"anpassa sig till" - Engelsk översättning

SV

"anpassa sig till" på engelska

SV

anpassa sig till {verb}

volume_up
Det ger dem tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna.
That will give them enough time to conform to these new provisions.
Det är dessa länder som borde ha de flesta medlen för att anpassa sig till de nödvändiga bestämmelserna för miljöförbättring.
It is they above all, who should have the means to conform to the necessary constraints in order to improve the environment.
Vi uppmanar därför Turkiet att anpassa sig till Köpenhamnskriterierna och självmant informera oss när landet är redo.
We would therefore like to urge Turkey to conform to the Copenhagen criteria and inform us of its own accord when it is ready.
anpassa sig till
volume_up
abided by {perf. part.} [tales.]
anpassa sig till
Oundvikliga klimatförändringar tvingar samhället och EU:s ekonomi att anpassa sig till en ny verklighet.
Unavoidable climate change is forcing society and the European Union economy to accommodate to a new reality.
Varje gång unionen utvidgas måste den kunna ta emot dem som träder in och anpassa sig till de förändringar det medför.
Each time it enlarges, the Union must be capable of absorbing those who enter and must accommodate the changes arising from it.
anpassa sig till
Vi måste komma ihåg att Malta fick en begränsad tidsperiod för att anpassa sig till och vidta de åtgärder som krävdes för att genomföra omställningen.
We must keep in mind that Malta was given a restricted time period in which to conform to, and adopt, the measures required for this changeover to take place.
Föredraganden från det brittiska Labourpartiet hade uppmanat till ännu mer EU-lagstiftning i stället för att inspirera företag att på egen hand välja att anpassa sig till konceptet.
The UK Labour rapporteur had called for yet more EU legislation, rather than inspiring companies to choose to adopt the concept themselves.
anpassa sig till
Varför då harmonisera allt, särskilt om det är för att anpassa sig till den minst tillförlitliga metoden?
So why try to harmonise everything, especially if it is to align the system against the least reliable method?
Genom att öka vårt stöd till reformer och hjälpa våra partner att anpassa sig till EU-lagstiftningen kan vi bidra till stabiliseringen i våra östliga grannländer.
Increasing our support for reforms and helping our partners to align with the EU acquis will help stabilise our eastern neighbours.

Användningsexempel för "anpassa sig till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör att göra det möjligt för förmånsländerna och företagen att anpassa sig till den.
In order to allow beneficiary countries and economic operators to adapt to it.
SwedishAtt anpassa sig till dessa standarder ökar kostnaderna och försvagar konkurrensläget.
Adapting to these standards increases costs and weakens their competitive position.
SwedishDessa företag kommer att få mycket svårt att anpassa sig till normerna.
It will be extremely difficult for these companies to comply with the standards.
SwedishEuropeiska unionen håller fortfarande på att anpassa sig till året 2006.
The European Union is still going through a period of adjustment to the year 2006.
SwedishSedan tidernas begynnelse har mänskligheten kunnat anpassa sig till det naturliga klimatet.
Since the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.
SwedishEU:s politiska åtgärder och budgetinstrument måste anpassa sig till detta.
EU policy responses and EU budgetary instruments must move firmly against that logic.
SwedishUnder dessa tre år har malteserna visat att de kan anpassa sig till framtiden.
In these three years the Maltese have shown themselves capable of adjusting to the future.
SwedishEU måste anpassa sig till både klimatförändringar och höga energipriser.
Europe will have to adapt not only to climate change but also to high energy prices.
SwedishDe nya kandidatländerna uppmanas också att anpassa sig till dessa regler.
The new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations.
SwedishVi måste se till att Europas arbetstagare kan anpassa sig till ekonomins krav.
We must ensure that Europe's workers are able to adapt to the requirements of the economy.
SwedishÄven myndigheterna själva måste anpassa sig till informationssamhället.
Mr President, the government itself will also need to adjust to the information society.
SwedishVi anser att marknaden mycket väl kan anpassa sig till rådande situation.
We believe that the market is perfectly capable of adjusting to the current situation.
SwedishDet handlar inte om att anpassa sig till utveckling, men att förutse den, att uppfinna den.
It is a matter not of adapting to progress but of anticipating it, of inventing it.
SwedishAtt anpassa sig till den regimen är ingen lösning, inte heller att föra krig mot den.
Adapting to that regime is not the solution, nor is waging war with it.
SwedishMedlemsstaterna måste kunna anpassa sig till omständigheterna, och 10 procent är mycket lite.
Member States must be able to adapt to circumstances. This 10% is very small.
SwedishVi måste verkligen hjälpa kandidatländerna att anpassa sig till gemenskapens regelverk.
The candidates really must be helped to come up to the level of the acquis communautaire.
SwedishOmvandlingsoptimeraren kan anpassa sig till gradvisa förändringar i omvandlingsfrekvensen.
Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
SwedishVi bör för en gångs skull be rådet att anpassa sig till parlamentet och respektera demokratin.
We should, for once, ask the Council to adapt to Parliament and respect democracy.
SwedishFrågan är om inte EU också måste anpassa sig till att vara en union med tio nya medlemmar.
The question is whether the EU should not also adapt itself to having ten new members.
SwedishDet ger dem tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna.
That will give them enough time to conform to these new provisions.

Liknande översättningar för "anpassa sig till" på engelska

sig pronomen
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
anpassa verb