"annan än" - Engelsk översättning

SV

"annan än" på engelska

EN
EN
SV

annan än {konjunktion}

volume_up
annan än (även: än, annat än, hellre än, utom, förrän)
Det skulle glädja mig om någon annan än jag skulle säga det i denna församling.
I would be glad if someone other than myself were to say this in this House.
Men protektoratet har getts till ingen annan än Lukasjenko.
But the protectorate is given to none other than Lukashenko.
I Holland är uppfödningsmetoden en annan än i Sverige.
In Holland, they are reared by a different method than in Sweden.

Användningsexempel för "annan än" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen jag vet inte om det finns någon annan möjlighet än den som nu har föreslagits.
However, I know of no other possibility than the one that has now been proposed.
SwedishDen kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.
They can be separated from the working area by either a background or a border.
SwedishArtikel 116 ger ordföranden rätt att bestämma en annan tidsfrist än en timme.
Rule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
SwedishDetta är Europaparlamentets projekt mer än någon annan institutions projekt.
This is more a project of the European Parliament than of any other institution.
SwedishMen FEO befinner sig i en helt annan situation än livsmedelssäkerhetsmyndigheten.
But the FVO is in quite a different situation from the Food Safety Authority.
SwedishJag vill komplettera med en annan aspekt än till det som hittills sagts i frågan.
I would like to comment on another point in addition to what we have already heard.
SwedishDet skulle glädja mig om någon annan än jag skulle säga det i denna församling.
I would be glad if someone other than myself were to say this in this House.
SwedishFör det lilla biet hade sårat honom djupare... än någon annan kunde ha gjort.
The little bee had wounded him more deeply... than anyone else could ever have done.
SwedishFaktum är att det finns våld i annan bemärkelse än traditionell terrorism.
The fact is that there is violence other than terrorism in the traditional sense.
SwedishDet är kanske därför vi har en annan åsikt än några av de andra talarna i denna debatt.
Perhaps that is why we disagree with some of the other speakers in this debate.
SwedishDet innebär då en annan kvalitetskategori än enbart biologisk produktion.
This then refers to a quality heading other than the purely organic production.
SwedishDet blir ingen annan utvecklingsstrategi, Elie Hoarau, än att öppna upp marknaderna.
There will be no other development strategy, Mr Hoarau, than the opening of markets.
SwedishVi behöver en annan strategi där än den vi använder i Iran eller Vitryssland.
We need a different strategy there to the one we adopt in Iran or Belarus.
SwedishDet bör inte vara en fråga där en expertkommitté är mer experter än en annan.
It should not be a matter of which committee of experts is more expert than the other.
SwedishPå denna punkt har jag kanske en något annan åsikt än den som företräds i utskottet.
My position possibly differs somewhat from the general committee view in this respect.
SwedishBara 0, 2 procent av EU: s medborgare arbetar i en annan medlemsstat än sin egen.
Only 0.2 % of EU citizens work in a Member State other than their own.
SwedishNär vi samordnar processerna är emellertid ingen process viktigare än någon annan.
When we coordinate the processes, however, no one process is more important than another.
SwedishKärnenergi har en mycket bättre säkerhetsstatistik än någon annan energikälla.
Nuclear energy has a much safer record than any other source of energy.
SwedishDet här direktivet gäller nämligen en annan grupp människor än de i FN-protokollet.
This directive in fact affects a different group of people from those in the UN protocol.
SwedishI det här avseendet är jag alltså av annan åsikt än min goda vän Charles Tannock.
So, in this respect, I disagree with my good friend, Charles Tannock.

Liknande översättningar för "annan än" på engelska

annan adjektiv
English
annan pronomen
än konjunktion
än adverb
English
än preposition
English
annan än tidigare adjektiv
English
vara högre än verb
English
yngre än preposition
English
yngre än adjektiv
English
mer än adjektiv
English
mer än preposition
English
mindre än preposition
English
fler än preposition
English
ha högre rang än verb
English
vara bättre än verb
English
hellre än konjunktion
English
hålla längre än verb
English