"ansluten" - Engelsk översättning

SV

"ansluten" på engelska

volume_up
ansluten {perf. part.}
EN

SV ansluten
volume_up
{adjektiv}

ansluten
ansluten

Användningsexempel för "ansluten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTvå tredjedelar av världen är ju fortfarande inte ansluten till elektricitetsnätet.
Two-thirds of the world, after all, is not yet connected to mains electricity.
SwedishSidan öppnas automatiskt på den mobila enheten om den är ansluten till Internet.
The page will automatically open on your mobile device, if it's connected to the Internet.
SwedishEn dator som är ansluten till Internet är varken mer eller mindre än en radio som är inställd på .
A computer connected to the Internet is nothing more than a radio tuned to .
SwedishEn dator som är ansluten till Internet är varken mer eller mindre än en radio som är inställd på.
A computer connected to the Internet is nothing more than a radio tuned to.
SwedishOm ditt universitet är ansluten till denna tjänst kan du använda dina inloggningsuppgifter även på LiU FAQ
There are two different wireless networks at LiU, Netlogon and Eduroam
SwedishAnsluten teleutrustning - Mobil och trådlös kommunikation
Connected telecommunications - Mobile and wireless communications
SwedishI dessa stunder, är jag ansluten till allt -- marken, luften, ljuden, energin från publiken.
In those moments, I'm connected to everything -- the ground, the air, the sounds, the energy from the audience.
SwedishVi har ett grundläggande intresse av att se vår granne ansluten till denna gemenskap så snart som möjligt.
We have a fundamental interest in seeing our neighbour admitted into this Community as soon as possible.
SwedishNär du är ansluten till Internet igen kan du synkronisera klienten med Google Mails webbgränssnitt.
Once you're connected to the Internet again, you'll be able to sync your client with the Google Mail interface on the web.
SwedishEn ansluten CNC-laserskärare, skär sedan ut de komponenter vi behöver för modellbygget, säger Mania.
With a connected CNC laser cutter, the components are being cut and later used  for building a full-scale model, says Mania.
SwedishKontrollera att du är ansluten till Internet och försök läsa in Listor på nytt genom att klicka på länken i felmeddelandet.
Verify that you're connected to the internet, and try reloading Tasks by clicking the link in the error message.
SwedishI de flesta IMAP-klienter hämtas bara rubrikerna till dina Google Mail-meddelanden medan du är ansluten till Internet.
Most IMAP1 clients will download only the headers of your Google Mail messages while you're connected to the Internet.
SwedishDet är vår definition på alltid ansluten.
That’s our definition of always connected.
SwedishForskargruppen är ansluten till Centrum för Högpresterande Stål vid LTU som stöds av regionala EU-medel och intressenter.
The research group is affiliated to Centre for High Performance Steel at LTU which is supported by regional EU funds and stakeholders.
SwedishDen här egenskapen avgör om en kryssruta förutom värdena SANN och FALSK även ska kunna visa värdet NOLL från en ansluten databas.
This property specifies if a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values.
SwedishGruppen har ett globalt mycket bra rykte gällande elkvalitet och EMC (växelverkningen mellan elnätet och kunder eller utrustning ansluten till nätet).
The group has a global reputation on power quality and EMC (the interaction between the grid and customers or equipment connected to the grid).
SwedishDanmark är en medlemsstat som inte är ansluten till euroområdet, vars valuta är knuten till euron och vars centralbank noggrant följer de beslut som fattas av Europeiska centralbanken.
Denmark is a non-euro-area member whose currency is linked with the euro and whose Central Bank closely follows the decisions of the European Central Bank.
SwedishDetta formulär styrker att personen är ansluten till socialförsäkringssystemet i en medlemsstat, och måste uppvisas för sjukförsäkringsmyndigheten i vistelselandet.
This form indicates that the person is affiliated to a social security scheme of a Member State, and has to be presented to the sickness insurance institution in the country of stay.
SwedishFör granskning och ekonomisk kontroll från parlamentet instämmer jag helt i att avdelningen bör vara ansluten till kommissionen, av administrativa och budgetrelaterade skäl.
I agree fully that, for the sake of parliamentary scrutiny and financial control, the service ought to be attached to the Commission, for administrative and budgetary purposes.
SwedishJag röstade för, eftersom jag anser att euron är bättre än en belgisk franc som för all evighet är ansluten endast till den tyska marken, och det är bättre än en allsmäktig amerikansk dollar.
I voted for the motion because I believe that the euro is better than a Belgian franc bound indefinitely to the German mark alone and it is better than the mighty American dollar.