SV

anpassade {perfektparticip}

volume_up
anpassade (även: försåg)

Användningsexempel för "anpassade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAnpassade filter används i den ordning som de visas på sidan Profilinställningar.
These filters only affect letters, and will not affect characters or numbers.
SwedishEuropa behöver skyddsåtgärder och motivering som är anpassade till dess dimension.
Europe needs protection measures and incentives that are suited to its dimensions.
SwedishVi stöder detta, men med speciellt anpassade regler, såsom de vi hade förr.
We support this, but with dedicated rules, which there did used to be in the past.
SwedishDu kanske inte kan zooma in eller ut på webbsidor som är anpassade för mobila enheter.
You may not be able to zoom in or out on webpages designed for mobile devices.
SwedishDet borde finnas bättre anpassade instrument och institutioner för grannskapspolitiken.
The neighbourhood policy should have more appropriate instruments and institutions.
SwedishDe verkar vara vackert anpassade till att picka frön i en viss typ av miljö.
So they seem to be beautifully suited to pecking grain in one environment.
SwedishDe flesta föremål som vi använder dagligen är anpassade efter mycket exakta standarder.
Most of the objects that we use every day conform to very precise standards.
SwedishHar ni några rum som är anpassade för detta?
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
SwedishDessa kriterier bör vara anpassade till det specifika innehållet i varje restriktiv åtgärd.
These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
SwedishSom en annan talare sade behöver vi anpassade lösningar för varje specifik situation.
As another speaker said, we need appropriate solutions for each particular environment.
SwedishJag håller också med om att åtgärderna måste vara anpassade efter olika typer av fiske.
I also agree that measures must be tailored to different types of fishery.
SwedishDe är koncentrerade, mätbara och anpassade efter varje lands mest överhängande utmaningar.
They are focused, measurable and tailored to each country's most pressing challenges.
SwedishUtvecklingsländerna måste inkluderas, med anpassade siffror och mål.
The developing countries must be included, with adapted figures and targets.
SwedishMer information om hur du använder anpassade kartor finns i den här användarhandboken.
For information on how to use custom maps, please see this user guide.
SwedishVarje land måste vidta de åtgärder som är bäst anpassade för att bekämpa influensapandemin.
Each country has to take the measures best suited to fighting the influenza pandemic.
SwedishDetta praktiska exempel visar på nytt hur illa anpassade de nuvarande åtgärderna har varit.
This practical example once again shows how inadequate the current measures have been.
SwedishDe drabbar emellertid främst vuxna, och vi saknar behandlingar anpassade för barn.
These diseases mainly affect adults, however, and we do not have treatments suited to children.
SwedishDen här nya versionen av den anpassade funktionen "Från:" fungerar inte med Yahoo!
Also, this new version of custom 'From:' doesn't work with Yahoo!
SwedishProblemet är dock kanske att åtgärderna inte är anpassade till frågans omfattning.
Nevertheless, the problem is that measures are perhaps not suited to the scope of the question.
SwedishI slutet av 1999 måste även dessa bestämmelser vara anpassade till varandra.
These measures must also be brought into line by the end of 1999.

Synonymer (svenska) till "anpassa":

anpassa