"anställningstrygghet" - Engelsk översättning

SV

"anställningstrygghet" på engelska

SV

anställningstrygghet {utrum}

volume_up
anställningstrygghet
Kommissionens fokus ligger på anställningstrygghet kontra jobbtrygghet.
The Commission's focus is on employment security rather than job security.
Samtidigt måste folk ha en tillräcklig anställningstrygghet.
At the same time, people must have adequate employment security.
Att en strategi antas som beaktar livscykeln vid utveckling av anställningstrygghet.
adopting an approach that, when it comes to developing employment security, takes account of the life cycle;

Användningsexempel för "anställningstrygghet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFrågor om företagets lokalisering och anställningstrygghet ingår också.
Issues of the enterprise’ s location and the security of jobs are also involved.
SwedishFrågor om företagets lokalisering och anställningstrygghet ingår också.
Issues of the enterprise’s location and the security of jobs are also involved.
SwedishKommissionens fokus ligger på anställningstrygghet kontra jobbtrygghet.
The Commission's focus is on employment security rather than job security.
SwedishUngdomar befinner sig i ett svårt läge när det gäller anställningstrygghet.
Young people are in a difficult position in terms of job security.
SwedishDetta program har blivit mycket viktigt för 13 miljoner européer med dålig anställningstrygghet.
This programme has become vital for 13 million Europeans who have little job security.
SwedishAtt en strategi antas som beaktar livscykeln vid utveckling av anställningstrygghet.
adopting an approach that, when it comes to developing employment security, takes account of the life cycle;
SwedishSamtidigt måste folk ha en tillräcklig anställningstrygghet.
At the same time, people must have adequate employment security.
SwedishMed tanke på detta måste vi sörja för större anställningstrygghet.
With this in mind, we must ensure more job security.
SwedishEU:s konkurrenskraft och anställningstrygghet måste vägas mot miljö- och klimatskyddet.
The competitiveness of Europe and job security in Europe have to be weighed up against protecting the environment and the climate.
SwedishFlexibilitet och anställningstrygghet står inte i motsats till varandra utan är i stället förutsättningar för varandra.
Flexibility and security of employment are not opposites but, instead, preconditions of each other.
SwedishFackföreningar i hela Europa klagar på lägre löner, sämre arbetsförhållanden och minskad anställningstrygghet.
Trade unions throughout Europe complain about lower wages, poorer working conditions and reduced job security.
SwedishAnställningstrygghet är en produktionsfaktor.
Security of employment is a factor in production.
SwedishTanken med detta begrepp är att skapa flexibla arbetsmarknader och samtidigt behålla en hög anställningstrygghet.
This concept should create flexible labour markets that are also in line with a high level of employment security.
SwedishFöretag bör förhindras från att omvandla fasta anställningar till atypiskt arbete, vilket leder till bristande anställningstrygghet.
Companies should be prevented from changing permanent jobs to atypical work, which leads to a lack of job security.
SwedishVi måste alla bekämpa avsaknaden av anställningstrygghet och underlåtelsen att erkänna rättigheter, framför allt i tider av ekonomisk kris.
We must all combat job insecurity and the failure to recognise rights, especially in times of economic crisis.
SwedishArbetstagarna ser sina pensioner minska i värde och sin anställningstrygghet undergrävas, och många är rädda för att situationen kommer att förvärras.
Working people are seeing their pensions devalued and their job security undermined, and many fear the race to the bottom.
SwedishHär i parlamentet måste vi ofta medlagstifta med direkta attacker mot den europeiska välfärdsstaten när det gäller arbeten och anställningstrygghet.
In this House we very often have to co-legislate with direct attacks on the European social state in terms of work and job security.
SwedishVi har i den ekonomin även sett en försämrad anställningstrygghet och längre arbetstider, i och med införandet av en flexibel kontraktskultur.
We have also seen in that economy a reduction of job security and longer working hours, with the introduction of a flexible contract culture.
SwedishFlexibla anställningar där man inte lägger vikt vid anställningstrygghet ger kortsiktiga fördelar för arbetsgivarna på bekostnad av arbetstagarna.
Flexible employment that does not recognise the importance of job security brings short-term benefits to employers at the expense of workers.
SwedishDe flesta otrygga arbeten utförs av kvinnor, utan anställningstrygghet, med låga löner och mindre socialt skydd samt låga kvalifikationer.
Most precarious work is done by women, who therefore find themselves with no job security, on low pay and with less social protection and low qualifications.