"annan" - Engelsk översättning

SV

"annan" på engelska

EN
SV

annan {pronomen}

volume_up
Kommissionsledamoten nämnde sjukdomen, och jag vill ställa en annan fråga till honom.
The Commissioner mentioned the disease and I would like to ask him another question.
Jag beklagar, men det är inte en punkt på vår föredragningslista - det är en annan fråga.
I am sorry, it is not the item on our agenda - it is another point.
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Han tog ett steg tillbaks och kollade vad alla andra gjorde och valde en annan väg.
He stepped back and he watched where everybody was going and he went the other way.
All annan utveckling skulle kräva en annan text och andra förutsättningar.
Any other development would necessitate a different text and different provisions.
Kommissionen har gjort utfästelser beträffande märkning i annan lagstiftning.
The Commission has made commitments concerning labelling in other legislation.

Användningsexempel för "annan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishMen det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
SwedishEn annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.
Another major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
SwedishEnergi- och kärnsäkerhet är en annan grund för ett starkt och stabilt samarbete.
Energy and nuclear security is another basis for strong and stable cooperation.
SwedishUtan tvekan kommer det att komma en eller annan utmaning som man måste ta sig an.
There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
SwedishMen jag vet inte om det finns någon annan möjlighet än den som nu har föreslagits.
However, I know of no other possibility than the one that has now been proposed.
SwedishInitiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
The initiative proved to be another useful part of this very difficult process.
SwedishEn annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
SwedishEU behöver en annan ambition. Medborgarna förväntar sig mer övertygande åtgärder.
Europe needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
SwedishI artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.
Article 18 allows interception in another Member State without its involvement.
SwedishVem av oss skulle köpa en biobiljett för att någon annan skulle kunna se en film?
How many of us would pay for a cinema ticket to have someone else see the film?
SwedishAndra kolleger i denna kammare har en annan åsikt om vad som anses rätt eller fel.
Other colleagues in this House take a different view of what is right and wrong.
SwedishVågar man drömma en annan europeisk dröm, en dröm om ett mer pluralistiskt EU?
Dare one dream a different European dream, a dream of a more pluralistic Europe?
SwedishEn annan fråga som gör systemet instabilt är de bristande straffbegränsningarna.
Another cause of destabilisation of the system is the lack of a penalty limit.
SwedishLåt mig nu påminna om utvidgningen, en annan odiskutabel framgång för unionen.
Let me now recall our enlargement, another unquestionable success for the Union.
SwedishFör det tredje, kommer kommissionen att göra en annan bedömning av undersökningen?
Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
SwedishEn annan fråga vi kommer att diskutera är utvecklingsfinansiering i mars nästa år.
Another issue we will be facing is financing for development in March next year.
SwedishSom vi har sett fungerar inte idéer som passar en del av Europa i en annan del.
As we have seen, ideas that fit one part of Europe will not work in another part.
SwedishDen kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.
They can be separated from the working area by either a background or a border.
SwedishEn annan viktig aspekt är uppfattningen att fördelarna med frihandel är ömsesidiga.
Another important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.