"ansökan om" - Engelsk översättning

SV

"ansökan om" på engelska

SV

ansökan om {utrum}

volume_up
ansökan om
En ansökan om medlemskap behandlas i enlighet med fördragets bestämmelser.
Any application for accession will be examined in accordance with the provisions of the Treaty.
Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd (debatt)
Single application procedure for residence and work (debate)
Ansökan om studieuppehåll för program- och arenastudenter
Application for a Study Break for Programme and Arena Students

Användningsexempel för "ansökan om" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
If it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
SwedishFrån den synpunkten sett är Islands ansökan om medlemskap i EU ett logiskt steg.
From this point of view, the application of Iceland for EU membership is a logical step.
SwedishDet trettonde landet, Malta, drog tillbaka sin ansökan om medlemskap i september.
The thirteenth country, Malta, reactivated its application for membership in September.
SwedishHur skulle unionen kunna behandla en sådan ansökan snabbt, om det kunde göras?
How would the Union be able to deal with such a request quickly, if this could be done?
SwedishEuropaparlamentet och de nationella parlamenten skall underrättas om denna ansökan.
The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application.
SwedishKommissionen kommer att yttra sig om denna ansökan i slutet av april.
The Commission will express its opinion on this application by the end of April.
SwedishJag stöder också ansökan om medel från Europeiska kommissionen.
Mr President, I too want to support the application for funds from the European Commission.
SwedishTa reda på vilka tidsfrister som gäller för ansökan om familjeförmåner.
Check with the national authorities what deadlines apply to family benefits.
SwedishEn ansökan om blåkort kan nekas om kunskapsflykt är ett verkligt problem.
An application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.
SwedishTill det bifogar jag den kubanska ansökan om anslutning till AVS-länderna.
To which I would add the Cuban request to accede to the ACP countries.
SwedishKommissionen uppmanades därför att lägga fram ett yttrande för rådet om denna ansökan.
The Commission was therefore asked to submit an opinion on this application to the Council.
SwedishJag föreslår att en ansökan om utbetalning i fortsättningen ska täcka hela budgetperioden.
I propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
SwedishJag har i dag röstat mot Tjeckiens ansökan om anslutning till Europeiska unionen.
Today, I have voted against the Czech Republic's application for accession to the European Union.
SwedishHur påverkar den senaste utvecklingen på Cypern frågan om Turkiets ansökan om anslutning?
What is the Commission's assessment of the outcome of the 'elections ' in Northern Cyprus?
SwedishOch slutligen kommer allt detta att förändra framstegen för Albaniens ansökan om att gå med i EU?
And finally, will all this alter the progress of Albania's bid to join the EU?
SwedishDetta är den tredje ansökan om medel från fonden som granskas under budgetåret 2011.
This is the third application for mobilisation of the Fund to be examined under the 2011 budget.
SwedishEn ansökan om medlemskap behandlas i enlighet med fördragets bestämmelser.
Any application for accession will be examined in accordance with the provisions of the Treaty.
SwedishPrövningen av en ansökan om asyl kan inte rent rättsligt uppskjutas.
The examination of an application for asylum cannot be legally delayed.
SwedishDetta är den tredje ansökan om medel från fonden som granskas under budgetåret 2011.
This is the third proposal for the mobilisation of the Fund to be examined under the 2011 budget.
SwedishRådet avger ett positivt yttrande om Greklands ansökan om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.
The Council is in favour of Greece's application for Community membership.

Liknande översättningar för "ansökan om" på engelska

ansökan substantiv
om preposition
om konjunktion
vika om verb
English
vrida om verb
English
åka om verb
English
var med om verb
English
gå om verb
English