"anrikning" - Engelsk översättning

SV

"anrikning" på engelska

SV

anrikning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Detta innebär snabba bridreaktorer, anrikning och återbehandling.
That means fast breeders, enrichment, retreatment.
I frågor som anrikning av uran finns det ett behov av förnyelse.
On issues such as the enrichment of uranium, there is a need for renewal.
Pratar ni om anrikning av bränsle, som är särskilt smutsig?
Are you talking about fuel enrichment, which is particularly dirty?
anrikning
2. teknik
anrikning

Användningsexempel för "anrikning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi håller helt och hållet med om hans förslag att anrikning borde förbjudas.
We entirely agree with his proposal that enrichment should be banned.
SwedishI frågor som anrikning av uran finns det ett behov av förnyelse.
On issues such as the enrichment of uranium, there is a need for renewal.
SwedishPratar ni om anrikning av bränsle, som är särskilt smutsig?
Are you talking about fuel enrichment, which is particularly dirty?
SwedishDetta innebär snabba bridreaktorer, anrikning och återbehandling.
That means fast breeders, enrichment, retreatment.
SwedishDen tredje natten 2006 fattade Irans regering ett ytterst viktigt beslut, dvs. att inleda anrikning av uran.
On the third night of 2006, the Iranian Government took an extremely important decision: to commence enriching uranium.
SwedishTrots upprepade varningar från världssamfundet fortsätter Iran sin satsning inom området för anrikning av uran.
Despite repeated warnings from the international community, Iran continues its efforts in the area of uranium enrichment.
SwedishDet enda vi hör talas om är anrikning.
SwedishVi måste förhindra anrikning som är en form av omvandlingsverksamhet, vilket inte är tillåtet och omfattas av fördraget om icke-spridning av kärnvapen.
We have to stop enrichment as a conversion-related activity which is not allowed and covered by NPT.
SwedishUtarmat uran är en biprodukt från kärnindustrin, som är ett resultat av anrikning av uran eller produktion av kärnvapen.
Depleted uranium is a by-product of the nuclear industry, resulting from the enrichment of uranium or the production of nuclear weapons.
SwedishOm Teheran avstår från att anrika uran måste man fullständigt och bevisligen överge hela sin anrikning av uran och sin upparbetningsverksamhet.
If Teheran renounces uranium enrichment activities, Iran must completely and verifiably suspend all of its uranium enrichment and reprocessing activities.
SwedishÄven de egendomliga idéerna från dem som anser att man skall ge ytterligare planteringsrätt till dem som inte använder sig av anrikning är väl absolut vansinniga!
And the strange idea some people have that wine growers not using enrichment should be given additional planting rights is simply crazy.
SwedishBlyet separeras från granulatet med några års intervall, därmed minimeras risken för blyemission och i förlängningen anrikning i växter och djur.
The lead is separated from the granules with a few years' interval, thus minimizing the risk of blyemission and ultimately accumulation in plants and animals.
SwedishRedan i oktober förra året förde Nordkoreas regering enligt vad som påstås ett hemligt program för anrikning av uran, i grov överträdelse mot KEDO-avtalet.
Already last October, the government of North Korea was reportedly running a secret uranium enrichment programme in blatant violation of the KEDO Agreement.
SwedishVi fördömer bestämt Nordkoreas beslut, liksom beslutet från Pakistans regering som tillhandahåller teknik för anrikning av uran.
We strongly condemn these decisions by North Korea, just as we should equally strongly condemn the decision of the Pakistani Government which provides the technology for the enrichment of uranium.
SwedishEU är också mycket oroat över att Iran inte har slutat med all anrikning och upparbetning av uran, som IAEA:s styrelse och FN:s säkerhetsråd har begärt.
The EU is also very worried that Iran has not ended all its uranium enrichment and reprocessing activities, as the IAEA's governing board and the UN Security Council have asked.
SwedishEU måste stödja den multilaterala inställningen till anrikning av uran och se till att alla länder skriver under tilläggsprotokollet till avtalet om säkerhetskontroll.
The European Union must support the multilateral approach to uranium enrichment and ensure that all countries sign the additional protocol to the safeguard agreement.
SwedishFrågan om Irans försök under de senaste 20 åren att i hemlighet utveckla teknologi för anrikning av uran med stöd av Pakistans Abdul Qadeer Khan och hans ”kärnteknologibasar”.
There is the issue of Iran’s attempts over the last 20 years to master uranium enrichment technology in a covert fashion with aid from Pakistan’s A. Q. Khan and his nuclear technology bazaar.
SwedishFrågan om Irans försök under de senaste 20 åren att i hemlighet utveckla teknologi för anrikning av uran med stöd av Pakistans Abdul Qadeer Khan och hans ” kärnteknologibasar ”.
There is the issue of Iran’ s attempts over the last 20 years to master uranium enrichment technology in a covert fashion with aid from Pakistan’ s A. Q. Khan and his nuclear technology bazaar.
SwedishFarliga är även anläggningarna för utgrävning och anrikning av uran, anläggningarna för produktion av bränsle och upparbetning av använt bränsle, samt lagringen av avfallet från Kozlontoui.
Risks are presented even by uranium mining and processing facilities, nuclear fuel production plants and plants for the processing of spent fuel and the storage of waste from Koslodui.