SV

anslag {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Kommissionen föreslår ett anslag på 90 miljoner euro i gemenskapsbudgeten.
The Commission proposes an allocation of EUR 90 million in the Community budget.
Men det finns en annan stor skillnad mellan grannländernas anslag.
However, there is another important allocation gap between the neighbours.
Betänkandet avslöjar dessutom vissa funktionsbrister i fråga om strukturfondernas anslag.
Moreover, this report reveals some mismanagement in the allocation of the Structural Funds.
Detta anslag skulle varken ha rättslig grund eller moraliskt berättigande.
This appropriation is without legal basis and has no moral justification.
Att öka det anslag som har öronmärkts för konvergensen av Europeiska socialfonden.
increasing the appropriation earmarked for the European Social Fund convergence.
Rådet välkomnar detta anslag men finner att de samlade anslagen är otillräckliga.
The Council welcomes this appropriation but believes that the overall appropriations are inadequate.
Positiva sidor finns också, bl.a. att anslaget för röjning av truppminor höjts med 1 miljon ecu under nedrustningspunkten.
There are also positive sides, including the fact that the allowance for the clearing of anti-personnel mines is increased by ECU 1 million under the paragraph on arms reductions.
Med överenskommelserna om användningen av flexibilitetsinstrumentet i utgiftskategori 3 kan parlamentet återställa anslagen till byråerna.
Because of budgetary discipline, the Council is of the opinion that choices have to be made, just as, at national level, one cannot simply add up all priorities and expect the bill to be paid.
Detta samförstånd respekterar förslagets innehåll och innebär ett finansiellt anslag på 230 miljoner euro, vilket är i nivå med ett Phare-program.
It respects the substance of the proposal and it includes a budgetary allocation of EUR 230 million, which is worthy of a PHARE programme.
Man föreskriver också ett anslag som uppgår till 32 miljoner ecu, alltså mer än vad som anslogs till Rafael-programmet.
A grant of up to 32 million ECU's may also be provided for the Raphael programme.
Det är mycket klarare att diskutera anslag, och fördela dem utan att öronmärka dem i detalj.
It is much better to discuss allocations and grant them without analysing them in minute detail.
Rådet vägrade emellertid att bevilja motsvarande anslag för löner till innehavarna av dessa tjänster.
However, it refused to grant the corresponding appropriations for paying salaries for those positions.
anslag (även: löpsedel, plakat, affisch)
I tisdags satte fem ledamöter från fyra olika politiska grupper upp ett stort anslag för att offentliggöra skriftlig förklaring nr 75.
(DE) Mr President, on Tuesday five Members from four different political groups put up a large poster to publicise written declaration No 75.
Man ser ofta anslag där det framgår att en lägenhet bara kan hyras av antingen män eller kvinnor, och platser eller tjänster som bara är tillgängliga för ett av könen.
It is normal to see posters specifying that an apartment can only be rented either by men or women; and to see places or services that are only accessible to one of the sexes.
Daewoo, som erhållit bidrag och anslag i Lorraine, utlokaliseras till Kina.
Daewoo, which received bonuses and subsidies in Lorraine, is now moving to China.
Vad gäller anslag och bidrag: ja, vi har tagit hänsyn till denna fråga.
In relation to grants and subsidies: yes, consideration has been given to that issue.
Begäran om anslag från kommissionen och lån från Europeiska investeringsbanken kommer att följa gällande förfaranden.
Subsidy requests from the Commission and loans from the European Investment Bank will follow the procedures currently in force.
2. näringsliv
anslag
Detta anslag skulle varken ha rättslig grund eller moraliskt berättigande.
This appropriation is without legal basis and has no moral justification.
Att öka det anslag som har öronmärkts för konvergensen av Europeiska socialfonden.
increasing the appropriation earmarked for the European Social Fund convergence.
Rådet välkomnar detta anslag men finner att de samlade anslagen är otillräckliga.
The Council welcomes this appropriation but believes that the overall appropriations are inadequate.
3. "affisch"
Kanske kan ett sätt vara att anmoda bankerna att sätta upp anslag på sina kontor, där man kan läsa om dessa regler och bestämmelser.
Maybe an onus on banks to put up notices in all their branches displaying these rules and regulations could be one way.
 Anser inte kommissionen, i ljuset av dessa avslöjanden och i försiktighetsprincipens namn, att det är nödvändigt att med omedelbar verkan hålla inne fondens anslag tills vidare?
 In the light of these revelations, does it not consider that donations to the fund should be suspended forthwith, until further notice?
År 2005 antog universitetets styrelse en resolution om att anslag i universitetet ska finnas på alla dess tre språk: rumänska, ungerska och tyska.
In 2005, the university's senate passed a resolution that notices in the university should be displayed in all its three languages: Romanian, Hungarian and German.

