SV anse
volume_up
[ansåg|har ansett] {verb}

1. allmänt

Ordföranden tycks anse att Kosovos autonomi är viktig.
The President appears to consider the autonomy of Kosovo important.
Att anse att de är en del av en grupp skulle vara att falla tillbaka i sovjetiska tankegångar.
To consider them as forming part of a group would be to revert to Soviet logic.
Vi kan inte längre anse och uppfatta oss som avskilda från Europa.
We can no longer consider and perceive ourselves separately from Europe.
Förmodligen kommer den socialdemokratiska gruppen inte att anse det.
The Socialist Group would probably think not.
Jag är benägen att anse att ödet gynnar oss i detta hänseende.
I am inclined to think that I see a fortunate conjunction of the stars in this.
Rådet tycks anse att det ska vara icke-bindande och frivilligt.
The Council seems to think it should be non-binding and voluntary.
Vi i gruppen skulle anse att det är det bästa sättet.
As a group, we feel that this would be a better way forward.
Jag är inte säker på att vi kan anse oss vara skyddade mot vår egen förmåga att begå grymheter.
I am not sure we can feel protected against our own capacity for cruelty.
- Alla verkade anse att ändringsförslaget med kompletteringen omfattar hela texten.
- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
Europaparlamentet kan inte annat än anse att detta är oacceptabelt.
The European Parliament cannot do other than find that intolerable.
Detta skulle vi anse mycket beklagligt eftersom det inte gagnar någon.
We would find that very regrettable, because it benefits nobody.
De flesta ledamöter kommer inte att anse detta som ett omtvistat förslag.
Most Members will find this motion uncontentious.
I så fall kommer de latinamerikanska länderna att anse att EU bryter sina avtal.
In that case, the Latin American countries will regard Europe as being in breach of its agreements.
Som en konsekvens verkar BBC:s högsta ledning nu anse att de står över lagen.
As a result of that, BBC senior management now seem to regard themselves as above the law.
Jag misstänker att kammaren skulle anse att detta var en ganska stor del av de tillgängliga medlen.
I suspect that the House would regard that as rather a large chunk of the available funds.
Sedan anser vi också och kommer även i framtiden att anse att större insyn är möjlig.
Having said this, we also take the view, and will do in future, that more transparency is possible.
Jag råkar anse att vaccination av fjäderfän i Europa fortfarande är det bästa sättet att förebygga viruset.
I happen to take the view that inoculating poultry in Europe is still the best method of prevention.
Jag måste därför anse att omröstningen är genomförd.
I therefore have to rule that the vote has been duly taken.
anse (även: bedöma, mena)
Enligt det sätt på vilket ni lade fram saken, herr Aldo, kan man faktiskt anse att ni höll er inom ramen för artikel 127.
As you have presented matters, Mr Aldo, you can be deemed to have remained within Rule 127.
Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Only European Union legislation published in paper editions of the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
Han bad sedan om en not, vilket vi gav honom, och han var vänlig nog att anse den såsom intressant men inte relevant.
He asked then for a note which we gave him and he was kind enough to judge it as interesting but not relevant.
anse (även: tycka, mena)
När det gäller inrättandet av det gemensamma mervärdesskattesystemet, har tillnärmningen av skattesatserna fram tills nu ansetts vara den sista etappen, kronan på verket så att säga.
As regards the introduction of a new common VAT system, bringing rates closer together has, until now, been seen as the last stage or as the icing on the cake.

2. näringsliv

Enligt det sätt på vilket ni lade fram saken, herr Aldo, kan man faktiskt anse att ni höll er inom ramen för artikel 127.
As you have presented matters, Mr Aldo, you can be deemed to have remained within Rule 127.
Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Only European Union legislation published in paper editions of the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

Synonymer (svenska) till "anse":

anse

Användningsexempel för "anse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish- Alla verkade anse att ändringsförslaget med kompletteringen omfattar hela texten.
- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
SwedishEnligt min åsikt, herr talman, skulle EG-domstolen kunna anse dem vara ogiltiga.
In my opinion, Mr President, they could be considered invalid by the Court of Justice.
SwedishSkall jag anse att det finns ett brett samförstånd om förslaget från Barón Crespo?
May I conclude that there is broad consensus on Mr Barón Crespo' s proposal?
SwedishSkall jag anse att det finns ett brett samförstånd om förslaget från Barón Crespo?
May I conclude that there is broad consensus on Mr Barón Crespo's proposal?
SwedishVi har goda skäl att anse att vi bör ta oss an förfarandet från grunden.
We have grounds for saying that we should work out the procedure from scratch.
SwedishDet står var och en fritt att anse att hans svar var mer eller mindre uttömmande.
Everyone is now free to interpret this answer as more or less complete.
SwedishMen jag undrar om folket i Lincolnshire skulle anse detta vara väl använda pengar.
But I do wonder whether the people of Lincolnshire would view this as a good use of money.
SwedishDärför stämmer det inte att väljare överlag skulle anse att kvinnor inte håller måttet.
It is not therefore a case of voters generally believing women not to be up to scratch.
SwedishMed alla svårigheter, kan man anse att valen gav ett rimligt resultat.
Given the difficulties, these elections produced some reasonable results.
SwedishDe har gjort stora uppoffringar men kan nu i allt väsentligt anse sig redo.
They have made great sacrifices, but they are now essentially ready.
SwedishOm kommissionen skulle anse att det är nödvändigt att rapportera tidigare kommer den att göra det.
Should the Commission believe that earlier reporting is required, it will do so.
SwedishSkulle vi kunna anse oss vara goda européer om vi inte handlade på detta sätt?
Could we call ourselves good Europeans if we did not do this?
SwedishVar dessa saker tillräckligt betydande för att anse att det inte går att rättfärdiga valen?
Were those elements sufficiently extreme to mean that the elections could not be justified?
SwedishIngen kommer att anse att det är rätt att EU överger sin sociala dimension.
No one is going to believe that it is right for the European Union to abandon its social dimension.
SwedishMan kan inte anse detta vara likgiltigt för de övriga länderna.
This cannot be viewed as a matter of indifference to the other countries.
SwedishJag råkar anse att det är nödvändigt att behålla flexibiliteten i kommittéförfarandet.
I happen to believe that it is essential to maintain the flexibility of the commitology procedure.
SwedishPersonligen fortsätter jag att anse att den är en del av lösningen.
Personally, I continue to believe that it is part of the solution.
SwedishRådet kommer att förklara för oss hur man kan anse att två så olika frågor behandlar samma ämne.
The Council will explain to us how two such different questions can be considered the same.
SwedishDessutom kan man inte anse att kvinnan av naturen kan vara en faktor för ekonomisk utveckling.
Furthermore, we do not believe that women can, by nature, be a factor of economic development.
SwedishDet är inte något som givare brukar anse särskilt lockande eller sexigt.
It is not a very attractive, or sexy thing for donors to do.