"annan tid" - Engelsk översättning

SV

"annan tid" på engelska

SV

annan tid {utrum}

volume_up
annan tid
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Dessa metoder hör till en annan tid och en annan plats.
These are methods that are reminiscent of another time and another place.
I wish we had met at another time.

Användningsexempel för "annan tid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna typ av regressiva handlingar från en annan tid måste försvinna.
Such retrograde practices which have no place in a modern world cannot continue.
SwedishJag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
SwedishSjöröveriet, som leder tanken till en annan tid, är bara den senaste frukten av detta kaos.
The acts of piracy, reminiscent of another age, are only the latest product of this chaos.
SwedishDen fråga som ställs från tid till annan är: självständighet - ja eller nej?
The question asked time and again is: independence - yes or no?
SwedishDessa metoder hör till en annan tid och en annan plats.
These are methods that are reminiscent of another time and another place.
SwedishOm ni granskar parlamentets ståndpunkter från tid till annan så kanske ert svar ter sig neutralt.
If you look at the positions taken by Parliament from time to time, your reply is rather neutral.
SwedishHerr premiärminister, klockan är nu tio, men i Förenade kungariket, där klockorna visar en annan tid, är den nio.
Prime Minister, it is now 10 a.m., while in the United Kingdom, where the clocks keep rather different time, it is 9 a.m.
SwedishOm ni insisterar, måste vi flytta omröstningen till en annan tid, så att handlingen i fråga hinner delas ut på alla språk.
If you insist, we shall have to postpone the vote until the relevant document has been distributed in every language.
SwedishDen Europeiska unionen spenderade från tid till annan stora summor här, utan att ha spelat någon betydande politisk roll.
The European Union has spent enormous sums of money intermittently here without having played any substantial political role.
SwedishOm disputation ska äga rum på annan tid än terminstid erfordras synnerliga skäl och särskilt medgivande av dekanus.
It may only take place outside the semester if there are extraordinary circumstances and if special permission is given by the dean.
SwedishJag önskar vi mötts i en annan tid.
SwedishOrsaken till detta är föråldrad administration av och säkerhetssystem i flygtrafiken, som är så nationellt präglade att de hör hemma i en annan tid än vår.
The fault lies with outdated air traffic management and air traffic control and anachronistic national systems.
SwedishFör att euron skall gynnas av det klimat av förtroende som den kräver, måste rådet göra slut på detta gräl från en annan tid.
If the euro is to enjoy the climate of confidence it requires, the European Council must, even today, put an end to this quarrel from a previous age.
SwedishJag är en utomstående, d.v.s. jag är inte medlem av utskottet för framställningar, men jag har från tid till annan, väljare med invecklade problem.
I am an outsider, ie, I am not a member of the Petitions Committee, but I have, from time to time, constituents with knotty problems.
SwedishJag håller däremot inte med vissa talare som ville hålla kvar kvinnorna i stereotypa roller, som jag skulle säga hör till en annan tid.
I do not, on the other hand, agree with certain speakers who want to keep women in stereotypical roles, I would go so far as to say roles of another age.
SwedishMin åsikt är att den avgående kommissionen har gjort fler framsteg än någon annan kommission i modern tid, och jag tackar honom för hans insatser.
In my view, this outgoing Commission has made more positive progress than any preceding Commission in recent times and I thank him for his efforts.
SwedishFrån tid till annan - men oftare än önskvärt - nås världen av nyheter om transportolyckor vid hantering av farligt gods.
Mr President, from time to time - but far more often than is desirable - the world is shocked by news of accidents occurring during the transport or handling of dangerous goods.
SwedishFrån tid till annan bekantgörs det att vi undersöker ett fall och att kommissionen ägnar sig åt ett fall på basis av karteller eller dominerande ställning.
From time to time it is known that we are investigating cases and that the Commission is pursuing a case from the point of view of cartels or dominant positions.
SwedishFrån tid till annan presenteras den som en grannskapspolitik gentemot de närmaste grannarna i medlemsstaterna – det vill säga Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.
From time to time it is presented as an immediate neighbourhood policy of the Member States – that is, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.
SwedishDet är uppenbart, med utgångspunkt i vår korta diskussion i eftermiddag, att det är en familj med olika uppfattningar från tid till annan, precis som vilken annan familj som helst.
Clearly, on the basis of our brief discussion this afternoon, it is a family within which, like any other family, there can be disagreements from time to time.

Liknande översättningar för "annan tid" på engelska

annan adjektiv
English
annan pronomen
tid substantiv
annan än tidigare adjektiv
English
för förfluten tid adjektiv
English
bo kortare tid verb
English
annan än konjunktion
English
vara döende en längre tid verb
English
ledig tid substantiv
English
lång tid substantiv
English
bokad tid substantiv
i god tid adverb
English
ytterligare tid substantiv
tillgänglig tid substantiv
English
anlända i tid verb