"annan sak" - Engelsk översättning

SV

"annan sak" på engelska

SV

annan sak {utrum}

volume_up
annan sak (även: annan historia)
That is another story, however.
Man påpekar för oss att det som regeringen säger för inhemsk konsumtion är en helt annan sak än vad den säger för utländsk konsumtion.
We are told that the government's story is for internal use, and that it has another story for external use.

Användningsexempel för "annan sak" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
SwedishEn annan positiv sak är att man kommer att inrätta en fredsbyggande kommission.
Another positive development is that there will be a Peacebuilding Commission.
SwedishDet är en sak att anta reformer, det är en annan sak att konkret genomföra dem.
It is one thing to adopt reforms and another thing to put them into practice.
SwedishDet är kanske en annan sak att begå brott mot mänskligheten i Europa än i Afrika?
Is it perhaps different to commit a crime against humanity in Europe than in Africa?
SwedishEn annan sak som ni hänvisat till, herr kommissionsordförande, är energifrågan.
Something else you referred to, Mr President of the Commission, was the energy issue.
SwedishEn annan sak, herr talman, är de realiteter som för närvarande ödelägger landet.
The reality that is currently devastating the country is quite different, Mr President.
SwedishÄndringsförslag 3 rörande användningen av nya livsmedelsingredienser är en annan sak.
Amendment No 3 concerning the use of novel food ingredients is another matter.
SwedishEn annan sak är frågan om vad vi skall göra om det statliga stödet förklaras olagligt.
Another issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
SwedishEn annan oerhört viktig sak är att diskriminering aldrig påverkar individer.
Another extremely important point is that discrimination never affects individuals.
SwedishSedan är det kanske en annan sak att de på ett visst sätt vill undvika bindande krav.
The other side of the coin is that they want to avoid binding obligations in a way.
SwedishVad parlamentet eller till och med rådet hade gjort av detta, hade varit en annan sak.
What Parliament or even the Council then did to it would have been another matter.
SwedishEn annan sak vore det om vi alltid talade om projekt av nationellt intresse.
It would be different if we were always talking about projects of national interest.
SwedishEnligt min mening är det emellertid även en annan sak: det är en identitetsfråga.
To my mind, however, there is another thing: there is an identity issue.
SwedishEn annan sak, och mycket aktuellt just nu är bekämpande av djursjukdomar.
Another point, which is very topical at the moment, is animal disease control.
SwedishFrågan om huruvida vi var eniga enligt fördraget var däremot en annan sak.
But then the question of whether we agreed under the Treaty was a different matter.
SwedishFaktum är att vi här har att göra med tillsatt animaliskt fett - en helt annan sak.
The fact is that we are dealing here with added animal fat - a quite different matter.
SwedishEn annan sak: min partigrupp invänder kraftigt mot uppmaningen till mer finansiellt stöd.
Thirdly, my group has major objections to the appeal for more financial support.
SwedishVad som senare blir resultatet av de politiska intressena i kammaren är en annan sak.
What subsequently emerges from the politics in the plenary is another issue.
SwedishJag vill också ta upp en annan sak om den praktiska tillämpningen i framtiden.
It is extremely important that we have uniform rules and uniform monitoring procedures.
SwedishDet för mig till en annan sak som jag gärna skulle vilja ta upp med Solana.
This brings me to yet another point which I should like to put to Mr Solana.

Liknande översättningar för "annan sak" på engelska

annan adjektiv
English
annan pronomen
sak substantiv
varje sak pronomen
English
annan än tidigare adjektiv
English
rakt på sak adjektiv
English
kart på sak adjektiv
English