SV

anpassa sig {verb}

volume_up
Ledamöter som deltar i plenarsammanträdena måste anpassa sig efter parlamentet.
Members who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
EU måste anpassa sig till både klimatförändringar och höga energipriser.
Europe will have to adapt not only to climate change but also to high energy prices.
De nya kandidatländerna uppmanas också att anpassa sig till dessa regler.
The new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations.
Även myndigheterna själva måste anpassa sig till informationssamhället.
Mr President, the government itself will also need to adjust to the information society.
Omvandlingsoptimeraren kan anpassa sig till gradvisa förändringar i omvandlingsfrekvensen.
Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
Alla måste anpassa sig och alla kommer att bli tvungna att anstränga sig.
Everyone will need to adjust, everyone will need to make an effort.
Det ger dem tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna.
That will give them enough time to conform to these new provisions.
De stora medlemsstaterna måste anpassa sig och inse att vi nu måste visa upp en enad europeisk front.
The large Member States will need to conform and recognise that we now have to show a united European front.
Det är dessa länder som borde ha de flesta medlen för att anpassa sig till de nödvändiga bestämmelserna för miljöförbättring.
It is they above all, who should have the means to conform to the necessary constraints in order to improve the environment.

Användningsexempel för "anpassa sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHur kan vi också göra det lättare för låginkomsthushåll i Europa att anpassa sig?
How can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
SwedishFör att göra det möjligt för förmånsländerna och företagen att anpassa sig till den.
In order to allow beneficiary countries and economic operators to adapt to it.
SwedishLedamöter som deltar i plenarsammanträdena måste anpassa sig efter parlamentet.
Members who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
SwedishAtt anpassa sig till dessa standarder ökar kostnaderna och försvagar konkurrensläget.
Adapting to these standards increases costs and weakens their competitive position.
SwedishDet är deras eget fel, säger man, de provocerade fram det, de vill inte anpassa sig.
We then say it is their own fault, they themselves are to blame, they do not fit in.
SwedishDessa företag kommer att få mycket svårt att anpassa sig till normerna.
It will be extremely difficult for these companies to comply with the standards.
SwedishEuropeiska unionen håller fortfarande på att anpassa sig till året 2006.
The European Union is still going through a period of adjustment to the year 2006.
SwedishSedan tidernas begynnelse har mänskligheten kunnat anpassa sig till det naturliga klimatet.
Since the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.
SwedishDet är varje land som vill ansluta sig till EU som måste anpassa sig.
It is every country that wishes to accede to the European Union that must adapt.
SwedishEU:s politiska åtgärder och budgetinstrument måste anpassa sig till detta.
EU policy responses and EU budgetary instruments must move firmly against that logic.
SwedishUnder dessa tre år har malteserna visat att de kan anpassa sig till framtiden.
In these three years the Maltese have shown themselves capable of adjusting to the future.
SwedishEU måste anpassa sig till både klimatförändringar och höga energipriser.
Europe will have to adapt not only to climate change but also to high energy prices.
SwedishDe nya kandidatländerna uppmanas också att anpassa sig till dessa regler.
The new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations.
SwedishVi måste se till att Europas arbetstagare kan anpassa sig till ekonomins krav.
We must ensure that Europe's workers are able to adapt to the requirements of the economy.
SwedishÄven myndigheterna själva måste anpassa sig till informationssamhället.
Mr President, the government itself will also need to adjust to the information society.
SwedishAtt anpassa sig betyder emellertid inte att vi ska ödmjuka oss och ge upp det vi är.
However, adapting does not mean grovelling and giving up on who we are.
SwedishVi anser att marknaden mycket väl kan anpassa sig till rådande situation.
We believe that the market is perfectly capable of adjusting to the current situation.
SwedishDet handlar inte om att anpassa sig till utveckling, men att förutse den, att uppfinna den.
It is a matter not of adapting to progress but of anticipating it, of inventing it.
SwedishAtt anpassa sig till den regimen är ingen lösning, inte heller att föra krig mot den.
Adapting to that regime is not the solution, nor is waging war with it.
SwedishMedlemsstaterna måste kunna anpassa sig till omständigheterna, och 10 procent är mycket lite.
Member States must be able to adapt to circumstances. This 10% is very small.

Liknande översättningar för "anpassa sig" på engelska

sig pronomen
anpassa verb
föra med sig verb
English
dra med sig verb
English