SV

anskaffande {neutrum}

volume_up
1. finans
anskaffande (även: köp, anskaffning, förvärvande)

Användningsexempel för "anskaffande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAngående: Förslag om EU-byrå för utveckling och anskaffande av försvarskapacitet
Subject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
SwedishVi talar så gott som aldrig om problemet med anskaffande av fossila energikällor.
But we virtually never talk about the problems involved in acquiring fossil fuels.
SwedishKommissionen ser två syften med prospektförslaget: att underlätta anskaffande av kapital för europeiska emittenter och att se till att investerare åtnjuter en adekvat skyddsnivå.
For the Commission, the prospectus proposal has two aims: to facilitate fund-raising for European issuers and to ensure adequate levels of investor protection.
SwedishDenna svåra situation beror på den stora skillnaden i villkoren för anskaffande av jordbruksråvaror som finns mellan Europeiska unionen och världsmarknaden.
The origins of this delicate situation lie in the significant differences between the European Union and the world market in terms of the conditions of supply of agricultural raw materials.
SwedishUnder de kommande åren hotar en avfolkning av landsbygden i Östeuropa och även ett storskaligt anskaffande av jordbruksmark för mekaniserade produktionsintensiva företag.
The next few years in Eastern Europe might well see the depopulation of rural villages and the large-scale purchase of agricultural land for mechanised production-intensive farms.
SwedishRöjning av landminor, tullar och anskaffande av utrustning för återställande av bostäder, offentliga byggnader och, först och främst, sjukhuset i Mitrovica utgör de mest centrala delarna.
Landmine clearance, customs and the procurement of essential supplies for rehabilitation of housing, public buildings and, in particular, Mitrovica Hospital are the main focus of attention.

Synonymer (svenska) till "anskaffa":

anskaffa