
Efter alla anstånd som kosmetikaindustrin har fått, måste vi bringa klarhet i denna fråga.
After all the respite which the cosmetics industry has been granted, we should clarify the matter once and for all.
2. näringsliv
anstånd
volume_up
delay {substantiv}
Jag frågar mig emellertid om vi överhuvudtaget behöver ändra riktlinjerna, med tanke på att den nuvarande lagstiftningen är tydlig och att ytterligare anstånd är oönskade och inte godtagbara.
I do wonder, however, whether we should amend the directive at all, since existing legislation is clear and a further delay is undesirable and unacceptable.
anstånd (även: frist)
anstånd
volume_up
grace {substantiv}
Det är också beklagligt att förslaget om en förordning inte längre tillhandahåller ett anstånd för unga jordbrukare, som var fallet under programmet för 2000–2006.
It is also regrettable that the proposal for a regulation no longer provides a period of grace for young farmers, as was the case during the 2000-2006 programme.
anstånd (även: frist)
Efter alla anstånd som kosmetikaindustrin har fått, måste vi bringa klarhet i denna fråga.
After all the respite which the cosmetics industry has been granted, we should clarify the matter once and for all.
3. handel
anstånd (även: betalningsanstånd)

Användningsexempel för "anstånd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi anser att också detta är acceptabelt så länge som anstånd inte beviljas.
We believe that this too is acceptable, provided that no extensions are granted.
SwedishEfter alla anstånd som kosmetikaindustrin har fått, måste vi bringa klarhet i denna fråga.
After all the respite which the cosmetics industry has been granted, we should clarify the matter once and for all.
SwedishAnstånd på jordbruksområdet, till att börja med.
First of all there was the agricultural reprieve.
SwedishVi känner till lösningarna, vi eftersträvar anstånd i våra 26 avtal med tredje land, i synnerhet Marocko eller Mauretanien.
We know the solutions, oxygen sought through our 26 agreements with third countries, particularly Morocco or Mauritania.
SwedishEuropa fick för övrigt anstånd.
SwedishFör det fjärde måste EU hjälpa till att få till stånd ett införande av standardklausuler i kontrakten som möjliggör anstånd med skuldamorteringar mot bot.
Fourthly, the EU must help to ensure that standard clauses are introduced into contracts whereby debt renewal incurs a penalty.
SwedishMen fransmännen Jacques Chirac och Lionel Jospin krävde anstånd för att i lugn och ro genomföra presidentvalet.
However, the French representatives Jacques Chirac and Lionel Jospin called for a stay of execution so that they can get through the presidential elections without any trouble.
SwedishJag tror att 1999 bör vara ett år för införande av ett universellt anstånd för avrättningar, och att man inte längre kan uppskjuta detta initiativ i det oändliga.
1999 must be the year a universal moratorium on executions is established. We cannot keep putting this initiative off indefinitely.
SwedishMedlemsstaterna har fortfarande möjlighet att vart och ett för sig behålla detta tvång, men i mildrad form och med utsträckt anstånd att anmäla sig.
Each Member State retains the option of maintaining this obligation, but in a watered down form and with a longer time limit for the declaration.
SwedishSåledes är det ytterst viktigt att anstånd med att uppnå tröskelvärdena bara ges till de kommuner som verkligen har gjort alla tänkbara ansträngningar.
Thus, it is extremely important that only those communities be given extensions on observing the threshold values which have truly made every possible effort.
SwedishFör det andra måste Europaparlamentet uppmana borgenärsländerna att skriva av de drabbade ländernas skulder, inte bara ge anstånd med ett antal amorteringar.
Secondly, the European Parliament needs to ask creditor countries to write off the debts of the countries hit and not simply defer payment of a number of instalments.
SwedishDet är också beklagligt att förslaget om en förordning inte längre tillhandahåller ett anstånd för unga jordbrukare, som var fallet under programmet för 2000–2006.
It is also regrettable that the proposal for a regulation no longer provides a period of grace for young farmers, as was the case during the 2000-2006 programme.
SwedishDessa anstånd sätter ännu en gång fokus på Europeiska unionens institutionella brister, samtidigt som den ekonomiska pelaren har getts en stark beslutsfattande funktion.
Such procrastination illustrates once again the institutional shortcomings of the European Union, while the economic pillar is given considerable decision-making powers.
SwedishJag välkomnar det beslut som medlemmarna av Parisklubben fattade för två timmar sedan att bevilja tre av de länder som drabbats av flodvågskatastrofen anstånd med skuldåterbetalningen.
I welcome the decision made two hours ago by the members of the Paris Club to grant three countries affected by the tsunami a moratorium on their debt repayments.
SwedishJag frågar mig emellertid om vi överhuvudtaget behöver ändra riktlinjerna, med tanke på att den nuvarande lagstiftningen är tydlig och att ytterligare anstånd är oönskade och inte godtagbara.
I do wonder, however, whether we should amend the directive at all, since existing legislation is clear and a further delay is undesirable and unacceptable.
SwedishSlutligen bör lättnaderna för Irak inte ges på bekostnad av de fattigaste länderna, och det vore lämpligt med anstånd med skuldbetalningen för de länder som har drabbats av flodvågskatastrofen.
There is the European Union’ s support for the initiatives taken within the G8, particularly those of the G8 Presidency at the forthcoming summit in the United Kingdom.
SwedishVi är anhängare av idén att tredje världens skuld skall skrivas av, och vi vill därför att de fattigaste ländernas skuld skall " suddas ut " och att ett " anstånd " skall införas för övriga.
We are in favour of eliminating third world debt and we therefore support cancelling the debt of the poorest countries and introducing a standstill procedure for the others.
SwedishDen 25:e november 2003 beslutade rådet att inte följa kommissionens rekommendation och man kom överens om att ge de berörda länderna anstånd med förfarandet vid alltför stora underskott.
On 25 November 2003 the EU Council decided not to act on the basis of the Commission's recommendation and agreed to hold the excessive deficit procedure for the countries concerned in abeyance.
SwedishDen 25: e november 2003 beslutade rådet att inte följa kommissionens rekommendation och man kom överens om att ge de berörda länderna anstånd med förfarandet vid alltför stora underskott.
On 25 November 2003 the EU Council decided not to act on the basis of the Commission's recommendation and agreed to hold the excessive deficit procedure for the countries concerned in abeyance.
SwedishDetta anstånd är nödvändigt, annars skulle fler än 200 gamla produkter omedelbart dras tillbaka från marknaden utan att skillnad görs mellan de bra och de dåliga, vilket inte skulle vara rättvist.
This deadline is necessary, otherwise over 200 old products would be withdrawn from the market immediately without distinction between the good ones and the bad ones, which would not be fair.

Synonymer (svenska) till "anstånd":

anstånd
Swedish