Har rätt att inrätta professurer (professorstjänster) och anställa professorer.
They are also allowed to establish professorships (chairs) and employ professors.
De är villiga att anställa arbetstagare från länder som Ukraina och Vitryssland.
They are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
Majoriteten av företagen i den sektorn i Irland skulle anställa 80 personer eller mindre.
The majority of companies in Ireland in that sector would employ 80 people or less.
anställa (även: anlita, engagera, leja)
Ni behöver attrahera företag, vilka kommer att anställa de först inflyttade.
You'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Det finns därför en risk att många arbetsgivare helt enkelt inte kommer att anställa unga kvinnor.
There is therefore a risk that many employers will simply not hire young women.
Målet är inte bara att anställa folk som behöver ett jobb; det är att anställa människor som tror på det du tror på.
The goal is not just to hire people who need a job; it's to hire people who believe what you believe.
Därför är det en riktig och förnuftig policy att man inte skall anställa någon mer personal.
That is why our line, which is not to take on any more staff, is right and proper.
Företagen kommer att anställa färre kvinnor eftersom män inte tar mammaledigt.
Companies will employ fewer women, as men do not take maternity leave.
Man måste anställa fler som är specialiserade på utveckling.
It needs to take on more employees specialised in development.
Sjukhus i Polen har vägrat att anställa doktorer som inte skriver på undantagsklausulen.
Hospitals in Poland have refused to employ doctors refusing to sign the opt-out clause.

Användningsexempel för "anställa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe är villiga att anställa arbetstagare från länder som Ukraina och Vitryssland.
They are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
SwedishHar rätt att inrätta professurer (professorstjänster) och anställa professorer.
They are also allowed to establish professorships (chairs) and employ professors.
SwedishFör det första går det inte att anställa utbildade experter för 1 500 euro i månaden.
For one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
SwedishNi behöver attrahera företag, vilka kommer att anställa de först inflyttade.
You'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
SwedishÄven parlamentet vill förbereda sig inför utvidgningen genom att anställa ny personal.
Parliament also wishes to prepare for enlargement by employing additional staff.
SwedishKvalitetsteknik förstärker manskapet genom att anställa LTU-studenten Henrik Petersson.
Quality Technology enhances the crew by hiring the LTU student Henrik Petersson.
SwedishAtt anställa någon från ett annat land kan också ge företaget en kreativ skjuts.
Recruiting employees from abroad can also make a business more creative.
SwedishSom kammaren känner till, önskar revisionsrätten anställa nya medarbetare.
As the House will know, the Court of Auditors asked for a number of new staff.
SwedishKan vi få en garanti att man inte kommer att anställa fler än dessa totalt 141 personer?
Can we have an assurance that this total of 141 personnel will not be exceeded?
SwedishDet är beklagansvärt när det inte längre är intressant att anställa dem som har fyllt 45.
It is a sad state of affairs when those aged 45 are not considered for employment.
SwedishFöretagen kommer att anställa färre kvinnor eftersom män inte tar mammaledigt.
Companies will employ fewer women, as men do not take maternity leave.
SwedishMajoriteten av företagen i den sektorn i Irland skulle anställa 80 personer eller mindre.
The majority of companies in Ireland in that sector would employ 80 people or less.
SwedishI många fall vill arbetsgivarna inte anställa personer som är äldre än 55.
In many cases, employers do not want to employ people over the age of 55.
SwedishLångt om länge har det blivit ett brott att anställa olagliga invandrare.
At long last, the employment of illegal immigrants has been criminalised.
SwedishAnmodan kommer att innebära ett förbud för kyrkan att avstå från att anställa homosexuella”.
The move will forbid church bodies from declining to employ homosexual staff’.
SwedishDärför är det en riktig och förnuftig policy att man inte skall anställa någon mer personal.
That is why our line, which is not to take on any more staff, is right and proper.
SwedishSjukhus i Polen har vägrat att anställa doktorer som inte skriver på undantagsklausulen.
Hospitals in Poland have refused to employ doctors refusing to sign the opt-out clause.
SwedishFöljaktligen behöver Europeiska unionen anställa sjömän från tredje land.
Hence the European Union's need to recruit sailors from third countries.
SwedishDetta kommer att ge alla arbetsgivare onda aningar när de måste anställa någon.
This will create a sense of foreboding among all employers whenever they have to employ somebody.
SwedishDet finns därför en risk att många arbetsgivare helt enkelt inte kommer att anställa unga kvinnor.
There is therefore a risk that many employers will simply not hire young women.

Synonymer (svenska) till "anställa":

anställa