SV

ansöka [ansökte|har ansökt] {verb}

volume_up
Om to apply står kvar säger man att Turkiet har rätt att ansöka om medlemskap.
If " to apply " remains, then it is saying that Turkey has the right to apply for membership.
Om to apply står kvar säger man att Turkiet har rätt att ansöka om medlemskap.
If "to apply" remains, then it is saying that Turkey has the right to apply for membership.
Hos Vetenskapsrådet kan man ansöka om bidrag till forskningsverksamhet.
At The Swedish Research Council you can apply for grants for research projects.

Användningsexempel för "ansöka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄr situationen nu den att utvecklingsländerna redan i dag kan ansöka om pengar?
Do we then have a situation where the developing countries may now apply for funds?
SwedishDu måste ansöka om kortet hos försäkringskassan i det land där du är försäkrad.
You must apply for your card with the authority of the country where you are insured.
SwedishHur många människor kan ansöka om ersättning på grund av försenade förfaranden?
How many people could apply for compensation due to delays in proceedings?
SwedishSmåföretag kan redan nu ansöka om flexibilitet enligt gällande bestämmelser.
Small companies can already appeal for flexibility under the present rules.
SwedishVi vet förstås att den breda majoriteten har valt att ansöka om medborgarskap.
Of course we are reminded that the great majority have taken citizenship.
SwedishReglerna för att ansöka om projektmedel är krångliga och svåra att förstå.
The rules for applying for project funding are complex and difficult to understand.
SwedishHos Vetenskapsrådet kan man ansöka om bidrag till forskningsverksamhet.
At The Swedish Research Council you can apply for grants for research projects.
SwedishDet leder nästan till frågan om ni skulle vilja ansöka om att gå med i regeringen.
That almost raises the question of whether you would like to apply to join the government.
SwedishViktigt: om du avbryter processen måste du ansöka om certifikatet på nytt.
Important: If you interrupt this process, you will have to reapply for the Certificate.
SwedishOm to apply står kvar säger man att Turkiet har rätt att ansöka om medlemskap.
If "to apply" remains, then it is saying that Turkey has the right to apply for membership.
SwedishFörfarandet för att ansöka om stöd måste också vara så enkelt som möjligt.
The procedure for applying for aid also has to be as simple as possible.
SwedishNationella diplomater kommer att kunna ansöka till lediga tjänster som publiceras.
National diplomats will be able to apply for published vacant posts.
SwedishOm du blir arbetslös ska du ansöka om förmåner i landet där du bor.
If you lose your job, you should apply for benefit in the country where you live.
SwedishFrankrike har redan förklarat sin avsikt att ansöka om stöd från solidaritetsfonden.
France has already declared its intention to apply for assistance from the Solidarity Fund.
SwedishMan måste ansöka om en rad ledningsrätter i städer, kommuner, förvaltningsområden.
Operators have to apply for a whole series of rights of way in towns, communes and districts.
SwedishOm to apply står kvar säger man att Turkiet har rätt att ansöka om medlemskap.
If " to apply " remains, then it is saying that Turkey has the right to apply for membership.
SwedishBollen ligger hos de nationella regeringarnas domstolar som kan ansöka om sådan finansiering.
The ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.
SwedishDe är fria att ansöka om medborgarskap i ett medlemsland, men de flesta av dem vill inte det.
They are free to acquire the nationality of a Member State, but most do not want to.
SwedishDu måste ansöka före utgången av den första tremånadersperioden.
You must apply for the extension before the end of the initial 3-month period.
SwedishDäremot anser jag att det är upp till Sverige att ansöka om undantaget.
I believe, however, that it is up to Sweden to request the derogation.

Synonymer (svenska) till "ansöka":

ansöka
Swedish