"anslutna" - Engelsk översättning

SV

"anslutna" på engelska

SV anslutna
volume_up
{adjektiv}

anslutna (även: anknuten, sammankopplad)
Anslutna forskare Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
Affiliated researchers Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
Vi ska arbeta för solidaritet och lika behandling mellan upphovsmän och förläggare som är anslutna till kollektiva organisationer.
We will argue for solidarity and equal treatment between authors and publishers affiliated to collecting societies.
Den kritiserades på grund av att de anslutna ledamöterna på det sättet fick en extra pension som finansierades med europeiska medel.
This became the talk of the town because the affiliated Members were receiving extra pensions from European resources through this arrangement.

Användningsexempel för "anslutna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAlla kommissionens enheter och alla enheter som förvaltar medel är anslutna till det.
All of the Commission's services and all offices that manage funds are linked up to this.
SwedishI Storbritannien är vi för närvarande inte anslutna till Eurovinjettsystemet.
In the UK, we do not currently subscribe to the Eurovignette scheme.
SwedishFör närvarande är 184 stater anslutna till banken, däribland EU:s 25 medlemsstater.
184 States currently belong to the bank, including the 25 Member States of the European Union.
SwedishVi listar den IP-adress som fått åtkomst till e-posten, den anslutna platsen samt tid och datum.
If you have POP3 or IMAP3 enabled, you'll see this in your recent activity table.
SwedishAngående: Åldersgränser vid rekrytering till kommissionen och anslutna organisationer
Subject: Age limits in recruitment to the European Commission and its associate organizations
SwedishDu trycker bara på telefonen och headsetet samtidigt så är de anslutna.
Just tap the phone and the headset together and they are connected.
SwedishDet skulle vara en sorts "inhemsk världspolitik" till vilken alla länder skulle vara anslutna.
This would be a kind of world 'domestic politics' , to which all countries would be bound.
SwedishDet skulle vara en sorts " inhemsk världspolitik " till vilken alla länder skulle vara anslutna.
This would be a kind of world 'domestic politics ', to which all countries would be bound.
SwedishFör närvarande är 184 stater anslutna till banken, däribland EU: s 25 medlemsstater.
I would like, finally, to comment on the Union’ s representation in the governing bodies of the World Bank.
SwedishDet måste vara så, att de som är anslutna betalar sina avgifter ur sin personliga inkomst.
What needs to happen is for members of the fund to pay their contributions out of their personal income.
SwedishMedlen som är öronmärkta för Norge kommer att göras tillgängliga för de tolv senast anslutna medlemsstaterna.
The funds earmarked for Norway will be made available to the 12 most recent Member States.
SwedishDen stora majoriteten av dem är inte anslutna till något parti.
The vast majority of them are not members of any party.
SwedishBeträffande frågan om utvidgningen kommer ju de anslutna enheterna inte att utvidgas direkt.
As far as enlargement is concerned, the number of services linked up will not actually be increased immediately now.
SwedishDetta innebär således att det behövs större ekonomiskt utrymme innan kandidatländerna har blivit anslutna.
This means, therefore, that more funding is required prior to the accession of the candidate countries.
SwedishI båda länderna är romernas svåra situation värre än i många av de andra nyligen anslutna länderna.
In both countries, the plight of the Roma people is worse than in most of the other states that have recently joined us.
SwedishVid mitten av 2005 var 2 miljoner människor i Vitryssland anslutna till Internet, av en befolkning på 10 miljoner.
In mid-2005, 2 million people in Belarus were connected to the Internet out of a population of 10 million.
SwedishVid mitten av 2005 var 2 miljoner människor i Vitryssland anslutna till Internet, av en befolkning på 10 miljoner.
Belarus is broadcasting to the European Union, but from our side there is nothing but a deafening silence.
SwedishEuropa-Medelhavsavtalet, som EU och Egypten är anslutna till, är också relevant, liksom Barcelonaprocessen.
The Euro-Mediterranean Agreement, to which the EU and Egypt are parties, is also relevant, as is the Barcelona Process.
SwedishDet finns också handelsavtal med länder som inte är med i EU men som är anslutna till EES och Efta, som t.ex.
There are also trade agreements with non-EU EEA and EFTA countries such as Switzerland and Norway.
SwedishVi borde även korta ned den tid som andra länder utanför euroområdet måste vara anslutna till växelkursmekanismen till ett år.
We should also reduce the exchange rate mechanism period to one year for other non-euro zone countries.