"anständig" - Engelsk översättning

SV

"anständig" på engelska

SV

anständig {adjektiv}

volume_up
Ett anständigt arbete måste garantera en anständig levnadsstandard.
A decent job needs to ensure a decent living.
Låt oss betona att dessa arbetstillfällen bör kännetecknas av goda villkor och anständig lön.
Let us emphasise that these should be jobs with good conditions and decent pay.
Huvudfrågan är att skaffa fram arbete som kan ge folk en anständig levnadsstandard.
The number one issue is to provide work that can ensure people a decent standard of living.
Inte en strikt regelmässig skyldighet, men helt klart en anständig skyldighet.
It may not be required to do so by any rules as such, but it is surely only proper for it to do so.
Det måste införas anständiga uppförandekodex och verkliga åtgärder för att garantera att denna typ av händelser inte kan inträffa.
There should be proper codes of conduct and proper measures brought in to ensure that this kind of thing cannot happen.
Vi kommer bara att rösta? ja? om vi är säkra på att man uppnått ett anständigt avtal.
We will only vote 'yes ' if we are clear that a proper deal has been done.
anständig (även: korrekt, passande, värdig)

Användningsexempel för "anständig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU bär ett extra tungt ansvar för att upprätthålla en fri och anständig handel.
The EU must shoulder a particular responsibility for maintaining free and fair trade.
SwedishEuropéerna behöver inte stöd utan verkliga arbeten med en anständig lön.
It is not assistance that Europeans need, but real jobs that pay a decent wage.
SwedishLåt oss nu tillsammans arbeta fram en anständig kompromiss som alla blir bättre av.
Let us now work together to reach a genuine compromise which is to everyone's benefit.
SwedishI punkt 32 talar man om ett inrättande av en anständig minimilön på medlemsstatsnivå.
Paragraph 32 speaks of the setting up of a decent minimum wage at Member State level.
SwedishFöräldralösa, vilsna barn har inga möjligheter att få utbildning eller en anständig framtid.
Children, orphaned, lost, have no possibility of education or a decent future.
SwedishHuvudfrågan är att skaffa fram arbete som kan ge folk en anständig levnadsstandard.
The number one issue is to provide work that can ensure people a decent standard of living.
SwedishLåt oss betona att dessa arbetstillfällen bör kännetecknas av goda villkor och anständig lön.
Let us emphasise that these should be jobs with good conditions and decent pay.
SwedishMånga ledamöter skulle säkert hålla med om det och det hör till en anständig politisk debatt.
Clearly many Members would agree with that and that is decent political debate.
SwedishJag tror, att vi då också tillsammans kan bedriva en förnuftig och en anständig politik för detta.
Then I think we should between us be able to produce a fair and sensible policy.
SwedishFör det första bör EU ta initiativet i kampen för anständig sysselsättning.
Firstly, the EU should take the lead in fighting for decent work.
SwedishInte en strikt regelmässig skyldighet, men helt klart en anständig skyldighet.
It may not be required to do so by any rules as such, but it is surely only proper for it to do so.
SwedishVi har tillräckligt med kompetenta arbetstagare om vi bara är beredda att betala dem en anständig lön.
We have enough skilled workers if only we are prepared to pay them a decent wage.
SwedishBefolkningens psykiska hälsa är avgörande för att en anständig livskvalitet ska kunna garanteras.
The population's mental health is a vital issue for ensuring a decent quality of life.
SwedishHan utsåg en anständig man till premiärminister, en internationell tjänsteman baserad i Egypten.
He appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
SwedishVi vill bli det mest konkurrenskraftiga området och bevara en anständig värld för våra barn och barnbarn.
That is why there has to be less bureaucracy and more administrative efficiency.
SwedishI höst, som några har sagt här, måste EU komma en bit närmare en anständig asylpolitik.
This autumn, as some here have mentioned, the EU must come a bit closer to a respectable asylum policy.
SwedishVi hade kunnat ha en anständig gemensam fiskeripolitik utan att göra fisken till gemensam egendom.
We could have had a decent common fisheries policy without taking fish into common ownership.
SwedishYrkesfiskarna består av män och kvinnor som behöver en anständig inkomst och det är dem vi måste stödja.
The fishing community consists of men and women who need a decent income, whom we must support.
SwedishOm vi vill garantera jordbrukssektorn en anständig bidragsnivå, då är det högst nödvändigt.
If we wish to guarantee the agricultural sector a reasonable level of support, then that is urgently required.
SwedishDe ekonomiska partnerskapsavtalens framgång kommer att vara beroende av att en anständig summa pengar görs tillgänglig.
The EPAs’ success will depend on a decent sum of money being made available.

Synonymer (svenska) till "anständig":

anständig