"annonsering" - Engelsk översättning

SV

"annonsering" på engelska

SV

annonsering {utrum}

volume_up
annonsering (även: annons, reklam, tillkännagivande)
volume_up
ad {substantiv} (advertisement)
Det finns några viktiga saker som gör att AdWords skiljer sig från andra typer av annonsering.
A few important things set AdWords apart from other kinds of advertising.
Med detta SDK kan du begära AdSense-annonser via ActionScript-språket i Flash för att kunna kombinera innehåll och annonsering.
This SDK allows you to request AdSense ads through Flash’s ActionScript language in order to more closely combine content and advertising.
Om du har koll på avkastningen på investeringen kan du vara säker på att de pengar du lägger på AdWords-annonsering omvandlas till vinst för ditt företag!
Knowing your ROI, you'll be sure that the money you're spending on AdWords advertising is going to a good cause: healthy profits for your business!
annonsering (även: reklam, reklambranschen, utlysning)
Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (
How marketing and advertising affect equality between women and men (
Det gäller bilagor eller annan annonsering i print eller webb, utbildningssajter mm.
This applies to attachments or other advertising in print and web, training sites and more.
Det jag tänker på är beteendestyrd annonsering, riktad annonsering och läsning av privata e-postmeddelanden.
I am thinking here of behavioural advertising, of targeted advertising, and of reading your private emails.
annonsering (även: annons, reklam, tillkännagivande)
volume_up
advert {substantiv} (advertisement)
Den energiprestandaindikator som fastställs i byggnadens energicertifikat ska uppges i annonsering om försäljning eller uthyrning av byggnaden eller en del av den.
The energy performance indicator from the building's energy performance certificate must be included in adverts for selling or renting the building or part of it.
Angående: Åldersgränser i samband med rekrytering till EU: s institutioner: annonsering i Irland
Subject: Age limits in recruitment to EU institutions: advertisements in Ireland
. ~~~ Det var Lagen om Könssjukdomar från 1889 och 1916 års lag om Oanständig Annonsering.
I was actually prosecuted under two quite ancient acts in the U.K. I was prosecuted under the 1889 Venereal Diseases Act and the 1916 Indecent Advertisements Act.
Jag uppmanar därför kommissionen att göra det obligatoriskt att förse Internetannonser där detta är aktuellt med orden ”beteendestyrd annonsering” tydligt och läsbart.
I therefore call on the Commission to make it obligatory to insert the clearly readable words 'behavioural advertisement' into the relevant online advertisements.

Användningsexempel för "annonsering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (debatt)
How marketing and advertising affect equality between women and men (debate)
SwedishHur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (
How marketing and advertising affect equality between women and men (
SwedishAnnonsering med Google förbättrar inte din webbplats placering i våra sökresultat.
Advertising with Google won't have any effect on your site's presence in our search results.
SwedishDet gäller bilagor eller annan annonsering i print eller webb, utbildningssajter mm.
This applies to attachments or other advertising in print and web, training sites and more.
SwedishAngående: Åldersgränser i samband med rekrytering till EU: s institutioner: annonsering i Irland
Subject: Age limits in recruitment to EU institutions: advertisements in Ireland
SwedishDet finns några viktiga saker som gör att AdWords skiljer sig från andra typer av annonsering.
A few important things set AdWords apart from other kinds of advertising.
SwedishDe tredubblade inte försäljningen med annonsering, de gjorde det genom att göra något anmärkningsvärt.
They didn't triple their sales with advertising; they tripled it by doing something remarkable.
SwedishYtterst strikta regler bör införas för annonsering.
5. in order to induce very strict rules regarding announcements;
SwedishDet jag tänker på är beteendestyrd annonsering, riktad annonsering och läsning av privata e-postmeddelanden.
I am thinking here of behavioural advertising, of targeted advertising, and of reading your private emails.
Swedishannonsering och missledande information om produkter med högt fett-, socker- eller saltinnehåll ska förbjudas,
Advertising and misleading information on products with a high fat, sugar or salt content should be banned;
SwedishOch en av dom praktiska sakerna som kom till var att du kan ta logotypen och skapa annonsering av den.
And one of the handy things that came about was that you could take the logo type and create advertising out of it.
SwedishAnsökan om att bli antagen till forskarutbildning ställs till den adress som framgår i samband med annonsering av doktorandanställningar.
Doctoral studentships are advertised on the university's website under Vacancies.
SwedishNär förfrågningsunderlaget är klart blir upphandlingen offentlig genom annonsering i upphandlingstidningar och databaser.
Once prepared, the call for tender becomes public by announcement in procurement journals and databases.
SwedishJag bör kanske nämna behovet av att se till att tillräcklig annonsering alltid sker när bolagsstämmor sammankallas.
I should perhaps mention the need to ensure that sufficient notice is given when convening all general meetings.
SwedishAnvändarinformationen som samlas in via intressebaserad annonsering används i enlighet med Googles sekretesspolicy.
The user information collected through interest-based advertising is used in accordance with Google's privacy policies.
SwedishElisabeth Jeggle, vad gäller annonsering på internet håller jag med er, men ändringsförslag 48 verkar lite väl komplicerat.
Mrs Jeggle, with regard to advertising on the Internet, I agree with you, but Amendment 48 seems to us very complicated.
SwedishDenna annonsering förnedrar alla kvinnor.
SwedishPengar som anslås för information om EU används alltför ofta för annonsering i övertygande syfte utan att alla aspekter av en fråga läggs fram.
Regarding next year ’ s budget, it has to be said that our group’ s opinion of it varies considerably.
SwedishDe borde skyddas från skurkaktiga affärsmän som vill vilseleda och plåga dem genom oärlig annonsering och marknadsföring.
They should be protected from rogue traders who seek to mislead and harass them through dishonest advertising and marketing.
SwedishVilseledande annonsering är förbjudet.

Synonymer (svenska) till "annonsering":

annonsering
Swedish