1. allmänt
Europaparlamentet måste därför anpassa sin budgetstrategi till denna omständighet.
The European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
Det ändringsförslag som presenteras syftar till att anpassa texten till detta.
The amendment we are tabling seeks to adapt the text to that provision.
De nya kandidatländerna uppmanas också att anpassa sig till dessa regler.
The new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations.
Omvandlingsoptimeraren kan anpassa sig till gradvisa förändringar i omvandlingsfrekvensen.
Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
Det är enligt min mening viktigt att anpassa EU: s prisnivå mot världsmarknadens.
It is in my opinion important to adjust EU price levels to those of the world market.
Även myndigheterna själva måste anpassa sig till informationssamhället.
Mr President, the government itself will also need to adjust to the information society.
Låt oss ta en titt på vår energipolitik och anpassa den mer till länder som Vitryssland och Ukraina.
Let us look at our energy policy and let us attune it more to countries like Belarus and Ukraine.
You have to attune yourself to it.
Det är medlemsstaternas uppgift att på kort sikt och i samråd få de befintliga hindren ur vägen och bättre anpassa de olika pensionssystemen till varandra.
It is the task of the Member States to remove the existing fiscal obstructions in the short term based on proper consultation, and to better attune the different pension schemes.
Eftersom pensionsåldern förväntas höjas bör man anpassa arbetsförhållandena för äldre.
As it is to be expected that the retirement age will be increased, working conditions for older people should be adapted and made more attractive.
Vi behöver ett flerårigt program för att anpassa jordbruket till de nya marknadsvillkoren.
We need a multi-annual programme to adapt farming to new market conditions.
Vi behöver effektiva åtgärder för att anpassa det mänskliga samhället till nya levnadsomständigheter.
We need effective measures to adapt human society to new living conditions.
Det är deras eget fel, säger man, de provocerade fram det, de vill inte anpassa sig.
We then say it is their own fault, they themselves are to blame, they do not fit in.
Det är oacceptabelt att lagstifta genom att anpassa forskningen efter lagstiftningen.
It is unacceptable to legislate on the basis of making science fit regulation.
Med Anpassa anger Du att objektfyllningen ska anpassas till ytans storlek.
Mark the AutoFit check box to adjust the object fill to the size of the area.
Vi måste anpassa denna vision till verkligheten.
We need to match this vision with reality.
Särskilt välkomna är de ansträngningar som görs för att i högre grad anpassa det lagstadgade kapitalet efter riskprofilen.
Particularly welcome are the efforts to match regulatory capital more closely with risk profile.
EU föregår också med gott exempel för andra länder i världen, som de sedan kan följa och anpassa sig till.
The EU is also setting an example for other countries in the world to follow and match.
Ledamöter som deltar i plenarsammanträdena måste anpassa sig efter parlamentet.
Members who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
Det är hög tid att man slutar upp att anpassa djuren till sin omgivning, och stället anpassar omgivningen till djuren.
It is high time that animals were no longer adapted to suit their environment, but the environment to suit the animals.
Men kärnan i förslaget är att det handlar om att anpassa människorna till arbetet, i stället för att anpassa arbetet till människorna.
However, the gist of the proposal is about adapting people to suit the work, rather than adapting the work to suit the people.
Vi måste fortsätta att samarbeta nära med andra tillsynsmyndigheter och i största möjliga mån anpassa våra åtgärder.
We need to continue to work closely with other regulatory authorities and to the extent possible dovetail our responses.
Det är självklart bra om medlemsstater kan utbyta erfarenheter och anpassa sin politik efter varandra, i den utsträckning det makroekonomiska läget i det egna landet tillåter det.
Needless to say, it is beneficial for Member States to exchange ideas and dovetail their policies, as far as the macroeconomic situation in the relevant country allows for this.
Det är endast genom att anpassa takten för återhämtningen av fiskeresurserna som vi kan variera och minska följderna för de fiskeberoende regionerna.
Only in this way, by adapting the speed of recovery of fish stocks, can we modulate and minimise the impact on the populations dependent on fishing.
Vi har förbundit oss att på denna grund lägga fram årliga åtgärdsprogram med tidsplaner som gör det möjligt för oss att successivt anpassa vårt synsätt.
We have undertaken, on this basis, to present annual action programmes, with timetables enabling us to gradually modulate our approach.
Jag tänker till exempel på monopolet på vägtransport, med alla de konsekvenser detta har för de priser som sjöfarten måste anpassa sig till i hamnstaden för närsjöfart Bilbao.
For example, the road transport monopoly springs to mind, with the impact this has on the levels at which short sea shipping should pitch its prices to tie in with Bilbao's short sea port.
En väsentlig del av denna minoritet har sällat sig till dem som inte lyckades och ansett det omöjligt att anpassa sig till de nya förhållandena.
A substantial proportion of this minority have joined the ranks of those who did not manage and found it impossible to adjust to the new circumstances.
Det finns mekanismer som verkligen är på gränsen till orimliga och oproportionerliga, det måste till en större flexibilitet för att ändra vissa punkter och anpassa dem till verkligheten.
It could almost be said that a number of mechanisms are unreasonable and lacking in proportion.
Ska vi nu reglera detta forum och anpassa det efter kommersiella företrädares intressen?
Are we now to regulate this forum and tailor it to the interests of commercial representatives?
Kommissionen kommer därefter att göra en bedömning av om det är nödvändigt att undanta branschen från direktivet eller att anpassa detta.
The Commission will subsequently assess whether it is necessary to exempt the industry from the directive or to regulate it in some other way.
Medlemsstaterna har självregleringsorgan, som marknadsetiska rådet, där den nationella reklambranschen gradvis kan skapa och anpassa acceptabla modeller för reklamverksamhet.
Member States have self-regulating bodies like the Advertising Council, through which the national advertising industries gradually create and adjust acceptable models for advertising activities.
Det är mycket viktigt att det inom förslaget finns utrymme för vissa medlemsstater att anpassa bestämmelserna när särskilda omständigheter gör detta nödvändigt.
It is very important that there is scope within this proposal for certain Member States to vary the provisions when special circumstances make that necessary.
2. "vänja sig, göra sig hemmastadd"
3. bildligt

