"ansågs vara" - Engelsk översättning

SV

"ansågs vara" på engelska

SV

ansågs vara [exempel]

volume_up
Bosatta beskattades medan utbetalningar till icke-bosatta ansågs vara skattebefriade.
Residents were subject to the relevant tax, but payments to non-residents were considered tax-free.
They were considered relics who could not be retrained.
Detta beslut är en återgång till 1996, när sysselsättningen ansågs vara en politisk fråga som enbart angick medlemsstaterna.
I believe that this decision takes us back to 1996, when employment policies were considered to be policies solely for the Member States.

Användningsexempel för "ansågs vara" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch kvinnor ansågs vara lika mäktiga som männen ekonomiskt, socialt och sexuellt.
And women were regarded as just as economically, socially and sexually powerful as men.
SwedishDetta ändringsförslag ansågs vara radikalt och fick inte den majoritet som krävdes.
This amendment was seen as radical and did not gain the required majority.
SwedishÄnda tills helt nyligen ansågs det vara ett enda enormt område i Ryssland.
Until recently, that was deemed to be the single huge area of Russia.
SwedishI början av 1990-talet ansågs Grekland vara Europas mesta ekonomiska sjukling.
At the beginning of the 1990s, Greece was considered the sick man of Europe, economically speaking.
SwedishRedan för två år sedan ansågs lagring och exportbidrag vara föråldrade verktyg.
Stockpiling and export refunds, however, were even being labelled as yesterday's tools two years ago.
SwedishBosatta beskattades medan utbetalningar till icke-bosatta ansågs vara skattebefriade.
Residents were subject to the relevant tax, but payments to non-residents were considered tax-free.
SwedishLiknande åtgärder vidtogs för Galileo-projektet som ansågs vara strategiskt viktigt.
Similar action was taken for the Galileo project, which was considered to be of strategic importance.
SwedishFör vad det är värt, vi åkte till Sagres, som vid den tiden ansågs vara världens ände.
For what it's worth, we went to Sagres, which was considered, at the time, to be the end of the world.
SwedishEfter mer än sex månader i Sverige ansågs Anna vara skattskyldig i Sverige för 2009.
After more than 6 months in Sweden, Ana could be considered a Swedish resident for tax purposes in 2009.
SwedishFörra veckan var det engelsk avtalsrätt som ansågs vara hotad.
Last week English contract law was supposed to be under threat.
Swedishansågs detta vara praktiskt taget omöjligt och nu har vi helt klart hunnit en lång bit på vägen.
At the time, it was considered to be virtually impossible and now we have obviously come a long way.
SwedishDet som fram till nyligen ansågs vara framsteg betraktas nu allt mer som ett hot mot framtiden.
What until recently was still considered progress is nowadays increasingly seen as a threat to the future.
SwedishJag bör dock tillägga att resten av stödet inte ansågs vara förenligt och måste betalas tillbaka.
However, I should add that the remainder of the aid was found not to be compatible and must be recovered.
SwedishDet som för fem år sedan ansågs vara ett botemedel mot etnisk rensning har visat sig vara det motsatta.
What was proclaimed five years ago as the remedy for ethnic cleansing has proved to be the opposite.
SwedishI den romanen ansågs somliga vara mer jämlika än andra.
In that novel, some were deemed to be more equal than others.
SwedishFaktum är att bägge utskotten strök punkter från sin föredragningslista eftersom dessa inte ansågs vara brådskande.
Both committees took items off their agenda because they were not considered to be urgent.
SwedishRumänien och Bulgarien ansågs 2004 vara mindre förberedda än de tio länder som anslöts då.
Mr President, in 2004, Romania and Bulgaria were considered less ready than the ten states that joined at the time.
SwedishDenna ansågs vara etablerad för ett kvarts sekel sedan.
We believe we established it a quarter of a century ago.
SwedishDen första kompromissen som lades fram för ett tag sedan, ansågs vara alltför osäker av många parlamentsledamöter.
The first compromise put forward a little time ago seemed to many in the Parliament to be much too shaky.
SwedishDe ansågs vara för gamla för att skolas om.
They were considered relics who could not be retrained.

Liknande översättningar för "ansågs vara" på engelska

vara substantiv
vara verb
tycka någon vara verb
English
för att vara preposition
English
verka vara verb
English
fortfara att vara verb
English
undermålig vara substantiv
English
låt vara konjunktion
English
tillåta att vara verb
English
låta vara verb
defekt vara substantiv
English
börja vara verb