"anställningsbarhet" - Engelsk översättning

SV

"anställningsbarhet" på engelska

SV

anställningsbarhet {utrum}

volume_up
anställningsbarhet
Jag välkomnar diskussionen om individernas anställningsbarhet och anpassningsförmåga.
I welcome the debate on individual people's employability and adaptability.
Utbildning, rörlighet och anställningsbarhet är nyckelord.
Training, mobility and employability are keywords.
Det kommer också att leda till förbättrad anställningsbarhet.
It will also bring about improved employability.

Användningsexempel för "anställningsbarhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet beror på att utbildning är en grundläggande förutsättning för anställningsbarhet.
The reason for this is that education is a fundamental aspect of employability.
SwedishJag välkomnar diskussionen om individernas anställningsbarhet och anpassningsförmåga.
I welcome the debate on individual people's employability and adaptability.
SwedishOch gud vet att man lägger vikt vid utbildning, anställningsbarhet.
And God knows, if you put the emphasis on training, you also put it on employability.
SwedishAnställningsbarhet, så att våra medborgare får de färdigheter de behöver för att kunna hitta arbete.
Employability, so that our people have the skills they need to find work.
SwedishVi måste vidta lämpliga åtgärder för att förbättra den åldrande arbetskraftens anställningsbarhet.
We must put adequate policies in place to improve the employability of the ageing labour force.
SwedishDet kommer också att leda till förbättrad anställningsbarhet.
It will also bring about improved employability.
SwedishUtbildning, rörlighet och anställningsbarhet är nyckelord.
Training, mobility and employability are keywords.
SwedishVi måste stärka den enskildes anställningsbarhet och möjlighet att göra sig gällande på arbetsmarknaden.
We must strengthen the individual's employability and ability to assert him- or herself in the labour market.
SwedishVi skulle vilja föreslå att det innefattar anställningsbarhet, dvs. att förbättra människors möjligheter att anställas.
We would like to suggest that it involves employability, that is, enhancing people's capacity to be employed.
SwedishMan kan inte fortsätta att vilseleda Europas folk genom innehållslöst tal om anställningsbarhet och företagsamhet.
It is clear that there is no future for the deception perpetrated on the people of Europe through insipid debates about employability and entrepreneurship.
SwedishDet här gäller åtgärder som korttidsanställningar, förbättrad anställningsbarhet, utbildning som syftar till att människor integreras på arbetsmarknaden.
These are measures such as short-term employment, improved employability and training aimed at integrating people into the labour market.
SwedishFör det tredje är de negativa konsekvenserna när det gäller kvinnors anställningsbarhet en realitet, inte minst när det handlar om att återvända till arbetsmarknaden.
Third, the negative consequences for the employability of women are real, not least when it comes to returning to the job market.
SwedishDe riktlinjer som vi har lagt fram grundar sig på fyra huvudpelare: anställningsbarhet, företagaranda, anpassningsförmåga och jämställdhet mellan kvinnor och män.
The guidelines we have presented are based on four main pillars: employability, enterprise, adaptability and equality between women and men.
SwedishJag välkomnar att skolorna måste arbeta för att förbättra ungdomarnas anställningsbarhet och samtidigt ge dem möjlighet att utveckla sina personliga färdigheter.
I welcome the fact that schools must strive to improve young people's employability, but at the same time, offer them the chance to develop their personal skills.
SwedishJag tror precis som Joseph Daul påpekade att det handlar om innovation och utbildning, dvs. det som i grunden driver företagandet och möjliggör anställningsbarhet.
Just as Joseph Daul pointed out, I believe it is a matter of innovation and training; in other words, the things that basically drive enterprise and make people employable.
SwedishDet utkast till riktlinjer man tagit fram för de fyra områdena företagsamhet, anställningsbarhet, anpassningsbarhet och, i synnerhet, lika möjligheter, träffade mitt i prick.
The draft guidelines it has produced on the four subjects of entrepreneurship, employability, adaptability and, crucially, equal opportunities, hit the nail right on the head.
SwedishEn stor del av våra texter som tar upp arbetslöshetsfrågan framhåller kvaliteten på utbildningen, ett nödvändigt villkor för de anställdas och medborgarnas anställningsbarhet.
Many of our reports dealing with unemployment stress the need for good quality training, which is absolutely essential if workers and people in general are to be made employable.
SwedishJag skulle mycket hellre vilja använda detta toppmöte som en historisk möjlighet att se på hela frågan om anställningsbarhet och på hur vi kan öka anställningsbarheten i Europeiska unionen.
I would much rather use this summit meeting as a historic opportunity to look at the whole question of employability and how we can boost employability in the European Union.