"anslutningsavtal" - Engelsk översättning

SV

"anslutningsavtal" på engelska

SV

anslutningsavtal {neutrum}

volume_up
1. näringsliv
anslutningsavtal
Rådet välkomnade även inrättandet av en arbetsgrupp i december, för bara drygt en månad sedan, som ska utarbeta ett utkast till Kroatiens anslutningsavtal.
The Council also welcomed the creation in December, just over a month ago, of a working group to prepare the draft Accession Treaty of Croatia.

Användningsexempel för "anslutningsavtal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet räcker inte med att forma väl avvägda anslutningsavtal.
It is not enough to design well-balanced accession agreements.
SwedishVi måste respektera det anslutningsavtal som undertecknades av alla medlemsstater, inbegripet Litauen.
We have to respect that Treaty of Accession, which was signed by all the Member States, including Lithuania.
SwedishVi applåderar Algeriets godkännande av den relevanta klausulen i förhandlingarna till ett anslutningsavtal.
We applaud Algeria's acceptance of the relevant clause in the negotiations for an association agreement.
SwedishDetta är i strid med bland annat de anslutningsavtal dessa länder undertecknat vid inträdet i unionen.
That conflicts with, for example, the accession agreements signed by these countries when they became EU Member States.
SwedishNär det gäller frågan om Ignalina hör den som ni vet samman med Litauens anslutningsavtal.
President of the Commission. - Regarding the Ignalina question, as you know, this is a matter concerning the Treaty of Accession of Lithuania.
SwedishAtt tillämpa de skyddsklausuler som föreskrivs i Kinas anslutningsavtal är en rimlig sista utväg, ett rimligt .
The application of the safeguard clauses for which provision is made in China's accession agreement is a reasonable last resort, a reasonable .
SwedishI sitt anslutningsavtal samtyckte Bulgarien, precis som Slovakien och Litauen, till att avveckla delar av sin kärnkraftsproduktion.
In its accession agreement, Bulgaria, like Slovakia and Lithuania, agreed to decommission part of its nuclear energy production.
SwedishDet påtagliga resultatet har varit att rådet 1998 slöt ett anslutningsavtal med kandidatländerna angående brottslighet.
The tangible result has been the conclusion by the Council in 1998 of the Pre-accession Pact on cooperation against crime with the candidate countries.
SwedishDet vore även mer uppriktigt, eftersom jag befarar att ett anslutningsavtal ändå inte skulle godkännas i en framtida folkomröstning.
It would also be more frank in view of the fact that, as I fear, an accession agreement would not be approved in a future referendum anyhow.
SwedishKina har gjort stora framsteg i uppfyllandet av sina WTO-åtaganden, vilka anges i dess anslutningsavtal, men i vissa frågor finns det fortfarande skäl till oro.
This is important because the WTO agreement is the lynchpin for the development of our trade relations with China.
SwedishFörbudet gäller inte ägg från Rumänien eller Bulgarien och eventuellt andra länder, som har tillfällig immunitet enligt sina anslutningsavtal.
The ban does not apply to eggs from Romania or Bulgaria, and perhaps others, who have a temporary immunity under their accession treaties.
SwedishRådet välkomnade även inrättandet av en arbetsgrupp i december, för bara drygt en månad sedan, som ska utarbeta ett utkast till Kroatiens anslutningsavtal.
The Council also welcomed the creation in December, just over a month ago, of a working group to prepare the draft Accession Treaty of Croatia.
SwedishKina har gjort stora framsteg i uppfyllandet av sina WTO-åtaganden, vilka anges i dess anslutningsavtal, men i vissa frågor finns det fortfarande skäl till oro.
China has made substantial progress in implementing its WTO commitments, as set out in its accession agreement, but some issues still raise concerns.
SwedishEtt av länderna förhandlar redan om EU-anslutning, medan andra har ingått stabiliserings- och anslutningsavtal med EU - alla utom Kosovo.
One country is already negotiating its accession to the EU, while others have signed stabilisation and association agreements with the EU - all of them except Kosovo, in fact.
SwedishVi måste godkänna den nu just för att Spaniens och Portugals övergångsperiod, enligt deras anslutningsavtal från 1986 nu går ut.
We must adopt it now precisely because, in accordance with their Accession Agreements of 1986, the transitional period established for the Spanish State and for Portugal are about to expire.
SwedishJag är inte nöjd med ert svar eftersom det i Sveriges anslutningsavtal tydligt sägs att Sverige måste införa alla avtal som gäller vid den tidpunkten.
(LT) Commissioner, I am not happy with your answer because in Sweden's accession agreement it is clearly stated that Sweden must implement all agreements in force at that time.