SV

anpassningar {utrum}

volume_up
Skulle detta med andra ord innebära att mer tid ges till denna typ av anpassningar över hela EU?
Could it mean more time being offered for such adaptation Europe-wide, as it were?
We need radical technological adaptation.
Vi bör självfallet också ha beslut om REDD+, anpassningar, teknik, finans och kapacitetsuppbyggnad.
We should, of course, also have decisions on REDD+, adaptation, technology, finance and capacity-building.

Användningsexempel för "anpassningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVad vi diskuterar nu är anpassningar till en förändrad internationell dagordning.
What we are discussing now are adaptations to a transformed international agenda.
SwedishFöre omröstningen måste jag informera parlamentet om en del tekniska anpassningar.
Before the vote I need to inform Parliament about some technical adjustments.
SwedishDessutom behöver vi förändring och inte anpassningar, tvärtemot det som ofta sägs.
Moreover, contrary to what is often said, we need changes and not just adaptations.
SwedishRättsliga anpassningar mellan länder måste alltid genomföras med varsam hand.
Legal approximation between countries must always be handled very carefully.
SwedishStrukturella anpassningar innebar effektivitetsförbättringar i företagssektorn.
Structural adjustment brought improvements in the effectiveness of the corporate sector.
SwedishParlamentet har tillfört förslaget ett antal anpassningar och nyanseringar.
Parliament has made a number of adjustments and refinements to the proposal.
SwedishMed ett tydligt resultat skulle det inte vara nödvändigt att göra anpassningar senare.
With a clear result, it would not be necessary to make adjustments later on.
SwedishMånga tekniska frågor och anpassningar kräver att utskottsförfarandet har befogenheter.
Many technical issues and adaptations require the availability of comitology powers.
SwedishNu finns det naturligtvis punkter där det krävs förtydliganden eller anpassningar.
Now, of course, there are points that need to be clarified or adapted.
SwedishKan ni alltså säga mig var vi skall finna pengarna till de anpassningar som behövs?
So can you tell me where the money will come from to cover the necessary conversion costs?
SwedishJag vill således insistera på att anpassningar genomförs här, hur svårt det än är strukturellt.
I therefore urge that adaptations be made, whatever the structural difficulties.
SwedishJag anser att kommissionen måste visa särskilt stor omsorg om dessa tre anpassningar.
I think that the Commission must pay particular care and attention to these three changes.
SwedishDe gröna kommer att se till att dessa anpassningar också blir verklighet.
The Greens will ensure that these adjustments are actually implemented.
SwedishSådana anpassningar har varit mer omfattande och vanligare än förväntat i euroområdet.
Such adjustments within the euro area have been larger and more frequent than anticipated.
SwedishFörvisso sker en del anpassningar.
These tests have taken 22 to 24 years, although some adjustments are taking place.
SwedishSåledes är tiden för förväntningar, övergångar och anpassningar förbi.
The time for expectations, transitions and adjustment is, therefore, over.
SwedishAnpassningar till klimatförändringar i Europa - tänkbara EU-åtgärder (grönbok) (debatt)
The Green Paper on 'Adapting to climate change in Europe - options for EU action' (debate)
SwedishSkulle detta med andra ord innebära att mer tid ges till denna typ av anpassningar över hela EU?
Could it mean more time being offered for such adaptation Europe-wide, as it were?
SwedishUtan sådana anpassningar utsätter vi unionen för en definitiv kris.
Failure to introduce these changes would throw the Union into an interminable crisis.
SwedishÄven tidigare har vi praktiskt taget mer eller mindre årligen verkställt anpassningar.
In the past, too, we made adjustments- more or less - every year.

Synonymer (svenska) till "anpassning":

anpassning