"annars" - Engelsk översättning

SV

"annars" på engelska

EN
volume_up
Anna {egenn.}
EN
EN
SV

annars {adverb}

volume_up
Annars är nämligen offrens skyddslöshet det bästa skyddet för förövarna.
Otherwise, lack of victim support will be the best protection of the criminal.
Jag anser att handläggningstiderna bör förkortas, annars förlorar vi trovärdighet.
I believe that time limits should be reduced, otherwise we will lose credibility.
Annars leder det till en fortsatt konkurrenskamp mellan institutionerna.
Otherwise this will lead to further competition between the institutions.
Hur skall man annars förklara dennes hemliga program för massförstörelsevapen?
How else can his secret programme of weapons of mass destruction be explained?
Innovation är lika önskvärt i finansiella mekanismer som överallt annars.
Innovation is as desirable in financial mechanisms as anywhere else.
Det måste erkännas nu, för annars är det liten vits med att fortsätta.
That must be acknowledged now, or else there is little point in continuing.

Användningsexempel för "annars" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVarifrån skulle de annars komma, dessa sjukdomar och den ondska som vi upplever?
From where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?
SwedishDet är viktigt att vi gör detta eftersom vi annars kommer att bli splittrade igen.
It is essential that it does that as otherwise, we will end up fragmented again.
SwedishJag anser att handläggningstiderna bör förkortas, annars förlorar vi trovärdighet.
I believe that time limits should be reduced, otherwise we will lose credibility.
SwedishAnnars kommer vi att uträtta allt det tunga arbetet medan de inte gör någonting.
Otherwise, we will be doing all the hard work and they will be doing nothing.
SwedishDet är kvalitet som skapar gemenskapen, annars kommer vi att ta mycket små steg.
It is quality that will create union, otherwise we will be taking very small steps.
SwedishAnnars kommer kommissionen att få dåligt rykte, försvagas och se sin makt minska.
If he is not, he will emerge discredited and weakened, with his powers diminished.
SwedishAnnars klingar EU:s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
Otherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
SwedishTrycket ökar på Ryssland att ratificera Kyoto, eftersom fördraget dör annars.
Pressure is mounting on Russian to ratify Kyoto, as otherwise the treaty is dead.
SwedishAnnars kommer vi att gå runt i cirklar utan att tackla det verkliga problemet.
Otherwise we will be going round in circles without tackling the real problem.
SwedishAnnars skulle en minskning av dessa leda till att Europa 2020-strategin misslyckas.
Otherwise, their reduction would lead to the failure of the Europe 2020 Strategy.
SwedishHur skall man annars förklara dennes hemliga program för massförstörelsevapen?
How else can his secret programme of weapons of mass destruction be explained?
SwedishJag vill dock tillägga orden ”annars undergräver samhället hela sin framtid”.
However, I would add to this: otherwise, society is undermining its entire future.
SwedishAnnars får vi anpassa och ändra lagstiftningen, på nationell eller europeisk nivå.
Otherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
SwedishAnnars kommer vi att lösa ett problem i dag bara för att se det återkomma i morgon.
Otherwise, we will be resolving a problem today only for it to come back tomorrow.
SwedishAnnars kommer vi alltid att vara beroende, om inte av Ryssland så av ett annat land.
Otherwise, we will always be dependent, if not on Russia then on another country.
SwedishEuropeiska unionen är annars den enda givaren som kan göra något riktigt värdefullt.
Otherwise, the European Union is the only one able to do something of real value.
SwedishAnnars är den europeiska kvalitetsetiketten inget annat än ett vanligt säljknep.
Otherwise the European quality mark will be nothing more than a cheap marketing ploy.
SwedishAnnars sker det bara en förflyttning av problemet från Väst- till Östeuropa.
Otherwise we shall just be shifting the problem from Western to Eastern Europe.
SwedishPolitisk dialog med fienden är nödvändig, annars kommer det inte att bli fred.
Political engagement with the enemy is necessary, otherwise there will be no peace.
SwedishAnnars klingar EU: s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
Otherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.

Synonymer (svenska) till "annars":

annars
Swedish
annat
Swedish