Användningsexempel för "anslag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAtt öka det anslag som har öronmärkts för konvergensen av Europeiska socialfonden.
increasing the appropriation earmarked for the European Social Fund convergence.
SwedishDetta motsvarar en 13-procentig ökning av årets anslag till dessa underavsnitt.
This represents a 13% increase on this year’s allocation to these subsections.
SwedishVi måste därför lära oss av erfarenheten för att skapa ett nytt anslag efter 2004.
We therefore need to learn from experience in making a new allocation after 2004.
SwedishDet finns emellertid inga anslag tillgängliga under rubriken internt bistånd.
However, no appropriations are available under the internal assistance heading.
SwedishJag hoppas att vi i september kan räkna med nya anslag till dessa budgetposter.
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
SwedishDenna budgetpost ska därför endast läggas till som ett symboliskt anslag (p.m.).
This new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
SwedishSamtidigt har parlamentet säkrat tillräckliga anslag för sina prioriteringar.
At the same time Parliament has secured sufficient funding for its priorities.
SwedishDet kan vara fallet med anslag som utnyttjats inom ramen för Agenda 2000-2006.
This may be the case of the credits allocated within the scope of Agenda 2000-2006.
SwedishOm relevanta kriterier stämmer, så kan absolut också anslag från mål 2 komma i fråga.
As long as the relevant criteria are met, Objective 2 support is also available.
SwedishKommissionen föreslår ett anslag på 90 miljoner euro i gemenskapsbudgeten.
The Commission proposes an allocation of EUR 90 million in the Community budget.
SwedishAtt lägga anslag i reserver ökar naturligtvis de summor som förutses i budgeten.
Placing appropriations in reserve naturally increases the sums provided in the budget.
SwedishDaewoo, som erhållit bidrag och anslag i Lorraine, utlokaliseras till Kina.
Daewoo, which received bonuses and subsidies in Lorraine, is now moving to China.
SwedishMarginalen för budgetplanen uppgår efter dessa anslag till 69,1 miljoner euro.
This will leave a margin in the financial perspectives of EUR 69.1 million.
SwedishVar är årsomsättningen som rättfärdigar anslag på 90 miljoner euro per år?
Where is the turnover which justifies ongoing funding of EUR 90 million per year?
SwedishAv de begärda 1 919 miljoner euro beviljas endast 784 miljoner euro i anslag.
Of the EUR 1 919 million requested, only EUR 784 million have been granted.
SwedishVi upplever sänkta anslag och framför allt svårigheter att skaffa fram dessa anslag.
We have seen cuts in appropriations and problems in harnessing these appropriations.
SwedishMen det finns också andra skäl för att Sokrates skall få nödvändiga anslag.
But there are many other reasons why Socrates should receive the necessary funding.
SwedishVi måste höja våra anslag för att garantera att människor kan överleva dessa sjukdomar.
We need to increase our funding to ensure that people can survive these diseases.
SwedishKommissionen har beslutat att utveckla de här programmen och att öka deras anslag.
The Commission has decided to develop these programmes and to give them larger grants.
SwedishDen andra posten där vi riskerar att behöva ytterligare anslag är sammanhållningsfonden.
The second line which may require additional appropriations is the Cohesion Fund.

Synonymer (svenska) till "anslag":

anslag