SV

ansedd {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Förra året inrättade kommissionen en sådan grupp och den består av ansedda advokater, vetenskapsmän och teologer.
Last year the Commission established such a group and it is composed of eminent lawyers, scientists and theologians.
De flesta ansedda e-handelssajter försäkrar att inga pengar debiterats från kontot.
Most reputable shopping sites ensure that money is not taken from an account.
Hur genomför då ansedda företag öppna undersökningar om lika lön för lika arbete?
Well, how then do reputable companies perform transparent audits on equal pay for equal work?
Vi ska bara skriva om vad ansedda grupper sagt om det.
We should merely report on what reputable parties have said about it.
2. "som har gott rykte, aktad"
ansedd (även: aktad, aktningsvärd)
volume_up
esteemed {adj.} (well reputed, of high standing)
3. "som har gott rykte"
ansedd (även: aktad, aktningsvärd)
volume_up
respected {adj.} (well reputed, of high standing)
Turkiet har nyligen valt en ny president - en domare, en mycket ansedd domare, och detta med regeringens stöd.
Not so long ago, Turkey elected a new State President - a judge, and a highly respected one at that, and in fact with the support of the government.
I februari 2013 publicerades resultaten i den ansedda ekologiska tidskriften Ecology Letters.
The results were recently published in the respected ecology periodical Ecology Letters.
Det kan inte vara så att en medlemsstat dikterar unilateralt för multilateralt ansedda institutioner.
It cannot be that one member country is able to dictate such matters unilaterally to institutions which are respected on a multilateral basis.

Användningsexempel för "ansedd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn högt ansedd plats i det internationella samfundet får man inte gratis.
A highly regarded position in the international community does not come free.
SwedishDetta gjorde honom till en landshjälte, en revolutionens martyr, en ansedd politiker i Europa.
This made him a national hero, a martyr of the revolution, a politician of European standing.
SwedishEuropeiska unionen är nu allmänt ansedd som en av de mest trovärdiga internationella valobservatörerna.
The European Union is now widely seen as one of the most credible international election observers.
SwedishSå man kan lägga ner samma omsorg, samma teknik, på en hamburgare som man skulle göra på en mycket mer ansedd maträtt.
So you can lavish all the same care, all the same technique, on a hamburger as you would on some much more fancy dish.
SwedishDen är utformad som en övernationell integration av medlemsstaterna, där var och en är en ansedd konstitutionell stat.
It is defined as an instance of supranational integration of Member States, each one of which is a reputably constitutional state.
SwedishTurkiet har nyligen valt en ny president - en domare, en mycket ansedd domare, och detta med regeringens stöd.
Not so long ago, Turkey elected a new State President - a judge, and a highly respected one at that, and in fact with the support of the government.
SwedishVad dem beträffar kommer beteckningen ”vodka” att betyda att detta är en ansedd produkt av hög kvalitet som gjorts av spannmål och potatis.
As far as they are concerned, the use of the label 'vodka' will imply that that this is a reputable, high quality product made from grain and potatoes.
SwedishEn ansedd italiensk domare, Giovanni Falcone som mördades av maffian, brukade säga att det senare var ett fenomen som hade en början och ett slut.
A great Italian judge, Giovanni Falcone, who was murdered by the Mafia, used to say that the latter was a phenomenon that had a beginning and an end.
SwedishEn mycket ansedd medlem av det egyptiska författarförbundet, Nobelprisvinnaren Nagid Mafouz, protesterade för en tid sedan mot censuråtgärderna.
Meanwhile the renowned member of the Egyptian writers' union, the Nobel Prize winner Nagid Mafouz, has protested vehemently against these censorship measures.
SwedishEn mycket ansedd medlem av det egyptiska författarförbundet, Nobelprisvinnaren Nagid Mafouz, protesterade för en tid sedan mot censuråtgärderna.
Meanwhile the renowned member of the Egyptian writers ' union, the Nobel Prize winner Nagid Mafouz, has protested vehemently against these censorship measures.
SwedishEuropeiska medieinstitutet i Düsseldorf, en mycket ansedd institution, har vidare ombetts att genomföra en undersökning i alla EU-länder.
In addition, the European Institute for the Media in Düsseldorf, a highly renowned institute, has been asked to carry out an investigation in all the countries in Europe.
SwedishDet är första gången en person som förnekar det fredsavdrag som undertecknades i Trianon efter första världskriget befordras och väljs till en sådan ansedd befattning i EU.
It is the first time that a man who denies the peace treaty of Trianon signed after the First World War is promoted and voted for such a great position in Europe.
SwedishI La recherche scientifique , en i Frankrike ansedd vetenskaplig tidskrift, läste jag nyligen att det bland vetenskapsmännen fanns en ny teori om ursprunget till denna kris.
I have just read, in a scientific journal which is an authority in France, La Recherche Scientifique , that scientists have a new theory on the origins of this crisis.
SwedishMagnus Ericsson, adjungerad professor i mineralekonomi vid Luleå tekniska universitet, är en av grundarna av Raw Material Group och en ansedd expert inom området.
Magnus Ericsson, adjunct professor in mineral economics at Luleå University of Technology, is a founding member of the Raw Material Group and is a renowned expert within the area.
SwedishMärkningens elektroniska system bör införas, och när allt kommer omkring läste jag på ledarsidan i en ansedd tysk dagstidning en uppsats om tre märkningsförfaranden.
The electronic identification system should be introduced, and I recently read, on a very prominent page of a prestigious daily newspaper in Germany, an essay on three identification procedures.

Synonymer (svenska) till "ansedd":

ansedd