SV

ansats {utrum}

volume_up
Vi förordar i stället en stegvis ansats, där lösningar sökes från fall till fall.
Instead, we prefer a gradual approach, where solutions are sought case by case.
Jag är imponerad över betänkandets övergripande ansats.
(PL) Mr President, I am impressed by this report's comprehensive approach.
Jag tycker att den ansats kommissionen valt i direktivet är utmärkt.
I believe that the Commission has adopted an excellent approach in the directive.
ansats (även: uppgång, inledning, upptakt)
Förenta staterna har alltså beslutat om ett investeringsstopp, således en ansats till en ekonomisk bojkott.
It seems as though the United States have decided to introduce a investment ban, in other words a run up to an economic boycott.
Det är så att Europeiska unionen har en roll som förebild i ansatsen mot Kyoto.
It is a fact that the European union plays an exemplary role in the run up to Kyoto.
Därför är vårt första bekymmer hur vi ska hantera regeringskonferensen, hantera ansatsen mot EMU och mot utvidgningen.
Our first concern is therefore the management of the IGC and the management of the run-up to EMU and enlargement.

Användningsexempel för "ansats" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi förordar i stället en stegvis ansats, där lösningar sökes från fall till fall.
Instead, we prefer a gradual approach, where solutions are sought case by case.
SwedishDet skulle kunna vara en ansats att på det området fortsätta med detta betänkande.
This report could be the starting point for us to move forward in this area.
SwedishKommissionen har gjort en ansats till det genom de förhållningsregler som de föreslår.
The Commission has instigated this in the code of conduct which it recommends.
SwedishJag är imponerad över betänkandets övergripande ansats.
(PL) Mr President, I am impressed by this report's comprehensive approach.
SwedishJag tycker att den ansats kommissionen valt i direktivet är utmärkt.
I believe that the Commission has adopted an excellent approach in the directive.
SwedishMan ger bara en ansats till några mycket allmänna utgångspunkter och framtidsutsikter.
It merely raises a number of very general assumptions and perspectives.
SwedishElva nya förvaltningspartnerskap under 2009 kommer att göra denna ansats ännu effektivare.
Eleven new management partnerships in 2009 will make this approach even more effective.
SwedishVad det beträffar är Kreissl-Dörfler-betänkandet en god ansats till detta.
In that respect, the Kreissl-Dörfler report is a good initial step.
SwedishJag vill tacka Diana Wallis för hennes djärva ansats.
(SK) Mr President, I would like to thank Mrs Wallis for her bold move.
SwedishAnsvaret beror på medlemsstatens övergripande ansats till samexistens.
Liability is conditioned by the overall approach to coexistence taken by the Member State.
SwedishMen det finns en ansats till koncentration som går i den riktning ni begär.
Nevertheless, there is a clear effort at concentration, which is in keeping with your requests.
SwedishFör det andra är det en bra ansats, att man agerar operativt utmed kända rutter.
Secondly, I agree with the proposal that the police should carry out operations on recognised routes.
SwedishJag är glad över att ledamot Larives betänkande håller med om denna ansats.
I am pleased that Mrs Larive's report agrees with this approach.
SwedishEnligt min åsikt är det här betänkandet en bra ansats för det ändamålet.
We believe that the report provides a good starting point for this.
SwedishEuropeiska rådet i Göteborg måste göra en kraftig ansats för det.
The Gothenburg European Council needs to take an emphatic first step in this connection.
SwedishHithörande parlamentariska förslag är därför en bra ansats till en riktig lösning.
We therefore believe that Parliament's amendment offers an appropriate way of resolving this problem.
SwedishTill dess tackar jag parlamentet för att det stöder vår ansats i sitt betänkande.
In the mean time, I thank Parliament for its support for our approach as expressed through this report.
SwedishNär det gäller betänkandet av Costa Neves så tycker jag att föredraganden ger en bra ansats.
With regard to the Costa Neves report, I believe that the rapporteur has set the right tone.
SwedishDet utgör på det stora hela en balanserad ansats att angripa problemet.
It is, in the main, a balanced approach to tackling this problem.
SwedishJag vill tacka föredraganden för den ansats som har givit till detta.
I would like to thank the rapporteur for the impetus that she has provided in that direction.

Synonymer (svenska) till "ansats":

ansats
Swedish
anse
anser