"anställningskontrakt" - Engelsk översättning

SV

"anställningskontrakt" på engelska

SV

anställningskontrakt {neutrum}

volume_up
anställningskontrakt
Undantagsklausulen innebär att enskilda brittiska anställda, när de undertecknar sitt anställningskontrakt, tillfrågas om de vill avsäga sig sina rättigheter.
The opt-out clause means that individual British employees, when signing their contract of employment, are asked to waive their rights.
Det gläder mig att det inte var sista gången som vi fick se kommissionären här, eftersom vi i går indirekt förlängde hennes anställningskontrakt.
Mr President, I am delighted that this is not the last time that we will have the Commissioner with us, as yesterday, in a roundabout way, we extended her contract of employment.

Användningsexempel för "anställningskontrakt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom situationen är i dag, så har 23 procent av dessa inga anställningskontrakt.
The situation at present is that 23 % of the assistants have no contract.
SwedishEtt krav har därför varit att kunna visa upp ett anställningskontrakt.
To achieve this, employment contracts were required for regularisation.
SwedishMen Schreyer kan bekräfta att annan personal kommer att rekryteras genom förnybara anställningskontrakt.
Mrs Schreyer, however, can confirm that other servants will be recruited on renewable contracts.
SwedishDet viktiga är dessa personers hälsa, hur deras anställningskontrakt och arbetsuppgifter ser ut.
What is important to us is the health of workers, however they are contracted and whatever their method of work.
SwedishVilken typ av anställningskontrakt har du?
What type of employment contract do you have?
SwedishHur blir det med egenföretagare som är i en liknande situation som anställda men som inte har ett anställningskontrakt?
What about self-employed workers who are in a position similar to employees but who do not have an employment contract?
SwedishDen undersökning som genomfördes av assistentföreningen, för över ett år sedan, hade visat en oroande situation. 14 procent hade inga anställningskontrakt.
A survey carried out by the Association of Assistants more than a year ago highlighted a worrying situation.
Swedish1989 vann utländska lärare som arbetade där ett mål i EG-domstolen, som handlade om ett krav om att deras anställningskontrakt inte skulle begränsas till sex år.
In 1989 foreign lecturers working there won a case before the ECJ requiring their contracts not to be limited to six years.
SwedishDe har ingen officiell status, inga anställningskontrakt och inga regelbundna löner, och i praktiken är deras fackförening ännu inte sitt namn värd.
They have no official status, no employment contracts and no regular wages, and in practice their trade union is not yet worthy of the name.
SwedishDenna sista punkt gör dock att många företag väljer alternativa anställningskontrakt, som automatiskt förhindrar betalning av lägre löner.
Nevertheless, this last issue makes very many companies resort to alternative labour contracts, which automatically prevent the payment of lower wages.
SwedishEn annan grupp som har svårt att gå på fortbildning är de som har atypiska anställningskontrakt, varav de flesta är kvinnor.
Another group it is difficult to cater for as far as further training is concerned is people working in non-standard employment relationships, of whom most are women.
SwedishUndantagsklausulen innebär att enskilda brittiska anställda, när de undertecknar sitt anställningskontrakt, tillfrågas om de vill avsäga sig sina rättigheter.
The opt-out clause means that individual British employees, when signing their contract of employment, are asked to waive their rights.
SwedishUndantagsklausulen innebär att enskilda brittiska anställda, när de undertecknar sitt anställningskontrakt, tillfrågas om de vill avsäga sig sina rättigheter.
The resolution therefore asked the Commission why it had not undertaken the review of the directive that should have been made in 2003.
SwedishMed de nya operativa programmen som svepskäl har avskedanden och ändringar i posttjänstemännens anställningskontrakt börjat anta enorma proportioner.
The social need for reliable, modern postal services is becoming the subject of exploitation in order to secure greater profits for big business.
SwedishMed de nya operativa programmen som svepskäl har avskedanden och ändringar i posttjänstemännens anställningskontrakt börjat anta enorma proportioner.
On the pretext of the new operational programmes, redundancies and changes to postal workers' contracts of employment are taking on mass proportions.
SwedishPå samma sätt kan inte ett erbjudande om ett anställningskontrakt vara tillräckligt för att automatiskt ge utländska medborgare rätt till inresa och vistelse.
In the same way, a simple offer of a work contract would not be sufficient automatically to authorize the admission of third-country nationals.
SwedishMånga människor med anställningskontrakt kommer att klara det, och om de arbetar för ett rivnings-, flytt- eller transportföretag kommer de att vara skyddade.
Many people with employment contracts will handle it and, if they work for a demolition, removal or transportation company, they will be covered.
SwedishArbetslösheten i denna åldersgrupp har kraftigt ökat och de som faktiskt hittar ett arbete måste nöja sig med tidsbestämda anställningskontrakt och låga löner.
Unemployment among that age group has sharply increased, and those who do find a job have to settle for fixed-term contracts and for being underpaid.
SwedishKommissionen har i själva verket samrått med arbetsmarknadens parter inom en mycket bredare ram, vilket omfattade även andra former av icke-typiska anställningskontrakt.
In fact the Commission consulted the social partners in a much wider context which included other forms of non-standard employment contracts.
SwedishMycket har hänt i Europa de senaste 50 åren: en rad utvidgningar, fler institutioner och organ och mycket flexiblare anställningskontrakt.
There have been many changes in Europe over the past 50 years: a series of enlargements, an increase in the number of institutions and agencies and much more flexible employment contracts.