"ansenlig" - Engelsk översättning

SV

"ansenlig" på engelska

SV

ansenlig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
De befintliga anläggningarna står för en ansenlig mängd utsläpp.
The existing plants are responsible for a considerable proportion of the emissions.
Detta är en ansenlig seger och den förnybara energin kommer att fortsätta att utvecklas.
This is a considerable victory and renewables will continue.
Det är en utmärkt uppgift för kommissionen, som har ansenlig erfarenhet i Albanien.
The Commission is in an excellent position to do this, with its considerable experience of Albania.
Kommissionens regelbundna framläggande av förslag har lett till ett fortlöpande fastställande av en ansenlig mängd gemenskapslagstiftning på detta område.
The Commission's regular tabling of proposals has resulted in the continual establishment of a fair amount of Community legislation in this area.
ansenlig (även: behaglig)
ansenlig
En ansenlig del av miljönedsmutsningen orsakas av små och medelstora företag.
A sizeable proportion of environmental pollution is created by small businesses.
Det finns en ansenlig mängd albiner i världen.
There is a sizeable population of albinos in the world.
Alla tre har ansenliga rysktalande minoriteter, i synnerhet Lettland och Estland.
All three have sizeable Russian-speaking minorities, especially Latvia and Estonia.
Men detta är fortfarande en ansenlig summa för privata kompanjonskap och enskilda firmor.
But this is still substantial for private partnerships and sole proprietorships.
Europeiska unionen betalar varje år en ansenlig summa till Grönland för detta avtal.
The European Union pays Greenland a substantial sum each year in return for this agreement.
Här finns det ju en ansenlig ö utan olivolja.
This region we are in here is a pretty substantial non-olive oil producing region.
ansenlig (även: betydande)
ansenlig
Mjölkfonden är emellertid ansenlig och kommer att tillhandahålla ytterligare stöd till mjölkbönderna, särskilt i missgynnade områden.
However, the milk fund is sizable and will provide additional support to dairy farmers, particularly in disadvantaged areas.
I betänkandet tillstår vi att public service-medier behöver ha en ansenlig och stabil marknadsandel för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
The report recognises that the public service media needs a sizable and stable market share to fulfil its mission.
2. "avsevärd, betydlig"
volume_up
appreciable {adj.} (large(-sized))
Våra ekonomier har, och detta måste sägas, under tvång från den inre marknaden och skattekonsolideringen, under detta decennium nått en ansenlig grad av flexibilitet.
Our economies - it must be said - under the imperatives of the single market and fiscal consolidation - have achieved a highly appreciable level of flexibility during this decade.

Användningsexempel för "ansenlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn ansenlig del av miljönedsmutsningen orsakas av små och medelstora företag.
A sizeable proportion of environmental pollution is created by small businesses.
SwedishVi börjar nu få en uppfattning om skadornas omfattning, vilken är ansenlig.
We are now beginning to assess the scale of the damage, which has been considerable.
SwedishMen detta är fortfarande en ansenlig summa för privata kompanjonskap och enskilda firmor.
But this is still substantial for private partnerships and sole proprietorships.
SwedishSom vi alla vet lider den europeiska bilindustrin av ansenlig överkapacitet.
The European car industry, as we are all aware, suffers from considerable overcapacity.
Swedish. - (EN) En ansenlig del av EU:s befolkning lever i kustregioner.
in writing. - A significant part of the European population lives in the coastal regions.
SwedishEuropeiska unionen betalar varje år en ansenlig summa till Grönland för detta avtal.
The European Union pays Greenland a substantial sum each year in return for this agreement.
SwedishDe befintliga anläggningarna står för en ansenlig mängd utsläpp.
The existing plants are responsible for a considerable proportion of the emissions.
SwedishDet är en utmärkt uppgift för kommissionen, som har ansenlig erfarenhet i Albanien.
The Commission is in an excellent position to do this, with its considerable experience of Albania.
SwedishFiskerinäringen förser EU och den globala marknaden med en ansenlig mängd livsmedel.
The fishing industry is one which supplies the EU and world market with a substantial amount of food.
SwedishDetta är en ansenlig seger och den förnybara energin kommer att fortsätta att utvecklas.
This is a considerable victory and renewables will continue.
SwedishJag kan inte erinra mig en tidpunkt då denna summa var så ansenlig.
I cannot recall a time when this sum was as substantial.
SwedishHär finns det ju en ansenlig ö utan olivolja.
This region we are in here is a pretty substantial non-olive oil producing region.
SwedishTio år för att få alla slags förflyttningar av rullande materiel godkända är en ansenlig tidsperiod.
Ten years to achieve the certification of all types of rolling stock is a considerable amount of time.
SwedishÄndå blir det en ansenlig del över i dollar och guld.
But a considerable proportion will remain in dollars and gold.
SwedishFöredraganden har uppmärksammat en ansenlig omsättning av personalen och frågar sig vad som är orsaken till detta.
The rapporteur points to a considerable turnover in the staff and wonders what the reason is.
SwedishEn ansenlig mängd av den koldioxid som vi alla sänder ut i atmosfären utgörs av ångor från bilavgaser.
A considerable proportion of the C02 that we all send into the atmosphere is accounted for by car exhaust fumes.
SwedishDärför måste man även påminna G8-länderna om deras löfte om en ansenlig finansiering av Fast track-initiativet.
That is why the G8 countries must also be reminded of their promise to finance the Fast Track Initiative.
SwedishDenna sista satsning för 1999 är verkligen ansenlig.
The final effort for 1999 is certainly considerable.
SwedishDet finns en ansenlig mängd albiner i världen.
There is a sizeable population of albinos in the world.
SwedishVi visste redan för två år sedan att GSM-auktionen i USA lett till en ansenlig röra, konkurser.
We were aware, as early as two years ago, that the GSM auction in the USA had resulted in a state of chaos, i.e. bankruptcies.

Synonymer (svenska) till "ansenlig":

ansenlig