"anomali" - Engelsk översättning

SV

"anomali" på engelska

EN

"anomaly" på svenska

volume_up
anomaly {substantiv}
SV

anomali {utrum}

volume_up
Jag tror dock att det är upp till italienarna själva att få ett slut på denna anomali, vända blad och få landet på rätt kurs mot framtiden.
I believe, however, that it is up to the Italians to put an end to this aberration, to turn the page and to put their country back on track for the future.
anomali (även: avvikelse, ovanlighet, abnormitet)
Vi är nöjda med att denna anomali kommer att rättas till med detta förslag.
We are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
Jag var en anomali. ~~~ Och självet letade runt efter en definition och försökte passa in.
I was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
Hela Europa vet att i hans person samlas en anomali som är unik i världen.
The whole of Europe knows that he represents an anomaly unparalleled elsewhere in the world.
EN

anomaly {substantiv}

volume_up
This anomaly will be put right by the allocation of four additional seats to Spain.
Denna avvikelse kommer att rättas till genom att Spanien får ytterligare fyra platser.
It's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.
Det är en avvikelse, där systemet faktiskt är på kant med vilka vi är som människor.
So there is even an anomaly within the United Kingdom.
Det finns alltså t.o.m. en avvikelse i Förenade kungariket.
anomaly (även: aberration)
We are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
Vi är nöjda med att denna anomali kommer att rättas till med detta förslag.
I was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
Jag var en anomali. ~~~ Och självet letade runt efter en definition och försökte passa in.
The whole of Europe knows that he represents an anomaly unparalleled elsewhere in the world.
Hela Europa vet att i hans person samlas en anomali som är unik i världen.
Guantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Guantánamo har varit en abnormitet och en skandal från allra första dagen, ända sedan fängelset öppnades.
Despite this anomaly, which certainly weakens Europe's image in the world, it would be good if at least there was an overall common position in this global forum.
Trots att denna abnormitet, som säkerligen försvagar EU:s image i världen, finns vore det bra om det åtminstone fanns en övergripande gemensam ståndpunkt i detta globala forum.

Användningsexempel för "anomali" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch ändå har vi denna anomali som jag inte tror finns i andra medlemsstater.
And yet we have this anomaly which I do not believe occurs in other Member States.
SwedishVi är nöjda med att denna anomali kommer att rättas till med detta förslag.
We are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
SwedishJag var en anomali. ~~~ Och självet letade runt efter en definition och försökte passa in.
I was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
SwedishVitryssland är en anomali på den europeiska kontinenten.
   .  Mr President, Belarus is an anomaly on the European continent.
SwedishHela Europa vet att i hans person samlas en anomali som är unik i världen.
The whole of Europe knows that he represents an anomaly unparalleled elsewhere in the world.
SwedishHar rådet några planer på att ta upp frågan om den anomali som de europeiska skatteparadisen utgör?
Does the Council have any plans to address the anomaly of European tax havens?
SwedishJag hoppas att denna ”obefogade anomali” snart kommer att rättas till.
I trust that this ‘unjustified anomaly’ will soon be rectified.
SwedishMed en kraftfull protest mot denna anomali, vill jag dra tillbaka min fråga, herr talman.
And, while strongly protesting at this anomaly, I would ask you to consider my question withdrawn.
SwedishFörkommersiell upphandling åtgärdar denna anomali.
Pre-commercial procurement will address this anomaly.
SwedishDet är redan en ganska stor anomali att byggsektorn är den mest lönsamma verksamheten i vår del av världen.
It is already a major anomaly that the building sector is the main profitable activity in our part of the world.
SwedishDet är enligt min åsikt en fullständig anomali.
SwedishTony Blair sa att rabatten är en anomali.
Mr Blair said: ‘the rebate is an anomaly’.
SwedishDet enda som är säkert i dag är att Förenta staterna ser Irak och den irakiska regimen som en anomali på vägen till olja.
The only certainty so far is that, to the United States, Iraq and the Iraqi regime are a setback on the road to oil.
SwedishVi måste rätta till denna anomali.
SwedishI 2000-talets EU är ett förbud mot äktenskap på grund av religion, ras eller sexuell läggning dock en anomali.
In 21st century Europe, a ban on marriage on grounds of religion, racial origin or sexual orientation is an anomaly, however.
SwedishParlamentet begär alltså en omarbetning av de nuvarande förhandlingsdirektiven för att denna anomali skall kunna undanröjas och övervinnas.
Parliament is therefore calling for a review of the current negotiating directives so that this anomaly can be eliminated and overcome.
SwedishDessa samhällen anser verkligen att exklusiv befogenhet inte bara är onödigt utan även att det sannerligen är en anomali som det inte finns något fog för.
These communities strongly believe that exclusive competence is not only unnecessary but is indeed anomalous and unjustified.
SwedishDet är en anomali.
SwedishJag tror dock att det är upp till italienarna själva att få ett slut på denna anomali, vända blad och få landet på rätt kurs mot framtiden.
I believe, however, that it is up to the Italians to put an end to this aberration, to turn the page and to put their country back on track for the future.

Synonymer (svenska) till "anomali":

anomali

Synonymer (engelska) till "anomaly":

anomaly