Synonymer (svenska) till "anpassa":

anpassa

Användningsexempel för "anpassa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet handlar om att anpassa, förnya och förbättra det interinstitutionella avtalet.
This concerns adjusting, renewing and enhancing the interinstitutional agreement.
SwedishLogga in och utLogga in på ett Google-konto om du vill anpassa din sökupplevelse.
Sign in & outSign in to a Google Account to personalize your search experience.
SwedishDet är bara den sista ramen i en kedja som kan anpassa sin höjd till textinnehållet.
Only the height of the last frame of a chain can be adapted to the text content.
SwedishDen är också nödvändig för att anpassa de föränderliga reglerna för världshandeln.
I want to express my sincere thanks to the European Parliament for its cooperation.
SwedishDet handlar om att anpassa betalningsreglerna, som ofta strider mot EU-lagstiftningen.
It is a question of adapting payment policies, which often conflict with EU law.
SwedishVi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
SwedishFinns det några nya möjligheter för att anpassa kvoter och tullar i motsvarande grad?
Are there new opportunities here for adjusting quotas and duties accordingly?
SwedishAtt anpassa sig till dessa standarder ökar kostnaderna och försvagar konkurrensläget.
Adapting to these standards increases costs and weakens their competitive position.
SwedishVi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission's implementation capacity.
SwedishDet ger möjligheter för att bättre anpassa de olika instrumenten efter varandra.
This will make it possible to better coordinate the various instruments.
SwedishIndikatorer är kort sagt ett medel för att kunna anpassa en politik men inget mål i sig.
In short, indicators are a means of steering policy but not an end in themselves.
SwedishDessa företag kommer att få mycket svårt att anpassa sig till normerna.
It will be extremely difficult for these companies to comply with the standards.
SwedishOch problemet är hur man skall anpassa denna tillsyn till den dynamiska utvecklingen.
The problem is how to tailor this supervision to these dynamic developments.
SwedishEuropeiska unionen håller fortfarande på att anpassa sig till året 2006.
The European Union is still going through a period of adjustment to the year 2006.
SwedishVi kan göra mer och bättre för att stabilisera och anpassa denna process.
We can do more and better so that this process settles down and accommodates.
SwedishDet enda som gjordes var att anpassa det hela till sammanträden av det här slaget.
All that happened was that the usual arrangements for meetings of this nature were made.
SwedishDu kan tillåta att Sök på Google använder din plats för att anpassa sökresultaten.
You can allow Google Search to use your location to customize your Google Search results.
SwedishVi vill ge Europa tillbaka till medborgarna, och anpassa politiken nedifrån och uppåt.
We would like to give Europe back to the citizen, to adopt policy from the bottom up.
SwedishEU:s politiska åtgärder och budgetinstrument måste anpassa sig till detta.
EU policy responses and EU budgetary instruments must move firmly against that logic.
SwedishUnder dessa tre år har malteserna visat att de kan anpassa sig till framtiden.
In these three years the Maltese have shown themselves capable of adjusting to the future.